OBČANSKÁ PORADNA SPOLEČNOU CESTOU

Občanská poradna Společnou cestou (dříve Občanská poradna Jižní Město) poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství v oblasti práva.
Tato služba je registrována podle §37, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zřizovatel Občanské poradny, SPOLEČNOU CESTOU z.s. je od roku 1997 zakládajícím členem Asociace občanských poraden (AOP) - http://www.obcanskeporadny.cz.

Občanská poradna Společnou cestou se řídí Chartou občanských poraden, metodikou občanského poradenství a poradci respektují Etický kodex občanského poradce.
 

Leták ke stažení zde:              

                                                     

POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA A KAPACITA OBČANSKÉ PORADNY SPOLEČNOU CESTOU


Poslání Občanské poradny Společnou cestou:

Občanská poradna poskytuje své služby, aby lidé ohrožení sociálním vyloučením či sociálně vyloučení nebyli znevýhodňováni z důvodu neznalosti svých práv a povinností, neinformovaností o existujících službách a neschopnosti své oprávněné zájmy hájit či se jich jinak domáhat.
 

Cíle Občanské poradny Společnou cestou:

 • Poskytovat bezplatné informace, rady a případnou další pomoc v 18 vymezených oblastech a tím předcházet sociálnímu vyloučení či usilovat o sociální začlenění.
 • Přistupovat k situaci uživatelů služby komplexně a upozorňovat na případná rizika, byť nejsou součástí původní zakázky.
 • Zvyšovat kvalifikaci poradců.
 • Zprostředkovat či odkázat zájemce či uživatele o službu na jinou službu, není-li občanská poradna schopna splnit zakázku či její část.
 • Upozorňovat na závažné společenské problémy, chyby a mezery v právní úpravě i na pochybení, ke kterým dochází při aplikaci právních norem v praxi.
 • Zkvalitňování služby.

Cílová skupina Občanské poradny Společnou cestou:

Služby občanské poradny může využít každý, kdo je oprávněn čerpat sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zjednodušeně řečeno jde především o ty, kteří jsou hlášeni v ČR k trvalému pobytu a jsou v tíživé životní situaci, kdy nemají možnost vést běžný život, či jim hrozí, že se do takové situace dostanou. Poradna neomezuje svoji činnost na žádnou konkrétní skupinu, jako jsou  např. osoby se zdravotním postižením, oběti trestných činů či senioři, takže pokud jste schopni komunikovat v české jazyce či si zajistit tlumočníka, můžete se na poradnu obrátit bez ohledu na svoji příslušnost či nepříslušnost k nějaké konkrétní skupině.


Zásady občanského poradenství:

 • Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí.
 • Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.
 • Občanská poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
 • Občanská poradna se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
 • Občanská poradna zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.

 Principy občanského poradenství:

Bezplatnost - občanské poradenství je bezplatné, a to v 18 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).

Diskrétnost - uživatel může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Nic, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo občanskou poradnu.

Nestrannost - služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod.  Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.

Nezávislost - občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

Občanská poradna poskytuje služby a informace v těchto oblastech: 

 1. sociální dávky poskytované mimo rámec sociální pojištění
 2. sociální služby
 3. sociální pojištění
 4. pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 5. bydlení
 6. rodina a mezilidské vztahy
 7. občanskoprávní vztahy
 8. daně a poplatky
 9. zdravotní pojištění a zdravotnictví
 10. školství a vzdělávání
 11. problematika zadlužování občanů
 12. ochrana spotřebitele
 13. právní systém ČR
 14. právní systém EU
 15. občanské soudní řízení a jeho alternativy
 16. veřejná správa
 17. trestní právo
 18. ochrana základních práv a svobod
Rady a informace se proto nad rámec základního sociálního poradenství neposkytují zejména v oblastech:
 • práva platného v zahraničí,
 • obchodního práva, vyjma otázek bytových družstev,
 • daňového poradenství, vyjma základních informací o daňových povinnostech občanů,
 • účetnictví,
 • finančního a investičního poradenství, vyjma základních informací o produktech a ochraně spotřebitele v rámci předcházení zadlužování občanů a podvodů,
 • psychologie a psychoterapie,
 • medicíny, včetně léčby závislostí a stravovacích dysfunkcí,
 • pedagogiky,
 • náboženství,
 • partnerské a vztahové terapie
 • mediace.

Občanská poradna poskytuje své služby prostřednictvím osobních, telefonických a elektronických konzultací. Bližší informace naleznete zde
 

Popis realizace sociální služby

Zde je možné nalézt popis realizace poskytované sociální služby tak, jak jej naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb.