Sociální dávky

Téma sp.zn. Právní věta, podstata
Placení nákladů na bydlení třetí osobou tj. ne žadatelem o dávku 4 Ads 22/2011 Pokud stěžovatelka uhradila částku sestávající z nájemného za měsíc prosinec 2008 a nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu svým rodičům, kteří za ni tyto náklady zaplatili, považuje se takový výdaj stěžovatelky za její náklad na bydlení ve smyslu § 24 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Příspěvek na bydlení a dluh na nájemném a službách 3 Ads 13/2006 Podle důvodové zprávy k zákonu č. 117/1995 Sb. bude mít nárok na příspěvek  na bydlení každý, kdo má příjem nepřevyšující stanovenou částku, a to bez ohledu na to, v jakém bytě bydlí, tj. zda jde o byt obecní, družstevní, v osobním vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Pro nárok na příspěvek na bydlení bude podmínkou, že v rozhodném období bylo řádně uhrazeno nájemné a zaplacena úhrada dalších plnění poskytovaných s užíváním bytu, popř. zaplacena za předchozí kalendářní rok daň z nemovitosti, půjde-li o vlastníka bytu nebo domu.
Doplatek na bydlení a fond oprav a splátka anuity 3 Ads 155/2010 Při posouzení odůvodněných nákladů na bydlení podle § 34 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, nelze za obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení považovat splácení anuity, které bylo podle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů, součástí věcně usměrňovaného nájemného. Z odůvodněných nákladů na bydlení naopak nelze a priori vyloučit náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství a výdaje na technické zhodnocení domu uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) citované vyhlášky. Rozsah jejich započtení závisí vždy na okolnostech konkrétního případu.
Bezdůvodné obohacení - zpětné vyplacení důchodu ČSSZ 28 Cdo 2235/2012  
Neslučování exekucí  21 Co 344/2013 (Krajský soud v Hradci Králové  
Rozhodnutí o poplatcích za studium na VŠ - exekuční titul  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 20 Cdo 2386/2012 Rozhodnutí podle § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, vydané veřejnou vysokou školou jako správním orgánem a nositelem veřejné moci, podléhá přezkumu ve správním soudnictví a je také rozhodnutím, jež je exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. e) exekučního řádu.
Souhlasím se vším