OBČANSKÁ PORADNA SPOLEČNOU CESTOU

Občanská poradna Společnou cestou poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství v oblastech orientace v sociálnách systémech a práva.
Tato služba je registrována podle §37, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zřizovatel Občanské poradny, SPOLEČNOU CESTOU z.s. je od roku 1997 zakládajícím členem Asociace občanských poraden (AOP) - http://www.obcanskeporadny.cz.

Občanská poradna Společnou cestou se řídí Chartou občanských poraden, metodikou občanského poradenství a poradci respektují Etický kodex občanského poradce.
 

Leták ke stažení zde:              

                                                     

POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA A KAPACITA OBČANSKÉ PORADNY SPOLEČNOU CESTOU

Poslání Občanské poradny Společnou cestou:

Občanská poradna poskytuje své služby, aby lidé ohrožení sociálním vyloučením či sociálně vyloučení nebyli znevýhodňováni z důvodu neznalosti svých práv a povinností, neinformovaností o existujících službách a neschopnosti své oprávněné zájmy hájit či se jich jinak domáhat.

 

Cíle Občanské poradny Společnou cestou:

 • Poskytovat bezplatné informace, rady a případnou další pomoc v 18 vymezených oblastech a tím předcházet sociálnímu vyloučení či usilovat o sociální začlenění.
 • Přistupovat k situaci uživatelů služby komplexně a upozorňovat na případná rizika, byť nejsou součástí původní zakázky.
 • Zvyšovat kvalifikaci poradců.
 • Zprostředkovat či odkázat zájemce či uživatele o službu na jinou službu, není-li občanská poradna schopna splnit zakázku či její část.
 • Upozorňovat na závažné společenské problémy, chyby a mezery v právní úpravě i na pochybení, ke kterým dochází při aplikaci právních norem v praxi.
 • Zkvalitňování služby.

 

Cílová skupina Občanské poradny Společnou cestou:

Služby občanské poradny může využít každý, kdo je oprávněn čerpat sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zjednodušeně řečeno jde především o ty, kteří jsou hlášeni v ČR k trvalému pobytu a jsou v tíživé životní situaci, kdy nemají možnost vést běžný život, či jim hrozí, že se do takové situace dostanou. Poradna neomezuje svoji činnost na žádnou konkrétní skupinu, jako jsou  např. osoby se zdravotním postižením, oběti trestných činů či senioři, takže pokud jste schopni komunikovat v české jazyce či si zajistit tlumočníka, můžete se na poradnu obrátit bez ohledu na svoji příslušnost či nepříslušnost k nějaké konkrétní skupině.

 

Zásady občanského poradenství:

 • Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí.
 • Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.
 • Občanská poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
 • Občanská poradna se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
 • Občanská poradna zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.

 

Občanské poradenství je poskytováno v souvislosti s těmito principy:

Bezplatnost – poradenství je poskytováno bezplatně, od klientů se neočekává poskytnutí odměny, daru nebo protislužby.

Nezávislost – poradenství je poskytováno v souladu se zájmy klienta, nezávisle na vnějších vlivech, na zájmech poradny a třetích osob.

Důvěrnost – poradenství umožňuje klientům vystupovat anonymně a o všech skutečnostech týkajících se klienta je zachována mlčenlivost, kromě zákonem stanovených situací.

Nestrannost – poradenství klienta nediskriminuje v žádné oblasti, je objektivní a respektuje individuální odlišnosti klienta.

Komplexnost – poradenství je poskytováno tak, aby zohledňovalo celkovou situaci klienta.

 

Občanská poradna poskytuje službu v patnácti Základních oblastech poradenství, kterými jsou:

 1. Občanskoprávní vztahy
 2. Rodinné právo
 3. Bydlení
 4. Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
 5. Dluhová problematika
 6. Ochrana spotřebitele
 7. Sociální dávky
 8. Sociální služby
 9. Sociální pojištění
 10. Zdravotní pojištění, práva a povinnosti pacientů
 11. Soudní řízení a jeho alternativy
 12. Veřejná správa
 13. Trestní právo
 14. Školství
 15. Ochrana základních lidských práv
Rady a informace se proto nad rámec základního sociálního poradenství neposkytují zejména v oblastech:
 • práva platného v zahraničí,
 • obchodního práva, vyjma otázek bytových družstev,
 • daňového poradenství, vyjma základních informací o daňových povinnostech občanů,
 • účetnictví,
 • finančního a investičního poradenství, vyjma základních informací o produktech a ochraně spotřebitele v rámci předcházení zadlužování občanů a podvodů,
 • psychologie a psychoterapie,
 • medicíny, včetně léčby závislostí a stravovacích dysfunkcí,
 • pedagogiky,
 • náboženství,
 • partnerské a vztahové terapie
 • mediace.

Občanská poradna poskytuje své služby prostřednictvím osobních, telefonických a elektronických konzultací. Bližší informace naleznete zde
 

Popis realizace sociální služby:

Zde je možné nalézt popis realizace poskytované sociální služby tak, jak jej naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

 

Souhlasím se vším