OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY

pondělí 2. 10. - telefonické konzultace pouze 13 - 15 hod

čtvrtek 5. 10. - telefonické konzultace pouze 13 - 18 hod

pátek 6. 10. - zrušeny telefonické konzultace

Děkujeme za pochopení.

 

MILOSTIVÉ LÉTO III

Bude probíhat od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023.

Týká se dluhů vzniklých do 30. 9. 2022.

Vztahuje se na:

 • daňové dluhy (nedoplatky na dani a nedoplatky na příslušenství daně)
 • dlužné pojistné (neuhrazené pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti vůči OSSZ)
 • dluhy v evidenci u příslušného úřadu (místní poplatky za odpad, za psa)

Dluh je možné zaplatit jednorázově i ve splátkách dle zákona.

Nevztahuje se na dluhy v exekuci vedené soudním exekutorem.

Podrobnější informace naleznete na www.milostiveleto.cz .

 

OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem nadále probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

Telefonické konzultace - dle běžného rozvrhu + viz výše

Internetové konzultace - poskytujeme

Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení. 

 

 

NOVINKY 2023

 

Životní a existenční  minimum

 1. Zvyšuje se životní minimum jednotlivce na 4.860,-Kč a existenční minimum na 3.130,-Kč.

Dávky státní sociální podpory

 1. Zvyšují se přídavky na děti, kdy základní výměra bude u dětí

do 6ti let – 830,-Kč

od 6 - 15 let – 970,-Kč

od 15 - 26 let – 1080,-Kč

 1. Dochází ke změně pravidel přiznání příspěvku na bydlení, příjmy se budou dokládat pouze 2x ročně. Povinně se budou dokládat za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí.

Pracovní právo

 1. Navýšení minimální mzdy je nově na 17.300,-Kč.

Sociální zabezpečení

 1. Valorizace důchodů (invalidních, starobních, sirotčích, vdovských/vdoveckých)– základní výměra stoupne od ledna o 140 Kč, procentní o 5,1%.
 2. Výchovné – zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě.
 3. Zvýšení hranice příjmu u DPČ pro odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění na 4000 Kč (do 3 999 Kč se pojistné neodvádí).

Spotřebitelské právo

 1. Prodlužuje se doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na věci, tj. na zakoupeném zboží, vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal, a to ze 6 na 12 měsíců. Pokud se tedy vada projeví v prvním roce, má se za to, že bylo zboží vadné už při převzetí (nákupu). Prodávající tak musí prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku, pokud by chtěl zamítnout reklamaci. Na reklamaci vady tak má spotřebitel i nadále 2 roky, nicméně ve druhém roce se důkazní břemeno obrací, tzn., že spotřebitel musí prokázat, že vada existovala od počátku.
 2. Prodávající odpovídá za aktualizaci softwaru u věcí s digitálními vlastnostmi (cca max. 2 roky).
 3. Smlouvy uzavírané po telefonu musí být spotřebiteli zaslány v textové podobě (mail nebo písemný dokument) – smlouva je platně uzavřena až po výslovném souhlasu spotřebitele s obsahem smlouvy (lze učinit mailem, písemně, sms).
 4. Při podomním prodeji (návštěva prodejce bez předchozí domluvy, organizovaná akce) může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 30ti dnů.
 5. Prodávající musí dodat zboží do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není ujednáno jinak. Pokud prodávající zboží nedodá v této lhůtě, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
 6. Nabízí-li podnikatel slevu, musí spotřebitele současně informovat i o nejnižší ceně, za kterou zboží prodával po dobu30 dní před slevou

Datové schránky

 1. Od 1.1.2023 budou postupně ze zákona zřizovány datové schránky podnikajícím fyzickým osobám, některým právnickým osobám (např. SVJ, spolky, nadace, apod.) a fyzickým osobám používající přihlášení Identity občana.

Chtěli bychom upozornit, že živnostníci s pozastavenou (nikoli zrušenou) živností budou mít rovněž datovou schránku zřízenu, lze však požádat o její znepřístupnění na CzechPointu.

 

EXEKUČNÍ NOVINKY 2022 

Více na  https://www.justice.cz/?clanek=novinky-ministerstva-spravedlnosti-platne-od-1-ledna-20-1

 

Výtěžek dosažený výkonem rozhodnutí nebo exekucí k uspokojení pohledávky, pro kterou byl výkon rozhodnutí nařízen, se započte nejprve na náklady soudu či exekutora na vymožení pohledávky, pak na jistinu, pak na úroky, pak na úroky z prodlení, a nakonec na náklady oprávněného. Týká se i již běžících exekucí a výkonu rozhodnutí, avšak pro výtěžek získaný od 1.1.2022.

 

Při exekuci srážkami ze mzdy má plátce mzdy nárok na paušální náhradu nákladů, které mu vznikají při exekuci za kalendářní měsíc, v němž se provádí srážky povinného – jde o částku 50,-Kč/měsíc, které hradí povinný.

 

Exekuce prodejem movitých věcí se může týkat pouze věcí ve vlastnictví povinného nebo v SJM a jejichž počet nebo hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům,

a) má-li povinný nárok na výplatu starobního důchodu ve výši minimální mzdy (16 200 Kč),

b) je-li povinný invalidní ve II. nebo III. stupni, nebo

c) je-li v exekuci vymáhána pohledávka vzniklá před dosažením 18 let věku povinného.

 Nově je stanoven odklad exekuce, pokud povinný splácí min. 1.500,-Kč/měsíc.

 

Má-li dlužník trvalý pobyt na ohlašovně (na obecním úřadě) a není-li možné mu zasílat do datové schránky,  exekutor vyvěsí na centrální úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti nebo ke sdělení jiné adresy pro doručení.

 

Dochází ke snížení odměny za vydání výpisu z centrální evidence exekucí (75 Kč – do 6 stran včetně, 100 Kč nad 6 stránek). Výpis za sníženou cenu může žádat povinný (fyzická osoba) jednou za kalendářní rok.

 

Zastavení exekuce – nové situace:

 • z důvodu chybějícího příjmu – povinný buď po dobu 2 let nepobírá mzdu, nebo v řízení vyjde najevo, že povinný nepobíral po dobu 3 let mzdu v takové výši, aby z ní byly srážky prováděny,
 • mimořádné zastavení tzv. bezvýsledných exekucí (na peněžitá plnění do 1.500,-Kč bez příslušenství) starších 3 let – účinné do března 2022,
 • mimořádné zastavení, v němž je oprávněným veřejnoprávní subjekt – tzv. milostivé léto (lze využít od 28.10. 2021 -28.1.2022),
 • v případě, že vymožené plnění nebo majetek postižitelný v exekuci nepostačuje alespoň na krytí nákladů exekuce a požádá-li o to oprávněný.

 

  

PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

 

Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

 

  

 

Souhlasím se vším