•  
 •  
 •  

 
SPOLEČNOU CESTOU z.s.

poskytujeme tři registrované sociální služby   

Co je u nás nového?

 • OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

  pátek 7.1. - zrušeny telefonické konzultace

   

  NOVINKY 2022

   

  S Novým rokem přichází i pár změn do našich zákonů. Změny se týkají oblastí, jako jsou minimální mzda, valorizace důchodů. Dále se změny dotknou některých sociálních dávek a nemocenského pojištění. Více najdete v sekci Aktuálně z občanské poradny.

    

  "MILOSTIVÉ LÉTO"

  = zastavení některých exekucí

  (novela č. 286/2021 Sb., čl. IV přechodná ustanovení bod 25.)

  V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 lze uhradit dluh vůči státu, jeho organizačním složkám, příspěvkovým organizacím, případně právnických osobám, v nichž má stát jakoukoliv majetkovou účast (tedy státní orgány, obce a města, zdr.pojišťovny, dopravní podniky, ČEZ apod.), a to ve výši původní dlužné částky (tedy jistinu) navýšenou o 750 Kč + DPH k uhrazení nákladů exekuce…. Promíjí se tím úroky z prodlení, penále a jiná příslušenství.

  Zastaveny budou i exekuce ve prospěch „státních institucí“, kde již byla jistina + 750 Kč+DPH vymoženy ke dni účinnosti novely (k 28.10.2021).

  Nevztahuje se na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce uložené v průběhu trestního řízení, náhrada škody při úmyslném porušení právní povinnosti, dluhy na výživném ze zákona a náhrada škody na zdraví.

  Exekuční řízení exekutor zastaví i bez návrhu a souhlasu oprávněného.

  Doporučujeme kontaktovat exekutory pro zjištění výše dlužné jistiny a projevit zájem o využití podmínek "milostivého léta" - exekutoři tím podmňují využití milostivého léta. Vzorový dopis naleznete na www.justice.cz. 

   

   

  PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

  Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

   

  Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

   

  OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

  Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

  Telefonické konzultace - dle běžného rozvrhu + viz výše

  Internetové konzultace - poskytujeme

  Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

  Děkujeme za pochopení. 

   

  NOVINKY od 1. července 2021

   

  Novela občanského soudního řádu (novela č. 38/2021 Sb.)

  Jednorázová výplata z exekučně postiženého účtu se zvyšuje na trojnásobek životního minima, tj.  11 580 Kč (a to pouze jednou za všechny exekuce).

  Při exekuci na bankovní účet manžela povinného je možné srazit pouze polovinu zůstatku na účtu k okamžiku doručení exekučního příkazu.

  Zavádí se tzv. Chráněný účet. Povinný si musí sám požádat o jeho zřízení (formulář na webu MSp), lze zřídit pouze jeden chráněný účet pro povinného (nelze pro účet manžela povinného) a vztahuje se k běžnému účtu povinného, na který byl vydán exekuční příkaz (chráněným účtem je v podstatě podúčet povinného).

  Na pohledávky z chráněného účtu se nevztahuje exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného (chráněny tak jsou nezabavitelné části mzdy, nezabavitelné části pohledávek např. ze samostatné výdělečné činnosti, nezabavitelné sociální dávky atd.).

    

  Novela občanského zákoníku a občanského soudního řádu (novela č. 192/2021 Sb.)

  Pro nové spotřebitelské smlouvy platí: „Je-li dlužníkem spotřebitel, který je v prodlení s plněním dluhu, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na jistinu pohledávky, poté na úroky a nakonec na úroky z prodlení."

   

  Dětské dluhy

  Dochází k úpravě rodičovské zodpovědnosti ve vztahu k závazkům dětí a odpovědnosti za ně (do 13 let věku odpovídá dítě v podstatě jen za závazky z jednání odpovídajícímu trestné činnosti).  Rodič odpovídá za peněžité dluhy vzniklé do zletilosti dítěte, pokud jednal za dítě, jeho jménem nebo pokud k tomuto jednání udělil souhlas.

  Pro dluhy z dětství lze postihnout jen majetek nabytý před 18. narozeninami, případně z výnosů majetku, který nabyl před zletilostí.

  Nezletilému dítěti staršímu 15ti let se vždy musí v soudním řízení doručovat, musí být vyzván k vyjádření k žalobě a nelze proti němu rozhodnout rozsudkem pro uznání ani zmeškání.

   

   Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené děti (č. 588/2020 Sb.)

  Zavádí se sociální dávka Náhradní výživné vyplácená úřadem práce, pokud rodič povinný výživou svou povinnost neplní. Podmínkou je soudní rozhodnutí o povinnosti hradit výživné, probíhající exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí (v případě zastavení pro nemajetnost dlužícího rodiče lze žádat do 4 měsíců po zastavení).

  Výše Náhradního výživného odpovídá rozdílu mezi přiznaným výživným a skutečně hrazeným, maximálně 3000 Kč měsíčně. Hradí se maximálně 24 měsíců. Vyplacenou částku pak bude ÚP vymáhat po neplatiči výživného.

   

    

  PODPORA V BYDLENÍ RODIN S DĚTMI Z AZYLOVÝCH DOMŮ

  Od ledna 2020 je jedna z našich služeb - Aktivizace rodin Společnou cestou - svými aktivitami zařazena do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, konkrétně do plnění úkolu v oblasti Podpory v bydlení rodin s dětmi z ubytoven a azylových domů. Více informací naleznete zde.

   

  REPORTÁŽ O OBČANSKÝCH PORADNÁCH

  Níže naleznete odkaz na krátkou reportáž o občanských poradnách:

  https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9811/obcanske-poradny-prazanum-pomahaji