OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY

středa 1. 12. - zrušeny telefonické konzultace

Děkujeme za pochopení.

 

 "MILOSTIVÉ LÉTO" 

= zastavení některých exekucí

(novela č. 286/2021 Sb., čl. IV přechodná ustanovení bod 25.)

V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 lze uhradit dluh vůči státu, jeho organizačním složkám, příspěvkovým organizacím, případně právnických osobám, v nichž má stát jakoukoliv majetkovou účast (tedy státní orgány, obce a města, zdr.pojišťovny, dopravní podniky, ČEZ apod.), a to ve výši původní dlužné částky (tedy jistinu) navýšenou o 750 Kč + DPH k uhrazení nákladů exekuce…. Promíjí se tím úroky z prodlení, penále a jiná příslušenství.

Zastaveny budou i exekuce ve prospěch „státních institucí“, kde již byla jistina + 750 Kč+DPH vymoženy ke dni účinnosti novely (k 28.10.2021).

Nevztahuje se na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce uložené v průběhu trestního řízení, náhrada škody při úmyslném porušení právní povinnosti, dluhy na výživném ze zákona a náhrada škody na zdraví.

Exekuční řízení exekutor zastaví i bez návrhu a souhlasu oprávněného.

Doporučujeme kontaktovat exekutory pro zjištění výše dlužné jistiny, případně projevit zájem o využití podmínek "milostivého léta".

 

 

PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

 

OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

Telefonické konzultace - dle  běžného rozvrhu + viz výše

Internetové konzultace - poskytujeme

Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení. 

 

ZMĚNY OD 1. ČERVENCE 2021

Novela občanského soudního řádu (novela č. 38/2021 Sb.)

Jednorázová výplata z exekučně postiženého účtu se zvyšuje na trojnásobek životního minima, tj.  11 580 Kč (a to pouze jednou za všechny exekuce).

Při exekuci na bankovní účet manžela povinného je možné srazit pouze polovinu zůstatku na účtu k okamžiku doručení exekučního příkazu.

Zavádí se tzv. Chráněný účet. Povinný si musí sám požádat o jeho zřízení (formulář na webu MSp), lze zřídit pouze jeden chráněný účet pro povinného (nelze pro účet manžela povinného) a vztahuje se k běžnému účtu povinného, na který byl vydán exekuční příkaz (chráněným účtem je v podstatě podúčet povinného).

Na pohledávky z chráněného účtu se nevztahuje exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného (chráněny tak jsou nezabavitelné části mzdy, nezabavitelné části pohledávek např. ze samostatné výdělečné činnosti, nezabavitelné sociální dávky atd.).

 

 Novela občanského zákoníku a občanského soudního řádu (novela č. 192/2021 Sb.)

Pro nové spotřebitelské smlouvy platí: „Je-li dlužníkem spotřebitel, který je v prodlení s plněním dluhu, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na jistinu pohledávky, poté na úroky a nakonec na úroky z prodlení."

 

Dětské dluhy

Dochází k úpravě rodičovské zodpovědnosti ve vztahu k závazkům dětí a odpovědnosti za ně (do 13 let věku odpovídá dítě v podstatě jen za závazky z jednání odpovídajícímu trestné činnosti).  Rodič odpovídá za peněžité dluhy vzniklé do zletilosti dítěte, pokud jednal za dítě, jeho jménem nebo pokud k tomuto jednání udělil souhlas.

Pro dluhy z dětství lze postihnout jen majetek nabytý před 18. narozeninami, případně z výnosů majetku, který nabyl před zletilostí.

Nezletilému dítěti staršímu 15ti let se vždy musí v soudním řízení doručovat, musí být vyzván k vyjádření k žalobě a nelze proti němu rozhodnout rozsudkem pro uznání ani zmeškání.

 

 Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené děti (č. 588/2020 Sb.)

Zavádí se sociální dávka Náhradní výživné vyplácená úřadem práce, pokud rodič povinný výživou svou povinnost neplní. Podmínkou je soudní rozhodnutí o povinnosti hradit výživné, probíhající exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí (v případě zastavení pro nemajetnost dlužícího rodiče lze žádat do 4 měsíců po zastavení).

 

Výše Náhradního výživného odpovídá rozdílu mezi přiznaným výživným a skutečně hrazeným, maximálně 3000 Kč měsíčně. Hradí se maximálně 24 měsíců. Vyplacenou částku pak bude ÚP vymáhat po neplatiči výživného.

 

 NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 

 

Minimální mzda

Minimální mzda se zvyšuje na 15 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin, hodinová mzda tak stoupne na 90,50 Kč.

Se zvýšením minimální mzdy vzrostlo mj. i pojistné na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč.

 

Důchody

Základní výměra důchodů se zvyšuje o 60 Kč na 3550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %.

 

Změny v zákoníku práce

Zavedení institutu sdíleného pracovního místa pro zaměstnance s kratší pracovní dobou

Dovolená – právo na dovolenou a její čerpání se nově zakládají na příslušné délce týdenní pracovní doby vyjádřené v hodinách, dovolená za odpracované dny se ruší, změny v čerpání dovolení a krácení dovolené.

Zavedení týdne placeného volna pro vedoucí táborů, vychovatele, instruktory

 … a další úpravy a zpřesnění.

 

Zvýšení normativních nákladů na bydlení

Normativní náklady na bydlení se zvyšují. Navýšení má dopad na příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, taktéž pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci.