smlouva na energie po úmrtí

Dotaz ze dne 1. 10. 2015 13:39.

Otázka

Otec zemřel. Matka chce pokračovat v odběru elektřiny a plynu za stávajících podmínek. Dodavatel (ČEZ) jí řekl, že musí podepsat novou smlovu a poslal k ní kurýra se smlouvou, která je jiná (na 3 roky, jiné podmínky). Musí ji podepsat? Nebo musí změnit dodavatele? Chce pokračovat ve smlouvě, kterou uzavřel otec.

Od toho snad existuje manželství, že smlouvy uzavřené jedním manželem platí i pro toho druhého. Nebo je to jinak?

Odpověď

Dobrý den,

smluvní vztah může a nemusí smrtí účastníka zaniknout, záleží na charakteru smlouvy, přičemž není výjimečné, že je z právního hlediska nejisté, zda-li určitá smlouva zaniká či nezaniká smrtí, pakliže pro daný typ smlouvy není tento aspekt výslovně řešen v zákoně ani na tyto situace nepamatuje dotčená smlouva.

V právních předpisech upravujících problematiku dodávek energií není nijak upraven přechod práv a povinností ze smlouvy na dědice či manžela. Je tedy třeba vycházet z toho, co bylo ujednáno ve smlouvě mezi Vaším otcem a společností ČEZ. Doporučovala bych pročíst smlouvu spolu s obchodními podmínkami, kterou uzavřel Váš otec, zda je v ní ustanovení týkající se smrti odběratele a případně jaké následky s sebou nese tato událost a zda je možný převod smlouvy na manžela zemřelého za stávajících podmínek.

Podle informací na webových stránkách společnosti ČEZ se domnívám, že pravděpodobně takové ujednání ve smlouvě nebude. Společnost ČEZ totiž v případě úmrtí odběratele požaduje vyplnit Čestné prohlášení, kterým se žádá o ukončení smlouvy (což je poněkud rozpor - osobně se domníváme, že ani ČEZ si není zcela jistá charakterem této smlouvy a tento model mají nastavený proto, že je co do výsledku "neprůstřelný" bez ohledu na to, zda smlouva smrtí zaniká či nikoliv) a kterým se třetí osoba zavazuje k úhradě nedoplatků. Bude-li chtít třetí osoba pokračovat v odběru energií u stávajícího dodavatele, bude třeba uzavřít novou smlouvu o dodávce energií. V podstatě totožný postup mají i jiní dodavatelé elektřiny a plynu.

Nevím, o čem Vaše matka jednala s dodavatelem, zda vůbec vyslovila přání, aby byla smlouva uzavřena se stejnými podmínkami, které měl dojednané otec. Doporučovala bych proto písemně vyzvat dodavatele k předložení smlouvy se stejnými podmínkami, jaké měl Váš otec. Zda v dopise uvedete informaci, že v případě nabídky nevýhodných podmínek uzavřete smlouvu s jiným dodavatelem, je na Vašem zvážení.

V případě potřeby je možné se na nás obrátit i osobně nebo využít případně služeb jiné, pro Vás dostupnější, občanské poradny.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu Společnou cestou