Mohu vystěhovat syna?

Dotaz ze dne 11. 1. 2015 21:04.

Otázka

Dobrý den. Potřebovala bych poradit. Synovi bylo nyní v prosinci 18 let. Nyní si má požádat o sirotčí důchod. Chtěla jsem po něm aby mi přispíval 1/3 nákladů na bydlení. Přispívat nechce, chce si sem vodit návštěvy,.. Nechová se jak by měl. Svým jednáním a chováním narušuje i mravní výchovu mladšího syna, některé věci se řešili i přes policii, ale to mu nebylo 18. Do školy moc nechodí, i když je na střední škole. Mám nějakou šanci jak mu zrušit trvalé bydliště nebo ho vystěhovat? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zrušení trvalého pobytu a vystěhování z bytu jsou dvě odlišné situace, které však spolu souvisí.

Nejprve se zastavím u zrušení trvalého pobytu. Problematiku trvalého pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Na základě tohoto zákona, je možné občanovi odhlásit trvalý pobyt v případě, že zaniklo jeho užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Podotýkám, že k odhlášení trvalého pobytu není nutné mít souhlas osoby, které je trvalý pobyt odhlašován.

Jinými slovy - trvalý pobyt by bylo možné synovi odhlásit pouze tehdy, pokud by byly splněny obě výše uvedené podmínky tj. syn v dané nemovitosti skutečně nebydlel a zároveň mu zaniklo užívací právo. O zániku užívacího práva nelze hovořit v situaci, kdy by syn měl v nemovitosti např. věcné břemeno, uzavřenou nájemní smlouvu či jiný způsob zajištění užívacího práva.

Předpokládám, že syn u Vás žije pouze s Vaším souhlasem (v praxi to znamená, že nemá vůči danému bytu či domu jiné oprávnění plynoucí např. z již zmiňovaného věcného břemena, nájemní smlouvy apod.), přičemž poskytováním bydlení částečně plníte svoji vyživovací povinnost k synovi (syn studuje, takže v zásadě má nárok na výživné, nicméně soud by mohl dojít k závěru, že se studiu řádně nevěnuje a chová se v rozporu s dobrými mravy do té míry, že právo na výživné pozbyl).

Pokud tomu tak je, bude zcela na Vás, zda se rozhodnete svůj souhlas s jeho pobýváním ve Vašem bytu odvolat a vyzvat syna, aby se od Váš v určité lhůtě odstěhoval. Teprve po jeho odstěhování by bylo možné odhlásit synovi trvalý pobyt. Pokud by syn na výzvu nereagoval, můžete k soudu podat žalobu na vyklizení. V případě že by soud rozhodl ve Váš prospěch, následně rozsudek nabyl právní moci a vykonatelnosti (tzn. že by se syn neodstěhoval ve lhůtě, kterou mu soud uložil), bylo by možné se jeho vyklizení domáhat exekučně. A následně by opět nic nebránilo podat žádost o zrušení trvalého pobytu. Jestliže by ke zrušení trvalého pobytu došlo, byl by synovi přehlášen trvalý pobyt na adresu místně příslušného úřadu tzv. ohlašovny.

Ve Vámi popisované situaci však může nastat zádrhel v tom směru, že syn se může proti případné žalobě na vyklizení bránit tím, že jednáte v rozporu s dobrými mravy např. vzhledem k jeho věku, studiu, skutečnosti, že je Vaše dítě apod. V této situaci by již bylo na Vás, do jaké míry byste byla schopna prokázat, že se syn opravdu chová hrubě, neplní svoji školní docházku, mravně narušuje mladšího sourozence atd., takže přinejmenším máte mít právo ho vystěhovat s tím, že svoji vyživovací povinnost budete plnit jinou formou, popřípadě přesvědčíte soud, že jednání syna je natolik závažné, že mu není na místě výživné přiznat. V závislosti na posouzení celkové situace může rovněž soud upřesnit, za jakých okolností smíte syna vystěhovat (např. že máte povinnost zajistit náhradní ubytování).

V případě potřeby můžete svoji situaci osobně zkonzultovat v některé z občanských poraden, jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

S pozdravem

Petra Skuhrová a Ondřej Načeradský

Občanská poradna o. s. Společnou cestou