Milostivé léto II

Vláda schválila druhé kolo tzv. Milostivého léta, kdy budou mít dlužníci možnost snadněji uhradit své pohledávky vůči státním či polostátním věřitelům, které jsou vymáhané v exekučním řízení. Po úhradě jistiny a nákladech exekutora ve výši 1500 Kč + DPH tak bude dlužník osvobozen od placení zbytku dlužné částky (tj. úroků, smluvních pokut, soudních nákladů atd.). O využití Milostivého léta bude třeba exekutora požádat. Doporučujeme proto začít zjišťovat své dluhy a exekuční řízení. Milostivé léto poběží od 1.9. do 30.11.2022.

 

 

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

Od 1. 4. 2022 se zvyšují částky životního a existenčního minima, a to na tuto výši:

Existenční minimum pro dospělého jednotlivce – 2.740,-Kč

Životní minimum pro jednotlivce – 4.250,-Kč

 

Podrobnější rozpis dalších osob v domácnosti naleznete na www.uradprace.cz.

 

Změny se dotknou těchto dávek:

přídavků na dítě, porodného, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, mimořádné okamžité pomoci, příspěvku při pěstounské péči, příspěvku na zvláštní pomůcku, příspěvku na péči, nezabavitelného minima u dlužníků, alimentů.

 Zdroj: www.mesec.cz

 

 

OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

Telefonické konzultace - dle běžného rozvrhu + viz výše

Internetové konzultace - poskytujeme

Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení. 

 

EXEKUCE NOVINKY 2022

 

Více na  https://www.justice.cz/?clanek=novinky-ministerstva-spravedlnosti-platne-od-1-ledna-20-1

 

Výtěžek dosažený výkonem rozhodnutí nebo exekucí k uspokojení pohledávky, pro kterou byl výkon rozhodnutí nařízen, se započte nejprve na náklady soudu či exekutora na vymožení pohledávky, pak na jistinu, pak na úroky, pak na úroky z prodlení, a nakonec na náklady oprávněného. Týká se i již běžících exekucí a výkonu rozhodnutí, avšak pro výtěžek získaný od 1.1.2022.

 

Při exekuci srážkami ze mzdy má plátce mzdy nárok na paušální náhradu nákladů, které mu vznikají při exekuci za kalendářní měsíc, v němž se provádí srážky povinného – jde o částku 50,-Kč/měsíc, které hradí povinný.

 

Exekuce prodejem movitých věcí se může týkat pouze věcí ve vlastnictví povinného nebo v SJM a jejichž počet nebo hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům,

a) má-li povinný nárok na výplatu starobního důchodu ve výši minimální mzdy (16 200 Kč),

b) je-li povinný invalidní ve II. nebo III. stupni, nebo

c) je-li v exekuci vymáhána pohledávka vzniklá před dosažením 18 let věku povinného.

 Nově je stanoven odklad exekuce, pokud povinný splácí min. 1.500,-Kč/měsíc.

 

Má-li dlužník trvalý pobyt na ohlašovně (na obecním úřadě) a není-li možné mu zasílat do datové schránky,  exekutor vyvěsí na centrální úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti nebo ke sdělení jiné adresy pro doručení.

 

Dochází ke snížení odměny za vydání výpisu z centrální evidence exekucí (75 Kč – do 6 stran včetně, 100 Kč nad 6 stránek). Výpis za sníženou cenu může žádat povinný (fyzická osoba) jednou za kalendářní rok.

 

Zastavení exekuce – nové situace:

  • z důvodu chybějícího příjmu – povinný buď po dobu 2 let nepobírá mzdu, nebo v řízení vyjde najevo, že povinný nepobíral po dobu 3 let mzdu v takové výši, aby z ní byly srážky prováděny,
  • mimořádné zastavení tzv. bezvýsledných exekucí (na peněžitá plnění do 1.500,-Kč bez příslušenství) starších 3 let – účinné do března 2022,
  • mimořádné zastavení, v němž je oprávněným veřejnoprávní subjekt – tzv. milostivé léto (lze využít od 28.10. 2021 -28.1.2022),
  • v případě, že vymožené plnění nebo majetek postižitelný v exekuci nepostačuje alespoň na krytí nákladů exekuce a požádá-li o to oprávněný.

 

 

 

"MILOSTIVÉ LÉTO"

= zastavení některých exekucí

(novela č. 286/2021 Sb., čl. IV přechodná ustanovení bod 25.)

V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 lze uhradit dluh vůči státu, jeho organizačním složkám, příspěvkovým organizacím, případně právnických osobám, v nichž má stát jakoukoliv majetkovou účast (tedy státní orgány, obce a města, zdr.pojišťovny, dopravní podniky, ČEZ apod.), a to ve výši původní dlužné částky (tedy jistinu) navýšenou o 750 Kč + DPH k uhrazení nákladů exekuce…. Promíjí se tím úroky z prodlení, penále a jiná příslušenství.

Zastaveny budou i exekuce ve prospěch „státních institucí“, kde již byla jistina + 750 Kč+DPH vymoženy ke dni účinnosti novely (k 28.10.2021).

Nevztahuje se na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce uložené v průběhu trestního řízení, náhrada škody při úmyslném porušení právní povinnosti, dluhy na výživném ze zákona a náhrada škody na zdraví.

Exekuční řízení exekutor zastaví i bez návrhu a souhlasu oprávněného.

Doporučujeme kontaktovat exekutory pro zjištění výše dlužné jistiny a projevit zájem o využití podmínek "milostivého léta" - exekutoři tím podmiňují využití milostivého léta. Vzorový dopis naleznete na www.justice.cz. 

 

 

PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

 

Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

 

 

 

NOVINKY od 1. července 2021

 

Novela občanského soudního řádu (novela č. 38/2021 Sb.)

Jednorázová výplata z exekučně postiženého účtu se zvyšuje na trojnásobek životního minima, tj.  11 580 Kč (a to pouze jednou za všechny exekuce).

Při exekuci na bankovní účet manžela povinného je možné srazit pouze polovinu zůstatku na účtu k okamžiku doručení exekučního příkazu.

Zavádí se tzv. Chráněný účet. Povinný si musí sám požádat o jeho zřízení (formulář na webu MSp), lze zřídit pouze jeden chráněný účet pro povinného (nelze pro účet manžela povinného) a vztahuje se k běžnému účtu povinného, na který byl vydán exekuční příkaz (chráněným účtem je v podstatě podúčet povinného).

Na pohledávky z chráněného účtu se nevztahuje exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného (chráněny tak jsou nezabavitelné části mzdy, nezabavitelné části pohledávek např. ze samostatné výdělečné činnosti, nezabavitelné sociální dávky atd.).

  

Novela občanského zákoníku a občanského soudního řádu (novela č. 192/2021 Sb.)

Pro nové spotřebitelské smlouvy platí: „Je-li dlužníkem spotřebitel, který je v prodlení s plněním dluhu, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na jistinu pohledávky, poté na úroky a nakonec na úroky z prodlení."

 

Dětské dluhy

Dochází k úpravě rodičovské zodpovědnosti ve vztahu k závazkům dětí a odpovědnosti za ně (do 13 let věku odpovídá dítě v podstatě jen za závazky z jednání odpovídajícímu trestné činnosti).  Rodič odpovídá za peněžité dluhy vzniklé do zletilosti dítěte, pokud jednal za dítě, jeho jménem nebo pokud k tomuto jednání udělil souhlas.

Pro dluhy z dětství lze postihnout jen majetek nabytý před 18. narozeninami, případně z výnosů majetku, který nabyl před zletilostí.

Nezletilému dítěti staršímu 15ti let se vždy musí v soudním řízení doručovat, musí být vyzván k vyjádření k žalobě a nelze proti němu rozhodnout rozsudkem pro uznání ani zmeškání.

 

 Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené děti (č. 588/2020 Sb.)

Zavádí se sociální dávka Náhradní výživné vyplácená úřadem práce, pokud rodič povinný výživou svou povinnost neplní. Podmínkou je soudní rozhodnutí o povinnosti hradit výživné, probíhající exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí (v případě zastavení pro nemajetnost dlužícího rodiče lze žádat do 4 měsíců po zastavení).

 

Výše Náhradního výživného odpovídá rozdílu mezi přiznaným výživným a skutečně hrazeným, maximálně 3000 Kč měsíčně. Hradí se maximálně 24 měsíců. Vyplacenou částku pak bude ÚP vymáhat po neplatiči výživného.

Souhlasím se vším