OMEZENÍ PROVOZU PORADNY

pondělí 4.10. - telefonické konzultace 9 - 12 hod

Děkujeme za pochopení. 

 

MILOSTIVÉ LÉTO II 

Od 1.9. do 30.11.2022 mohou dlužníci, jejichž dluhy vůči státu a obcím a jejich institutcím vymáhají soudní exekutoři (exekuce zahájené před 28.10.2022), využít tzv. institut milostivého léta. Pokud v této době sdělí exekutorovi úmysl využít postup milostivého léta a zaplatí dlužnou jistinu a náklady exekuce 1500 Kč (+případně DPH 315 Kč), budou od zbylé části dluhu osvobozeni (tj. od úroků, penále, jiných nákladů). Podrobný postup i se vzorem dopisu pro exekutora lze najít na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.
 
Potřebujete-li poradit a pomoci s postupem, obraťte se na poradce občanské poradny (tel. 223 011 642).
 

 

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM od 1. 7. 2022

Částka životního minima jednotlivce činí 4.620,-Kč

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2.980,-Kč

Částka ŽM osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 4.250,-Kč

Částka ŽM osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně

 1. a)      3 840 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
 2. b)      3 320 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
 3. c)      2 900 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
 4. d)      2 360 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. 

 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

 • nový typ zjednodušeného formuláře od 1. 7. 2022
 • lze poslat elektronicky, na základě přihlášení – buď zřídit si „identitu občana“ nebo přes datovou schránku, nebo osobně v listinné podobě na příslušné pobočce ÚP

Aktuálně tj. k 1. 7. 2022

Kdo má stanoven nárok na příspěvek za měsíc červen 2022, nemusí od 1. 7. 2022 podávat novou žádost, příspěvek mu bude vyplácen i nadále na základě již dříve podané žádosti za předpokladu, že doloží náklady na bydlení a příjmy rodiny za 2. kalendářní čtvrtletí 2022 (tj. duben, květen, červen 2022) a poté za 4. čtvrtletí (říjen, listopad, prosinec).

Od 1. 1. 2023

 • bude poskytován na dobu neurčitou.
 • pokud již žádost podanou mám, není třeba novou podávat.
 • povinně je potřeba doložit náklady + příjmy rodiny jen 2x ročně.
 • povinně se budou dokládat náklady a příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí 2023 kalendářního roku (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve 2. a 4. kalendářním čtvrtletí).
 • Nepovinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 4. a 2. čtvrtletí kalendářního roku (pro nárok na příspěvek na bydlení v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí).
 • pokud žadatel nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení, případně snížil příjem rodiny, musí dané skutečnosti doložit pro to čtvrtletí, kterého se to týká.
 • doklady bude možné nahrát elektronicky, postačí kopie.
 • údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, nebude muset klient dokládat.

 

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK od 1. 8. 2022

 • nový typ online formuláře od 1. 8. 2022
 • zvýšení limitu pro čerpání rodičovské na 13 000 Kč měsíčně (RP na jedno dítě) (místo dosavadních 10.000,-Kč)
 • zvýšení limitu pro čerpání rodičovské na 19 500 Kč měsíčně (RP na dvojčata nebo vícerčata)

 

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

 • změna ohledně rozšíření výčtu možných situací, ve kterých lze o dávku žádat
 • větší důraz na skutečné posuzování situace žadatele a jeho majetkových poměrů
 • zjednoduší se i správní řízení, aby byla pomoc rychlejší a flexibilnější

 

 

Jednorázový příspěvek pro rodiny s dětmi 5 000 Kč

 Podmínky přiznání:

 • rodina s dítětem, které nebude k 1. 8. 2022 zletilé (resp. bude mladší 18ti let) nebo které se narodí v mezidobí od 2. 8. 2022 do 31. 12. 2022,
 • celkový hrubý příjem rodiny musí být nižší než 1 milion/rok (počítáno v roce 2021), příjem se bude dokládat čestným prohlášením žadatele, přičemž úřad práce ověří informace v jiných systémech, a
 • buď v měsíci červnu pobírá dítě přídavek na dítě nebo rodič požádá o přiznání příspěvku.

Místo podání - elektronicky přes webovou aplikaci MPSV nebo osobně na vybraných Czech pointech (předpokladem je elektronická identita), na krajských a obecních úřadech. Rodině, která pobírá v červnu 2022 přídavek na dítě, bude úřadem práce jednorázový příspěvek vyplacen automaticky bez podání žádosti.

Způsob výplaty - bankovním převodem nebo složenkou.

Příspěvek v souvislosti s dalšími sociálními dávkami:

 • tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky a jejich výši.

Příspěvek nepodléhá exekuci a daním.

Tento typ příspěvku teprve čeká na podpis prezidenta a publikaci ve Sbírce zákonů.

 

Milostivé léto II

Vláda schválila druhé kolo tzv. Milostivého léta, kdy budou mít dlužníci možnost snadněji uhradit své pohledávky vůči státním či polostátním věřitelům, které jsou vymáhané v exekučním řízení. Po úhradě jistiny a nákladech exekutora ve výši 1500 Kč + DPH tak bude dlužník osvobozen od placení zbytku dlužné částky (tj. úroků, smluvních pokut, soudních nákladů atd.). O využití Milostivého léta bude třeba exekutora požádat. Doporučujeme proto začít zjišťovat své dluhy a exekuční řízení. Milostivé léto poběží od 1.9. do 30.11.2022.

  

OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

Telefonické konzultace - dle běžného rozvrhu + viz výše

Internetové konzultace - poskytujeme

Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení. 

 

EXEKUČNÍ NOVINKY 2022 

Více na  https://www.justice.cz/?clanek=novinky-ministerstva-spravedlnosti-platne-od-1-ledna-20-1

 

Výtěžek dosažený výkonem rozhodnutí nebo exekucí k uspokojení pohledávky, pro kterou byl výkon rozhodnutí nařízen, se započte nejprve na náklady soudu či exekutora na vymožení pohledávky, pak na jistinu, pak na úroky, pak na úroky z prodlení, a nakonec na náklady oprávněného. Týká se i již běžících exekucí a výkonu rozhodnutí, avšak pro výtěžek získaný od 1.1.2022.

 

Při exekuci srážkami ze mzdy má plátce mzdy nárok na paušální náhradu nákladů, které mu vznikají při exekuci za kalendářní měsíc, v němž se provádí srážky povinného – jde o částku 50,-Kč/měsíc, které hradí povinný.

 

Exekuce prodejem movitých věcí se může týkat pouze věcí ve vlastnictví povinného nebo v SJM a jejichž počet nebo hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům,

a) má-li povinný nárok na výplatu starobního důchodu ve výši minimální mzdy (16 200 Kč),

b) je-li povinný invalidní ve II. nebo III. stupni, nebo

c) je-li v exekuci vymáhána pohledávka vzniklá před dosažením 18 let věku povinného.

 Nově je stanoven odklad exekuce, pokud povinný splácí min. 1.500,-Kč/měsíc.

 

Má-li dlužník trvalý pobyt na ohlašovně (na obecním úřadě) a není-li možné mu zasílat do datové schránky,  exekutor vyvěsí na centrální úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti nebo ke sdělení jiné adresy pro doručení.

 

Dochází ke snížení odměny za vydání výpisu z centrální evidence exekucí (75 Kč – do 6 stran včetně, 100 Kč nad 6 stránek). Výpis za sníženou cenu může žádat povinný (fyzická osoba) jednou za kalendářní rok.

 

Zastavení exekuce – nové situace:

 • z důvodu chybějícího příjmu – povinný buď po dobu 2 let nepobírá mzdu, nebo v řízení vyjde najevo, že povinný nepobíral po dobu 3 let mzdu v takové výši, aby z ní byly srážky prováděny,
 • mimořádné zastavení tzv. bezvýsledných exekucí (na peněžitá plnění do 1.500,-Kč bez příslušenství) starších 3 let – účinné do března 2022,
 • mimořádné zastavení, v němž je oprávněným veřejnoprávní subjekt – tzv. milostivé léto (lze využít od 28.10. 2021 -28.1.2022),
 • v případě, že vymožené plnění nebo majetek postižitelný v exekuci nepostačuje alespoň na krytí nákladů exekuce a požádá-li o to oprávněný.

 

  

PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

 

Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

 

  

 

Souhlasím se vším