Jak prokázat, že se nevyužívá věcné břemeno a je možné ho tedy nechat zrušit?

Dotaz ze dne 28. 11. 2019 12:43.

Otázka

Dobrý den. otec má zřízené věcné břemeno v RD, který vlastním. Již léta dům nevyužívá, postavil si nový dům a tam žije se svou novou rodinou. Zamýšleli jsme, že dům prodám a z peněz zrekonstruuji své bydlení. Bohužel, otec si začal klást podmínky, že pokud se dům prodá chce 500tis, což je v tuto chvíli 1/3ceny domu (ten je nutné rekonstruovat), jinak věcné břemeno nezruší. Vím, že já ho zrušit jen tak nemohu, ale našla jsem informaci,že pokud ho nevyužívá po dobu 10let, je možné to na základě "promlčení" zrušit. Čím mohu dokázat, že VB nevyužívá? Mám za to, že jemu stačí jen říct, ale já tam občas přespím nebo něco podobného a bude to stačit. Kdežto já to budu muset opravdu dokázat. A ještě jeden dotaz. Bude nutné v nejbližší době opravit střechu a rozvody vody v domě. Mohu požadovat po otci spoluúčast na financování těchto oprav? (moc totiž nevěřím, že se mi podaří VB zrušit. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

obecně lze říci, že věcné břemeno (služebnost) zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána, dále dohodou nebo soudním rozhodnutím.

Z Vámi uvedeného dotazu vyplývá, že dohoda mezi Vámi a Vaším otcem ve věci zrušení doživotního užívání nemovitosti patrně reálná není. Zároveň není na pořadu dne zánik věcného břemena uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno - v tomto případě by došlo k zániku až smrtí Vašeho otce. Zůstává nám tedy třetí možnost a to je soudní zrušení věcného břemene zřízeného ve prospěch otce. V § 1299 odst. 2 jsou popsány podmínky, za kterých lze soudně zrušit věcné břemeno (služebnost). Konkrétně je zde uvedeno:"Při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněné osoby se vlastník služebné věci může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu."

Při případném soudním sporu je tedy jedním z témat ohledně otázky zrušení věcného břemene právě výše uvedená přiměřenost. Ve Vašem případě je opravdu potřeba posoudit, zda je otcovo právo doživotního užívání a tím dané omezení Vašich vlastnických práv přiměřené stávající situaci. Zejména s ohledem na skutečnost, že otec nemovitost již deset let nevyužívá, jelikož žije i se svojí novou rodinou ve svém domě. V soudním řízení je pro soud vždy stěžejní, co jsou účastníci řízení schopni prokázat. Bylo by tedy na Vás, zda byste měla dostatek důkazů prokazujících, že nemovitost opravdu užívána otcem není, např. svědectví sousedů, doloženou spotřebu vody, skutečnost že mu na adresu Vašeho domu není doručována pošta apod. Pokud byste se do soudního sporu chtěla "pouštět", tak bude vhodné, aby Vás zastupoval advokát, kterého si buď můžete vyhledat sama (např. existuje seznam advokátů na www.cak.cz, zde je také možnost navolit si oblast práva, na kterou se zaměřuje). Případě je možné zkusit požádat soud o ustanovení bezplatného právního zástupce, podmínkou by však mj. bylo, že by Vás soud měl osvobodit od soudních poplatků.

Další možností je promlčení, které také zmiňujete. Opět můžeme říct, že ohledně služebností pozemkových a osobních většinou platí, že budou zapsané v katastru nemovitostí, popřípadě jiném seznamu. Právo zapsané do veřejného seznamu se promlčí za deset let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé (§ 631 Občanského zákoníku). Promlčení spočívá v marném uplynutí času a námitce dlužníka. Obojí kumulativně zapříčiní ztrátu nároku, nikoli však práva. Jsou-li do veřejného seznamu zapsána práva, která mohou být vykonávána nepřetržitě nebo opakovaně, promlčí se, pokud nejsou vykonávána v průběhu deseti let, přičemž nejsou vykonána kvůli důvodům na straně oprávněného (tedy Vašeho otce) nikoliv povinného (tedy Vás). U těchto práv nezáleží jen na době, kdy mohla být vykonána poprvé, ale záleží i na tom, zda jsou vykonávána průběžně. Do veřejného seznamu mohou být zapsána i práva, která se vykonávají jen čas od času - proto nevyskytne-li se v průběhu deseti let příležitost právo vykonat třikrát, prodlužuje se promlčecí lhůta, dokud nebude využita žádná ze tří příležitostí.

Pokud tedy Vás otec opravdu nemovitost nevyužívá, není možnost promlčení vyloučena. Nicméně tuto otázku by bylo vhodné zkonzultovat s právníkem, který se specializuje na problematiku věcných břemen - zde opět odkazuji na seznam advokátů na www.cak.cz

Také jste se ptala, zda můžete požadovat po otci spoluúčast na financování oprav domu. Obávám se, že Vám nejsem schopna na tuto otázku odpovědět, aniž bych znala obsah smlouvy o věcném břemenu. Umím si představit, že ve smlouvě o věcnému břemenu může být uvedeno, že oprávněný z věcného břemene se zavazuje k úhradě např. některých provozních nákladů, oprav na domě apod. V případě absence tohoto závazku se obávám, že otec bude moci argumentovat, že se k povinnosti spoluúčasti na opravách smluvně nezavázal.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou