1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument  je předpisem SPOLEČNOU CESTOU z. s. a je závazný pro všechny pracovníky spolku.

2. CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2.1 Poslání SPOLEČNOU CESTOU z. s.

Posláním SPOLEČNOU CESTOU z.s.  je podpora samostatnosti a odpovědnosti občanů za řešení vlastních problémů a nabídka praktické pomoci v krizových a náročných životních situacích.

SPOLEČNOU CESTOU z.s. nabízí za účelem naplňování poslání tři registrované sociální služby: azylový dům (Azylové ubytování Společnou cestou) , odborné sociální poradenství (Občanská poradna Společnou cestou) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Aktivizace rodin Společenou cestou).


2.1.1 Cílová skupina SPOLEČNOU CESTOU z. s.

Osoby v nepříznivé sociální situaci nebo osoby touto situací ohrožené.


2.1.2 Cíle SPOLEČNOU CESTOU z. s.

  • Podporovat samostatnost a odpovědnost občanů za řešení vlastních problémů a nabízet praktickou pomoc v krizových a náročných životních situacích.

  • Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Každá poskytovaná služba má upřesněnu cílovou skupinu a stanoveny cíle, které směřují k naplnění poslání SPOLEČNOU CESTOU z. s.
 

2.1.3 Zásady poskytování služeb

Respekt a úcta k člověku i k jeho právům

Uznáváme jedinečnost, hodnotu a důstojnost každého s důrazem na jeho silné stránky a partnerské postavení. 


Nestrannost a spravedlnost

Při jednání s uživateli služby vycházíme a ctíme jasná a srozumitelná pravidla.

Pravidla každé služby směřují k souladu práv a povinností, vytvářejí jasné a srozumitelné podmínky pro její užívání a zároveň obhajují uživatele i vůči zařízení a pracovníkům.
 

Samostatnost a zodpovědnost

Každá služba směřuje k podpoře samostatnosti uživatelů, k uvědomování jejich vlastní zodpovědnosti za sebe, děti a rodinu.

Každá služba má definovány podmínky, které uživatelům zaručují možnost uplatňovat svoji vůli.

Každá služba má zpracovány vlastní závazné pracovní postupy.

Pracovníci všech služeb se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků a dbají na uplatňování zásad poskytování služeb.

Pracovníci všech služeb poskytují služby bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, pohlaví, věk, zdravotní stav, politické i náboženské přesvědčení.

Pracovníci dbají, aby v jejich přítomnosti uživatelé respektovali pravidla slušného chování, na nevhodné způsoby chování a jednání vůči ostatním bezprostředně reagují a podle závažnosti vyvozují důsledky.

Pracovníci dbají, aby jednání a vztahy s uživateli nepřekročilo rámec profesionální role. Soukromé vztahy a využívání uživatele pro soukromé účely jsou nepřijatelné a jsou chápány jako hrubé porušení pracovní kázně.

Souhlasím se vším