AKTIVIZACE RODIN SPOLEČNOU CESTOU

POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA A KAPACITA AKTIVIZACE RODIN SPOLEČNOU CESTOU

Poslání:

Posláním sociální služby Aktivizace rodin Společnou cestou je individuální podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem. Smyslem služby je předcházet sociálnímu vyloučení či zmírňovat jeho následky, a to prostřednictvím činností, které jsou zaměřené na uschopnění, osamostatnění a nabytí zodpovědnosti rodičů za sebe a své děti s důrazem na zájmy dítěte. 
 

Cíle:

 • prevence odebírání dětí z rodiny či podpora rodiny takovým způsobem, aby se do ní mohly děti vrátit, je-li to v zájmu dítěte,
 • posílení rodičovských rolí a kompetencí,
 • osvojení pracovních dovedností, získání a udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce,
 • posílení ochrany dětí před nežádoucími jevy ve společnosti,
 • zvládání hospodaření s finančními prostředky, včetně nácviku spoření do budoucna.
   

Cílová skupina:

Služba je určena rodinám s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem, a to zejména tam, kde:
 • má rodina dlouhodobě nízkou socioekonomickou úroveň (nízké, nestabilní příjmy, příjmy tvořené pouze sociálními dávkami, nezaměstnanost, zadluženost, nejisté či nevyhovující bydlení),
 • se objevují výchovné a školní problémy dítěte/dětí,
 • je stanoven soudní dohled nad výchovou dítěte/dětí,
 • bylo dítě/děti navráceno/y do rodiny z ústavní výchovy/z náhradní rodinné péče,
 • jsou narušeny rodinné a vztahové vazby,
 • rodiče nemají dostatečné rodičovské kompetence apod.

- přičemž tyto rodiny nejsou schopny svoji situaci řešit samy, mají trvalý pobyt  na území hl. m. Prahy a o službu projeví zájem.
 

Formy poskytování:

 • TERÉNNÍ - týká se především individuální podpory v místě bydliště rodiny (doprovázení, podpora školní úspěšnosti dětí, zprostředkování kontaktů s úřady či se školskými zařízeními...), ale i specifických skupinových aktivit (semináře apod.)
   
 • AMBULANTNÍ - jde zejména o skupinové činnosti nebo technicky náročnější aktivity, při kterých je nutné využití počítače, Internetu, tiskárny apod. - kurzy základní práce na PC, práce s Internetem.
   

Kapacita:

 • Terénní forma - 80 uživatelů / rok (uvedený počet je max. roční kapacita uživatelů; max. týdenní kapacita je 14 rodin)
   
 • Ambulantní forma - 30 uživatelů  / rok (uvedený počet je max. roční kapacita uživatelů; max. týdenní kapacita jsou 4 rodiny)

 

Popis realizace sociální služby

Zde je možné nalézt popis poskytované sociální služby tak, jak je uveden v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

 

 

Souhlasím se vším