družstvo - OV

Dotaz ze dne 13. 6. 2008 12:48.

Otázka

Hezky den mam byt v DV,na celé družstvo je zástavní právo banky(z důvodu úvěru na zatepleni). Předseda je velmi nekomunikativní a nevěrohodný. Jakým způsobem mohu převést byt do OV?Ve stanovách družstva není ani zmínka o převodu.Bojím se, že družstvo bude vytunelováno a já o byt přijdu.

Odpověď

Dobrý den družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu se členem družstva, který učinil výzvu k převedení bytu do 30.6.1995. Platnost výzvy přechází i na právního nástupce, nebo-li člena družstva, který získal byt převodem členských práv a jeho předchůdce družstvo požádal o převod bytu do vlastnictví. Novelou zákona v roce 2000 bylo upraveno, že právo na uzavření smlouvy o převedení bytu u těch žadatelů, kteří vyzvali družstvo v zákonné lhůtě, trvá až do 1. 7. 2010. Toto platí pokud jde o družstvo, které dříve bývalo lidovým družstvem. Jde-li o družstvo nového typu a není-li převod upraven ve stanovách, závisí povolení převodu na hlasování členské schůze tj. členská schůze bude hlasovat o tom, zda Vám to prodá nebo ne. Výhodou by bylo, kdyby bylo více zájemců o převod do osobního vlastnictví. Pokud budete jediný, kdo o převod do OV požádá, nedávám Vám velkou naději, že budete úspěšný. Pokud se rozhodnete všichni je situace vždy jednodušší. V případě, že budete sám, kdo projeví zájem a družstvo to přesto schválí, je to možné provést. V takovém případě budete hradit výdaje spojené s převodem (znalecký posudek k domu, dále rozměření domu s vymezením jednotlivé bytové jednotky - prohlášení vlastníka a na závěr realizaci kupní smlouvy pro jednotlivého majitele bytů a následně samozřejmě vklad na katastr).

Předpokladem pro převod bytů do osobního vlastnictví je skutečnost, že na konkrétní bytové jednotce neváznou žádné závazky (anuita,dluhy na nájemném apod.) vůči družstvu a že převod bude uskutečněn na řádného člena družstva. Je-li tato zásada splněna, může družstvo podat na příslušný katastrální úřad listinu - tzv. prohlášení vlastníka budovy. Prohlášení má za následek rozdělení budovy na konkrétní bytové jednotky a nebytové prostory (před prohlášením je budova v katastru nemovitostí vedena jako jeden celek).

Práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, popřípadě vlastníků jednotek v domě, týkající se společných částí domu a pozemku, zejména zástavní práva a věcná břemena, přecházejí na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k těmto jednotkám.

Zástavní právo Vám na bytě zůstane i pokud jej budete mít v OV. Může nastat několik situací : 1.banka, družstvo a Vy se dohodnete, že z úvěru vyčleníte část, která připadá na Vaši převedenou jednotku, dojde k situaci, kdy Vy budete ručit za svou část závazku svým bytem, pokud budete dluh splácet o byt nepřijdete 2.úvěr nebude rozdělen a převeden na Vás, v takovém případě, pokud družstvo nebude splácet, můžete o byt přijít, ačkoliv jej máte v OV 3.noví vlastníci se dohodnou s bankou (toutéž, u které má družstvo úvěr či s jinou) o budoucích úvěrech každého vlastníka, které jim banka poskytne na splacení současného úvěru, tedy situace, kdy původní úvěr bude nahrazen úvěry jednotlivých vlastníků a každý bude splácet svůj úvěr a ručit svým bytem Nedojde-li k převodu všech jednotek v budově, popřípadě v domě, kterých se týká úvěr poskytnutý bankou, a splatí-li družstvo bance část úvěru odpovídající převedeným jednotkám, může banka uzavřít s družstvem dodatek k úvěrové smlouvě, jehož předmětem bude ponechání nesplacené části úvěru, připadající na nepřevedené jednotky, družstvu. Tímto budou ze zástavního práva vyčleněny převedené bytové jednotky. Za Občanskou poradnu Květa Kudová