STANOVY  SPOLKU  SPOLEČNOU  CESTOU

 

§ 1

Název a sídlo spolku

1. Název spolku: SPOLEČNOU CESTOU z.s.

2. Sídlo spolku: Spytihněvova 162/4, Praha 2 – Nusle, PSČ 128 00

 

§ 2

Základní charakteristika 

1. Statutárním orgánem spolku je předseda/předsedkyně a ředitel/ředitelka, každý z nich je                     oprávněn jednat jménem spolku samostatně.
 

2. Spolek respektuje princip demokracie, nezávislosti, nepolitičnosti a sekulárnosti.

3. Spolek je samostatnou právnickou osobou, spolkem dle příslušných ustanovení zákona č.                   89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Spolek byl založen v roce 1997 pod názvem Společnou cestou podle zákona č. 83/1990 Sb., o            sdružování občanů coby občanské sdružení, k 1.1. 2014 byla právní forma přeměněna na spolek.

5. Pobočné spolky nejsou zřizovány.

 

§ 3

Účel spolku

1. Účelem spolku je přispívat k dosahování obecného blaha prostřednictví prevence a řešení                   sociálně negativních společenských jevů ve společnosti.

2. Spolek především usiluje o to, aby ve společnosti byla dostupná komplexní sociální, zdravotní a          výchovná pomoc k překonání obtížných sociálních situací jednotlivců, rodin a dětí.

3. Dle aktuálních možností se spolek snaží přímo poskytovat pomoc hmotnou, sociálně-                  výchovnou a vzdělávací, sociálně-poradenskou a sociálně terapeutickou.

 

§ 4

Hlavní činnost

1. Spolek je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o                     sociálních službách.

2. Spolek realizuje projektové aktivity přispívající k dosažení účelu spolku.

3. Spolek navazuje a udržuje styky, rozvíjí spolupráci či se coby člen podílí na činnosti subjektů                obdobného zaměření či subjektů přispívajících k dosažení účelu spolku.

4. Spolek usiluje o spolupráci se státními a samosprávnými orgány za účelem  působení na sociální     politiku a příslušnou legislativu.

 

§ 5

Vedlejší činnost

1. Spolek se coby vedlejší činnosti věnuje na základě živnostenského oprávnění:

a.    Poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a  posudků

b.    Mimoškolní výchově a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně  lektorské činnosti

2. Výtěžek z výše uvedené činnosti je používán k financování hlavní činnosti spolku.

 

§ 6

Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné, nikdo ke členství nemůže být nucen.
 

2. Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s účelem spolku a chce svoji aktivní       činností přispívat k jeho naplňování.

3. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze, na základě doporučení kandidáta některým ze                stávajících členů spolku.

4. Členství zaniká:

a.      smrtí člena,

b.     vystoupením a to ke dni doručení písemného oznámení statutárnímu orgánu,

c.     vyloučením, o vyloučení rozhoduje dvou třetinovou většinou kontrolní komise, odvolání je přípustné ke členské schůzi, přičemž k potvrzení vyloučení je třeba dvou třetinové většiny přítomných členů,

d.      v ostatních případech, kdy tak stanoví zákon.

 

§ 7

Práva a povinnosti člena spolku

1. Základní povinností člena je dodržovat stanovy, usilovat o dobré jméno spolku, přispívat                       k dosahování jeho účelu a hájit jeho zájmy.

2. Základním právem člena spolku je účastnit se členské schůze, vyjadřovat se k činnosti spolku a         kandidovat do orgánů spolku.

3. Další práva a povinnosti člena mohou být stanovena členskou schůzí.

 

§ 8

Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů v elektronické podobě v sídle spolku. Za vedení seznamu členů a              provádění změn je odpovědný předseda spolku.

2. Seznam je neveřejný, zpřístupněn je na základě žádosti pouze členům spolku.

 

§ 9

Orgány spolku

1. Spolek má následující orgány:

a.       ředitel – individuální,

b.      předseda – individuální,

c.       kontrolní komise – kolektivní,

d.      členská schůze – kolektivní.

 2.Členem orgánů ad a) až c) mohou být pouze bezúhonné osoby.

 

§ 10

Ředitel

1. Ředitel spolku řídí jeho každodenní činnost a to zejména co do poskytování sociálních služeb a         vedlejší ekonomické činnosti.

2. Zásadní otázky konzultuje s předsedou spolku, nejde-li o věc, kterou není možné odložit do doby,     kdy je možné získat vyjádření předsedy spolku.

3. Svolává členskou schůzi v případě nepřítomnosti či neobsazenosti funkce předsedy.

4. Koncepční směřování spolku konzultuje s členskou schůzi. 

5 . Za svou činnost je odpovědný členské schůzi.

 

§ 11

Předseda

1. Předseda spolku zastupuje členskou schůzi v době mezi jejími zasedáními, dohlíží, zda činnost         spolku odpovídá stanovám a přijatým rozhodnutím členské schůze.

2. Předseda má právo veta co do rozhodnutí ředitele, sám jedná jménem  spolku pouze na základě       souhlasu ředitele, nejde-li o situaci, kdy si nelze  vyjádření ředitele včas zajistit. 

3. Předseda svolává minimálně jednou ročně členskou schůzi a řídí její  zasedání.

4. Mimo rámec členské schůze zprostředkovává kontakt s členy a organizuje  jejich setkávání.

5. Za svou činnost je odpovědný členské schůzi.

 

§ 12

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise má tři členy.

2. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost               v souladu se stanovami a právním předpisy, zejména pak kontroluje hospodaření spolku, o čemž       podává zprávu na členské schůzi.


3. V rozsahu své působnosti má právo nahlížet do dokladů spolku a požadovat od ostatních orgánů        spolku a jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

§ 13

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku, schází se minimálně jednou ročně.

2. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku a            rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li těmito stanovami či zákonem                        stanoveno jinak.

3. Členská schůze rozhoduje o:

a.       schválení roční účetní uzávěrky,

b.      volbě ředitele, předsedy a členů kontrolní komise na dobu dvou let, přičemž ředitel, předseda i člen kontrolní komise mohou být zvoleni i opakovaně,

c.       o tom, zda bude vybírán členský příspěvek a v jaké výši,

d.      změně stanov,

e.    zrušení, přeměně, fúzi či rozdělení spolku, přičemž k tomuto rozhodnutí je třeba dvoutřetinové většiny členů spolku, 

f.       dalších věcech, stanoví-li tak zákon, stanovy, či si je členská schůze k rozhodování vyhradí.

 

§ 14

Zásady hospodaření 

1. Spolek usiluje o získávání prostředků ke své činnosti zejména prostřednictvím::

a.       darů a příspěvků od fyzických a právnických osob,

b.      výnosů z vlastní činnosti,

c.       výtěžků účelových akcí a veřejných sbírek,

d.      příspěvků státních orgánů a orgánů obcí,

e.       členských příspěvků.

2. Spolek dbá o to, aby nabýval majetek jen z poctivých zdrojů a hospodárně využíval své jmění              ke svému veřejně prospěšnému účelu.

3. Členové spolku neodpovídají za závazky spolku.

 

§ 15

Zrušení a fúze

1. Spolek se zrušuje na základě kvalifikovaného rozhodnutí členské schůze, přičemž členská                 schůze zároveň rozhodne o využití likvidačního zůstatku a to určením na jakou jinou neziskovou         organizaci podobného zaměření bude bezúplatně převeden.

2. Fúze, rozdělení či přeměna spolku je možné pouze za předpokladu, že tímto bude zřejmě možné       účelněji dosahovat stanoveného účelu.

3. Fúze, rozdělení či přeměna je možné pouze za předpokladu, že tím nedojde k obcházení pravidla     o využití likvidačního zůstatku, nebo-li nástupnické subjekty musí mít ve stanovách, zakládací               listině či pro danou právní formu odpovídajícím dokumentu  obsaženo stejné či co do významu           obdobné pravidlo o využití likvidačního zůstatku. 

 

Souhlasím se vším