1998
 • začlenění romské poradkyně OP JM ve spolupráci s British Embassy KnowHow Fund
 • zahájení projektu Internetový klub OPC JM
 • zahájení projektu Volnočasové aktivity a doučování dětí a dospělých z azylového ubytování.
1998 – 1999
 • projekt vzdělávacích kurzů pro klientky OPC ve spolupráci s Nadací Nová škola
1999
 • projekt Letního kurzu českého jazyka pro migranty a uprchlíky
 • zahájení činnosti Domu na půl cesty – Černěves
1999 – 2003
 • realizace Internetového klubu OPC 
 • zahájení projektu Občanského poradenského centra JM z programu Dživas Jekhetane – vzdělávání a proškolení dobrovolníků z řad romské komunity, který spočíval především ve vytipování zájemců o proškolení v sociálně-právním minimu (občanské a právní minimum, právní systém ČR, občanské právo, trestní právo, práce s PC – ovládání internetu a ASPI).   
2000
 • realizace Programu přechodného zaměstnávání klientů OPC na volném trhu práce   
2004 – 2005
 • zahájení projektu Otevírání cest z programu Zlepšení dlouhodobých příležitostí pro Romy, grant NROS  
 • zahájení projektu Zahrada – projekt na obnovu zahrady v areálu OPC a Sborového domu ČCE 
2005 – 2007  
 • partnerství projektu Rozvoj kvalitních služeb občanských poraden pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, žadatel Asociace občanských poraden ČR, podpořeno hl. m. Prahou z programu JPD 3 ESF 
2006 – 2007 
 • realizace projektu Vzděláváním proti předluženosti financovaným EU z programu Transition Facility, grant NROS   
 • účast v projektu AOP ČR Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku
 • účast v projektu AOP ČR Celorepublikový monitoring dodržování lidských práv v pracovněprávních vztazích
2006 - 2008  
 • partnerství v projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů, který na úrovni pražského regionu vytvářel systém pomoci při návratu na otevřený trh práce skupinám ohroženým sociálním vyloučením, projekt byl finančně podpořen z ESF, rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu a přirozeně navazoval na aktivity OPC JM předešlých let.    
2008 - 2010
 • projekt Aktion Fastenopfer (Der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern) na vybavení azylového domu  
Souhlasím se vším