Příspěvek na bydlení

Dotaz ze dne 22. 5. 2014 07:36.

Otázka

Dobrý den byla jsem si žádat příspěvek na bydlení dodala jsem zaplacení inkasa nájemní smlouvu že majitel v tomto bytě nebydlí ale má tady trvalé bydliště vrátili mi to že musím mít rozepsané inkaso a služby že musím mít bud že se dělá vyúčtování za rok nebo ne a že musím mít nájemní smlouvu majitele bytu kde bydlí a na druhé straně sousedka bydlí u rodičů a dodala nájemní smlouvu že bydlí u rodičů inkaso a to je vše nic jiného nepotřebovala jak to že já potřebuju nájemní smlouvu a nájemní smlouvu majitele kde bydlí a vyúčtování když se nedělá a inkaso celé rozepsané už jsem tam po čtvrté a pořád chtějí ještě něco a sousedka to nepotřebuje jak je to možné v loni to nebylo co chtějí letos děkuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

jak v dotaze uvádíte, příslušný úřad práce po Vás požaduje k žádosti o příspěvek na bydlení doložit nájemní smlouvu pronajímatele jako doklad o tom, že bydlí jinde než s Vámi v bytě, a dále úřad požaduje rozepsané inkaso nebo roční vyúčtování.

Pro posuzování nároku na příspěvek na bydlení se vychází z příjmu všech osob, které mají v daném bytě hlášen trvalý pobyt (jsou tzv. společně posuzované osoby). Úřad práce může rozhodnout, že vyloučí některou ze společně posuzovaných osob, pokud tato osoba prokazatelně v bytě nebydlí alespoň tři měsíce. Podle Vašich informací má Váš pronajímatel (vlastník bytu) v bytě hlášen trvalý pobyt. Jeho příjem by tak měl být započítáván společně s Vaším (a s případnými příjmy dalších osob) pro nárok na příspěvek na bydlení, což by pro Vás bylo méně výhodné (čím vyšší celkový příjem společně posuzovaných osob, tím menší pravděpodobnost přiznání dávky). Jestliže však pronajímatel v bytě s Vámi nebydlí a Vy tuto skutečnost prokážete, pak se nebude k pronajímateli a jeho příjmům přihlížet. Z tohoto důvodu po Vás úřad požaduje nájemní smlouvu pronajímatele k jinému bytu jako doklad o tom, že fakticky bydlí jinde alespoň tři měsíce. Samozřejmě můžete toto prokázat i jiným způsobem, např. svědeckými výpověďmi sousedů a čestným prohlášením pronajímatele. Otázkou však je, jakou důvěryhodnost bude úřad takovým výpovědím a prohlášení přikládat. Pokud by pronajímatel odmítal vydat kopii jeho nájemní smlouvy, pak bych doporučovala informovat o tom Váš úřad a zároveň doložit svědecké výpovědi sousedů.

Pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba doložit Vaše náklady na bydlení. Nejsem si jista, zda lze z dokladu o inkasu přesně vyčíst, jakou položku činí nájemné a jakou činí náklady za služby spojené s užíváním bytu a dále, co je považováno za služby spojené s užíváním bytu ve Vašem konkrétním případě. Zákon o státní sociální podpoře přesně vyjmenovává, co uznává za služby spojené s užíváním bytu, a to "náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva". Obávám se, že z inkasního lístku není možné vyčíst, zda neplatíte pronajímateli ještě za jiné služby, které zákon neuznává.

Požadavek úřadu práce na doložení rozpisu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu je oprávněný. Úřad práce Vám doporučil doložit od pronajímatele rozepsané služby nebo vyúčtování služeb. Potvrzení o zaplacení nákladů na služby s jejich rozepsáním by Vám měl vydat na Vaši žádost pronajímatel. Pronajímatel má totiž vůči úřadu práce povinnost součinnosti s doložením potřebných informací. Pokud jde o vyúčtování služeb, pak jako nájemce bytu máte právo obdržet od pronajímatele vyúčtování nákladů na služby, a to do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (zpravidla do konce dubna). Pokud by pronajímatel odmítl vyhovět Vaší žádosti o rozepsání služeb a potvrzení o jejich zaplacení, pak můžete požádat úřad práce, aby pronajímatele vyzval právě úřad práce.

V dotaze píšete, že úřad po sousedce nepožaduje žádné jiné dokumenty tak jako po Vás. Je těžké posoudit, zda je postup úřadu práce v případě sousedky správný, je možné, že nájemní smlouvu pronajímatele nepotřebovala, jelikož její pronajímatel neměl v dotčeném bytě trvalý pobyt a tudíž nebylo třeba zvlášť dokládat, že v bytě fakticky nežije, zrovna tak je možné, že zvlášť nebylo třeba žádat o rozepsání inkasa, jelikož z jiných dokumentů, které předložila, bylo dostatečně jasné, jaké služby jsou hrazeny a nedošlo např. k tomu, že jedna ze služeb byla neuznatelná a nebylo možné zjistit, kolik konkrétně z celkové částky je hrazeno za neuznatelnou službu - jinak řečeno nebylo nutné pochybovat, že celou částku na služby lze uznat.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou