spoluvlastnictví družstevního podílu

Dotaz ze dne 2. 5. 2017 23:14.

Otázka

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu týkajícího se družstevního podílu ve spoluvlastnictví v případě nesezdaného páru (druh,družka). Jestliže ve smlouvě o převodu družstevního podílu jsou uvedeni druh a družka jako spoluvlastníci (jsou společnými členy v bytovém družstvu), mají oba dva stejná práva a povinnosti podle NOZ a ZOK. Znamená to v praxi, že v případě úmrtí jednoho z nich zůstává i nadále právo užívání družstevního bytu, aniž by bylo nutné vyplácet děti jakožto neopomenutelné dědice? Nerada bych skončila v domově důchodců.

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz se částečně týká práva obchodních korporací (tedy i družstva) a v této oblasti poradenství neposkytujeme.

Nicméně se pokusím Váš dotaz zodpovědět alespoň částečně. Zároveň je především potřeba prostudovat si stanovy družstva, ve kterých mohou být tyto otázky upraveny a mohou mít v některých případech i přednost před zákonnou úpravou. To se týká i toho, zda je možné převést družstevní podíl do spoluvlastnictví - stanovy toto totiž mohou vyloučit. Hypoteticky stanovy mohou upravit i podmínky přechodu podílu při dědění, byť dědění družstevního podílu nemohou zcela vyloučit, pokud jde o členský podíl s právem nájmu.

K případnému dědění družstevního podílu, jsem našla pouze tento výklad: "Jestliže je více dědiců, musí se tito dohodnout, kdo bude nadále členem družstva a nájemcem družstevního bytu, a vypořádat se s ostatními rovněž z tržní ceny družstevního podílu. Pokud se však dědicové nedohodnou, vzniká závažný problém, který je možné řešit pouze soudně na návrh některého z dědiců. Soud však potvrdí dědicům jejich dědické právo k nabytí dědických podílů i ohledně družstevního podílu. Nepřipouští-li stanovy bytového družstva spoluvlastnictví družstevního podílu, znamená to, že žádný z dědiců nenabyl družstevní podíl celý, nýbrž jeho poměrnou část, což má důsledky nejen na členství, ale i na vazbu na nájem družstevního bytu. Protože žádný z dědiců nenabyl celý družstevní podíl, nemůže být členem bytového družstva ani nájemcem. Tuto situaci lze řešit pouze žalobou některého z dědiců na určení, kdo bude nadále členem bytového družstva." ( JUDr. František Lebl, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, http://www.portalobydleni.cz/zpravy/582-lednovy-serial-prechod-druzstevniho-podilu-v-bytovem-druzstvu/ ).

Ani v tomto výkladu však není řešeno, na koho by přešlo právo nájmu v případě, že by se družstevní podíl rozdělil mezi více dědiců (v situaci, kdy by stanovy rozdělení družstevního podílu připouštěly). Nicméně pokud byste byla uvedena jako nájemce v nájemní smlouvě a zároveň byla alespoň spoluvlastnicí družstevního podílu, pravděpodobně by Váš nájem trval, dokud by nenastal důvod pro změnu či vypovězení nájemní smlouvy.

Jak jsem již uvedla, je tato problematika relativně složitá a také nová, ještě není k dispozici judikatura.

S pozdravem

Eva Samešová, Občanská poradna Společnou cestou