Odpovědi na nejčastější dotazy z oblasti exekucí

Exekutor mi zablokoval účet, na který mi chodí mzda. Nezbyla mi ani ona "nepostižitelná" část mzdy. Jak je to možné?

 Problém spočívá v tom, že "nepostižitelná část mzdy" se používá při exekuci srážkami ze mzdy. Exekutor proto nemůže Vašemu zaměstnavateli přikázat, aby Vám strhl celou mzdu, jelikož ona "nepostižitelná část" Vám musí být vždy vyplacena. V okamžiku, kdy Vám mzdu vyplatí, např. převodem na Váš bankovní účet, ochrana "nepostižitelné části mzdy" mizí. Exekutorovi následně nic nebrání, aby peníze u banky postihl jako "jinou pohledávku" v plném rozsahu.
 V případě hrozící exekuce si proto vždy domluvte u zaměstnavatele, aby Vám mzdu vyplácel v hotovosti, či ji posílal poštovní poukázkou.

Od úřadu práce pobírám dávky státní sociální podpory, konkrétně rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení. Mám potíže se splácením dluhu a hrozí mi exekuce. V jakém rozsahu jsou tyto dávky exekučně postižitelné?

Jednorázové dávky státní sociální podpory (porodné a pohřebné) nepodléhají exekuci vůbec. Opakující se dávky státní sociální podpory (např. sociální příplatek, rodičovský příspěvek aj.) lze od 1. dubna 2006 exekučně postihnout pouze zčásti, a to formou srážek ze mzdy. Příspěvek na bydlení s účinností od 1. ledna 2007 rovněž vůbec není exekučně postižitelný. Zákon tu zohledňuje skutečnost, že příspěvek na bydlení je účelově vázánou dávkou, která je určena na úhradu nákladů spojených s bydlením. Exekuční postih příspěvku na bydlení by naplnění tohoto účelu zmařil. 
Do jaké míry podléhají exekuci peněžité dávky sociální péče či dávky pomoci v hmotné nouzi?
Peněžité dávky sociální péče ani dávky pomoci v hmotné nouzi nejsou vůbec exekucí postižitelné - viz. § 317 odst. 1 občanského soudního řádu.

Exekutor postupuje protiprávně, jak se mám bránit?

Záleží na tom, v čem spočívá protiprávnost postupu. Nic nezkazíte, pokud se situaci pokusíte řešit smírně a požádáte exekutora, aby od protiprávního postupu upustil. Dále lze obecně doporučit podání podnětu k prošetření postupu soudního exekutora na Exekutorskou komoru České republiky. Je-li exekuce vedena protiprávním způsobem (např. proti movitým věcem, které jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny, srážkami ze mzdy manžela povinného atd.), lze podat k soudu návrh na částečné zastavení exekuce.

 

Manžel se bez mého vědomí zadlužil a mě nyní vyhrožuje exekutor, že musím do 15 dnů zaplatit, jinak zabaví věci, které se nacházejí v našem bytě. Musím exekutora do bytu pustit?

Exekutora do bytu rozhodně pustit musíte. V případě, že byste odmítla exekutora do svého bytu pustit, mohl by si exekutor zjednat přístup do bytu sám, a to za asistence policie a zámečníka. O dluzích manžela jste sice nevěděla, ale tato skutečnost nebrání exekutorovi, aby zabavil věci spadající do společného jmění manželů.

Manžel bez mého vědomí nadělal spoustu dluhů.. Nyní je proti němu vedena exekuce a mě kvůli tomu sráží plat. Mohu se nějak bránit?

 Pokud je dle příslušného exekučního titulu  (např. pravomocného rozsudku soudu) tento dluh povinen zaplatit jen Váš manžel, pak sice lze postihnout majetek ve vašem společném jmění (dluh totiž vznikl za trvání manželství), ale na druhou stranu je nutno respektovat, že dle exekučního titulu povinným je pouze a jedině Váš manžel. Exekuce vedená srážkami ze mzdy či proti Vašemu bankovnímu účtu je za takové situace protiprávní a je na místě podat k soudu návrh na částečné zastavení exekuce (soud požádáte, aby byla zastavena exekuce srážkami z Vaší mzdy a exekuce přikázáním pohledávky z účtu, jehož výlučnou majitelkou jste vy).

Náš zletilý syn má celou řadu dluhů,které nesplácí. Domníváme se, že proti němu bude v brzké době nařízena exekuce.  Syn je na adrese našeho bytu přihlášen k trvalému pobytu, ale dlouhodobě se u nás nezdržuje. Je exekutor oprávněn provést exekuci v našem bytě a zabavit naše věci?

Pokud by byla prováděna exekuce prodejem movitých věcí, je bohužel vysoce pravděpodobné, že by zaměstnanci exekutora přišli zabavovat věci, které se nacházejí ve vašem bytě. Exekutoři totiž v praxi vycházejí z toho, že se dlužník v místě svého trvalého pobytu zdržuje a nachází se tam tudíž jeho majetek.  Pokud by se tak stalo, nezbývalo by Vám než se domáhat vyloučení Vašich věcí z exekuce - předpokladem by tu bylo, že úspěšně prokážete své vlastnické právo k zabaveným věcem. Doporučujeme urychleně podat na příslušnou ohlašovnu návrh na zrušení synova trvalého pobytu na adrese Vašeho bytu. Více o této problematice - viz. leták Co dělat, když exekutor zabaví věc, která patří někomu jinému než dlužníkovi? 

Jsem členem bytového družstva a nájemcem družstevního bytu. Mohl bych v případě exekuce o tento byt přijít?

Ano, exekuci podléhá i dlužníkův členský podíl v bytovém družstvu, resp. jeho právo na vypořádací podíl. Důsledkem tohoto způsobu provedení exekuce je, že dlužníkovo členství v bytovém družstvu zanikne a exekučně je postižen jeho nárok vůči družstvu na výplatu tzv. vypořádacího podílu.

Byla proti mně nařízena exekuce, dlužila jsem celkem asi 20 000,- Kč (včetně úroku z prodlení a nákladů řízení před soudem). Exekutor si k tomu připočítal náklady exekuce ve výši dalších 20 000,- Kč. Zdá se mi to příliš mnoho. Jsou náklady exekuce vypočítány správně?

V příkazu k úhradě nákladů exekuce musí být jednotlivé položky nákladů exekuce rozepsány a přesně vyčísleny. Náklady exekuce tvoří odměna exekutora (v tomto případě 15 % z vymáhané částky), náhrada exekutorových hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, popř. odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. Vedle vlastních nákladů exekuce může být v příkazu k úhradě exekuce stanovena i povinnost nahradit náklady oprávněného, tj. náklady, které oprávněný účelně vynaložil na vymáhání nároku, který mu byl přiznán exekučním titulem (např. náklady na sepsání návrhu na nařízení exekuce advokátem). Náhrada nákladů exekuce se řídí jednak ust. § 87 a násl. >exekučního řádu (zákon č.120/2001 Sb., ve znění novel), jednak je upravena vyhl. vyhl. Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora. Pokud se domníváte, že jsou náklady exekuce vypočteny nesprávně, máte možnost ve lhůtě tří dnů od doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce podat proti němu tzv. námitky, kde uvedete své výhrady vůči tomuto příkazu. Tyto námitky se podávají přímo u exekutora, tj. nejpozději v poslední den lhůty musí být odevzdány poště k přepravě na adresu sídla exekutora, který příkaz k úhradě nákladů vydal. POZOR! Prominutí zmeškání lhůty není v exekučním řízení možné. V případě, že exekutor námitkám (které byly podány včas) v plném rozsahu nevyhoví, je povinen tyto námitky bez zbytečného odkladu postoupit soudu, který o nich s konečnou platností rozhodne.

Může si exekutor do nákladů na provedení exekuce započítat alikvotní část nájemného za užívání kanceláří, v nichž sídlí jeho exekutorský úřad, mzdy zaměstnanců, úhradu za elektřinu aj.?

Nikoli. Exekutor může vymáhat jen náhradu takových hotových výdajů, které vynaložil v souvislosti s konkrétní exekucí. Nemůže požadovat úhradu takových výdajů, které by platil, i kdyby danou exekuční věcí nebyl pověřen (např. právě mzdy zaměstnanců

UPOZORNĚNÍ: Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu běžícího v letech 2005 a 2006 a tudíž v nich nejsou zapracovány změny v právních předpisech a soudní praxi z poslední doby.

Souhlasím se vším