Rozchod s druhem

Dotaz ze dne 10. 5. 2013 04:05.

Otázka

Mám dotaz týkající se rozchodu s druhem. Žijeme v bytě, který patří mým rodičům a neplatíme tedy nájem. Dohodli jsme se, že se odstěhuje. Bývalý druh má v osobním vlastnictví byt, který pronajímá a chatu. Prodlužuje odchod z bytu s tím, že ho nemůžu vyhodit na ulici, přitom je evidentní, že nechce přijít o výdělek z pronájmu bytu. V bytě, který pronajímá, má trvalé bydliště. Prosím o radu, jak situaci řešit.

Odpověď

Dobrý den, v situaci kdy bývalý druh nechce byt opustit resp. svůj odchod prodlužuje, jsou oprávněni k dalším krokům vlastníci nemovitosti tj. rodiče, případně Vy na základě jejich plné moci.

Neupřesňujete, zda rodiče dali bývalému druhovi výslovný souhlas s užívám nemovitosti nebo zda mlčky strpěli jeho přítomnost tj. souhlas vyjádřili tzv. konkludentně. V obou případech mají právo bývalého druha vyzvat k opuštění nemovitosti, samozřejmě za předpokladu, že není možná dohoda mezi oběma stranami. Výzvu je vhodné zaslat poštou, nejlépe doporučeně s dodejkou (kopii si ponechat) nebo ji předat za přítomnosti třetí osoby (nepříbuzenského vztahu), pokud by nebyl ochoten písemně potvrdit její převzetí.

Pokud bývalý druh nebude ochoten se dobrovolně vystěhovat, přichází v úvahu jediná možná legální cesta - podání žaloby na vyklizení. Žaloba se podává k místně příslušnému soudu tj. soudu v jehož obvodu má žalovaný bydliště. Mělo by z ní mj. vyplývat: za jakých okolností se bývalý druh do nemovitosti nastěhoval, zda mu rodiče dali k tomu souhlas, jaké jsou důvody pro jeho vyklizení, kdy ho vyzvali na vyklizení, dále že je neuposlechl, jaký je současný stav a především co po soudu žádáte tj. vyklizení a úhradu nákladů soudního řízení. Nezapomeňte všechny uváděné skutečnosti soudu doložit např. kopie výzvy na vyklizení, svědecké výpovědi, výpis z katastru apod.

Soud může (ale také nemusí) přiznat osobě, která má nemovitost vyklidit, některý z typů bytových náhrad (např. náhradní byt, náhradní byt, přístřeší). Neznamená to, že by vlastník nemovitosti musel bytovou náhradu platit, pouze je povinen ji vyklizované osobě zajistit (např. doložit, že se třetí osoba zavázala s vyklizovaným uzavřít nájemní smlouvu, pokud o to bude mít zájem). Vzhledem k tomu že bývalý druh vlastní byt, bude na místě, tuto skutečnost do žaloby uvést, a vyjádřit tak že se tedy domníváte, že jsou jeho bytové potřeby uspokojeny. Tím se snižuje riziko, že by Vám soud uložil hledání bytové náhrady.

Za předpokladu že by bývalý druh nebyl ochoten opustit byt ani v situaci, kdy by soud rozhodl ve prospěch rodičů a rozsudek nabyl právní moci, jste oprávněni ho nechat vystěhovat exekučně (buď pomocí soudního exekutora nebo soudního vykonavatele).

Kromě této legální možnosti, se někdy lidé snaží uplatnit i ty méně legální. Mám na mysli, tzv. vystěhování svépomocí (např. fyzické vyhození z bytu, výměna zámků, fyzický nátlak apod.). Tehdy by se mohl bývalý druh bránit návrhem na zachování pokojného stavu, případně by mohl zavolat Policii.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou