zda mohu synovi zrušit trvalý pobyt

Dotaz ze dne 16. 10. 2012 17:01.

Otázka

Dobrý den,mám dotaz zda bez souhlasu syna mohu zrušit trv.bydliště,nepřispívá na nájem ani jiné služby,dnes tu dokonce byli exekutoři,chci vědět zda to mohu udělat,syn se nechová jak by měl,jen chodí po nocích a práci si nehledá.Proto Vás žádám o radu již jsem uplně bezmocná,moc Vám předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

odpovídám na Váš dotaz, ve kterém popisujete Vaši stávající situaci.

Problematiku trvalého pobytu upravuje Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Na základě tohoto zákona, je možné občanovi odhlásit trvalý pobyt v případě, že zaniklo jeho užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Podotýkám, že k odhlášení trvalého pobytu není nutné mít souhlas osoby, které je trvalý pobyt odhlašován.

Jinými slovy - trvalý pobyt by bylo možné synovi odhlásit pouze tehdy, pokud by byly splněny obě výše uvedené podmínky tj. syn v dané nemovitosti skutečně nebydlel a zároveň mu zaniklo užívací právo. O zániku užívacího práva nelze hovořit v situaci, kdyby syn měl v nemovitosti např. věcné břemeno, uzavřenou nájemní smlouvu či jiný způsob zajištění užívacího práva.

Předpokládám, že syn u Vás žije pouze s Vaším souhlasem (v praxi to znamená, že nemá vůči danému bytu či domu jiné oprávnění plynoucí např. z již zmiňovaného věcného břemena, nájemní smlouvy apod.). Pokud tomu tak je, bude zcela na Vás, zda se rozhodnete svůj souhlas s jeho pobýváním ve Vašem bytu odvolat a vyzvat syna, aby se od Váš v určité lhůtě odstěhoval. Teprve po jeho odstěhování by bylo možné odhlásit synovi trvalý pobyt. Pokud by syn na výzvu nereagoval,můžete k soudu podat žalobu na vyklizení. V případě že by soud rozhodl ve Váš prospěch, následně rozsudek nabyl právní moci a vykonatelnosti (tzn. že by se syn neodstěhoval ve lhůtě, kterou mu soud uložil), bylo by možné se jeho vyklizení domáhat exekučně. A následně by opět nic nebránilo podat žádost o zrušení trvalého pobytu. Pokud by ke zrušení trvalého pobytu došlo, byl by synovi přehlášen trvalý pobyt na adresu místně příslušného úřadu tzv. ohlašovny.

Domnívám se, že je dobré vědět, nakolik je zrušení trvalého pobytu ochranou před „návštěvou“ exekutora. Exekutor je totiž oprávněn vstoupit do domu či bytu, o kterém se domnívá, že se zde dlužník zdržuje. Existence trvalého pobytu může být pro exekutora vodítkem nikoliv vstupenkou. Z uvedených informací tedy vyplývá, že exekutor může do Vašeho bytu či domu vstoupit i v situaci, kdy by byl synovi zrušen trvalý pobyt, nicméně on se tam stále občas zdržoval.

Dle zákona lze postihnout exekucí (výkonem rozhodnutí) pouze majetek povinného, přičemž povinným je nejčastěji sám dlužník. V roli povinného se však může ocitnout také spoludlužník, ručitel či manžel.

Jestliže se v roli ručitele či spoludlužníka neocitáte, neměla by se Vašeho majetku případná exekuce dotknout. Problém zde nečiní nemovitosti, jelikož zde lze v katastru snadno rozeznat, kdo je vlastníkem (pokud dluží pouze syn, není důvod zabavovat nemovitost rodičů - nejde-li tedy např. o případ, kdy šlo původně o nemovitost dlužníka, kterou si účelově "schoval" k příbuznému).

Složitější je však exekuce na movité věci. Zahájí-li soudní exekutor sepisování těchto věcí, má velmi omezené možnosti rozeznat, kdo je vlastníkem té či oné věci. Soudní exekutor se tak v zásadě řídí domněnkami s tím, že nejjednodušší může být sepsat vše co je smysluplně zabavitelné a následně si počkat, zda se ozve skutečný vlastník.

V případě, že by došlo k zabavení Vašich movitých věcí v rámci exekuce vedené na syna, je možné ihned po případném výkonu exekuce doručit ve lhůtě 30 dnů exekutorovi žádost o vyškrtnutí ze soupisu věcí podléhajících exekuci. Zároveň je potřeba doložit vlastnictví k těmto věcem např. kopií záručního listu na jméno rodičů, kopií dokladu o zaplacení, kopií darovací smlouvy apod. V případě že by exekutor této žádosti nevyhověl, přišla by na řadu tzv. vylučovací žaloba, o které by již rozhodoval soud. Zároveň by syn mohl podat návrh na částečné zastavení exekuce, částečné znamená vztahující se na věci rodičů.

Vy však můžete udělat i tzv. preventivní opatření. Mezi které patří např. vytvoření si soupisu svého majetku podloženého doklady o nabytí vlastnictví k těmto věcem. Pokud by nějaké doklady chyběly lze je nahradit písemnými svědeckými výpověďmi. Na 100 % takto sepsání věcí exekutorem zabránit nelze, ale v případě "pádných" dokladů se riziko snižuje a přinejmenším si takto připraví podklady pro případný návrh na vyloučení věcí z exekuce či vylučovací žalobu.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou