PRO UŽIVATELE AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ SPOLEČNOU CESTOU

 

Kdy se mohu nastěhovat?

Dozvíte-li se, že Vám bude služby poskytnuta, tak před samotným podpisem Smlouvy jste povinen/a doložit potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že zdravotní stav umožňuje pobyt v azylovém domě, a to od všech členů rodiny, kterým bude služba poskytnuta. Následně je s Vámi uzavřena Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby azylového domu, čímž se z Vás stává uživatel služby Azylové ubytování. Smlouva se uzavírá se všemi zletilými členy rodiny. 

Při podpisu Smlouvy jste povinen/a uhradit poplatek za ubytování na dané období společně s jednorázovou vratnou zálohou ve výši 500,-Kč za zapůjčené klíče, a to za každou osobu, která není nezaopatřeným dítětem.

Po všech těchto formálních záležitostech Vás doprovodíme do ubytovací jednotky, kterou Vám i s příslušenstvím a klíči předáme.

 

Co mohu od služby v průběhu pobytu očekávat?

Hned od začátku budete mít svého garanta (klíčového pracovníka), který Vám pomůže sestavit Váš individuální plán, ve kterém si stanovíte cíle, kterých chcete během pobytu v Azylovém ubytování dosáhnout. Garant Vás bude podporovat v tom, abyste krůček po krůčku směřivali k těmto Vámi vytýčeným cílům. S garantem se budete proto pravidelně scházet a konzultovat svoji situaci. Garant Vám může pomoci s vyřizováním záležitostí vyplývajících z Vašeho individuálního plánu, při uplaňování Vašich práv a oprávněných zájmů, může Vám poskytnout doprovod a základní sociální poradenství.

 

Jaké budu mít během pobytu povinnosti?

Vaší základní povinností je samozřejmě zajistit řádnou péči o své děti a zajišťovat jejich výchovu. Během pobytu v Azylovém ubytování jste povinni aktivně pracovat na zlepšení své sociální situace, konzultivat ji s garantem a také s ním spolupracovat na jejím řešení. Vedle toho jste povinni řádně hradit poplatek za poskytnutou sociální službu, dodržovat Provozní, Domácí a Návštěvní řád a účastnit se setkání "Sociálně podpůrné skupiny".

Všechny tyto povinnosti vyplývají z uzavřené Smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby. Jejich neplnění může být důvodem pro ukončení poskytování služby Azylové ubytování.

 

Co je Sociálně podpůrná skupina (SPS)?

Jedná se o skupinu tvořenou uživateli služby Azylové ubytování, která ma za cíl:

  • Zlepšit komunikaci mezi uživateli a poskytovatelem služby - uživatelé jsou seznamováni s průběhem služby, organizačními záležitostmi apod. Uživatelé mají rovněž možnost se k průběhu služby vyjádřit, mohou navrhnout zlepšení apod.;
  • Umožnit vzájemné sdílení zkušeností mezi uživateli služby;
  • Nabízet vzdělávací aktivity uživatelům - během SPS probíhají semináře týkající se témat spojených s nepříznivou situací uživatelů (oblast bydlení, rodinného rozpočtu, dluhové problematiky, péče o děti, ...)

SPS se schází každou třetí středu v měsíci. O přesném termínu jsou uživatelé dopředu včas informováni.

 

Jak dlouho mohu v Azylovém ubytování bydlet?

Pobyt v azylovém domě je na přechodnou domu. Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby se uzavírá na dobu určitou, a to zpočátku zpravidla na jeden měsíc (tzv. adaptační období), kdy zjistíte, zda Vám taková služba vyhovuje či ne. Smlouvu lze pak po dohodě obou stran prodloužit najednou až o šest měsíců na základě vyhodnocení vzájemné spolupráce, plnění cílů, které jste si stanovili v individuálním plánu, dále dle Vaší aktivity a Vaší stávající sociální situace. Celková doba poskytování této služby nemá dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, překročit dobu jednoho roku.

Souhlasím se vším