Dědictví nanáklady na chod nemovitosti.

Dotaz ze dne 16. 8. 2010 19:59.

Otázka

Po zemřelé babičce,zůstaly jako dědicové jedna její dcera a 3 vnučky po zemřelem synovi, z nichž jedna vnučka bydlela a nadále bydlí v domě, který je předmětem dědictví po oné babičce, je dcera povina přispívat na náklady spojené s chodem domu jako jsou inkasní platby za elektřinu,vodu či plyn.?? ona vnučka je nepracující studentka se sïrottčím duchodem 5800kč a inkasní platby jsou ve výši cca 6000, ostatní dvě vnučky přispívají cca polovinou.

Odpověď

Dobrý den, pakliže zde nebyl závěť či se dědicové v rámci dědického řízení nedohodli jinak platí, že dědicové nabyli nemovitost do podílového spoluvlastnictví tj. každý z nich má čtvrtinový podíl na nemovitosti (upozorňuji, že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele nikoliv až rozhodnutím soudu o dědictví). Podíl vyjadřuje, jakou měrou se podílení na právech a povinnostech vyplývajících ze společného vlastnictví. Ohledně hospodaření s věcí rozhodují většinou, počítanou podle velikosti podílů. Pakliže jde o podstatnou věc, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. Hospodaření se společnou věcí zahrnuje správu, údržbu a provádění oprav společné věci včetně rozhodování o způsobu užívání (např. přenechání společné věci do nájmu, popř. rozhodnutí o užívání věci některým ze spoluvlastníků, nebo naopak o vyloučení některého ze spoluvlastníků z užívání společné věci)

Pakliže zde neexistuje dohoda těchto spoluvlastníků ohledně užívání nemovitosti a úhradě nákladů spojených s nemovitostí (údržba, opravy apod.), mají se podílet všichni podle výše podílů. Každý má právo užívat věc podle výše svého podílu. Pokud ji neužívá a místo něj jí užívají ostatní, náleží mu finanční náhrada (jakési nájemné). Jinou otázkou je, když ji užívat může ale nečiní tak.

Pokud nemovitost některý spoluvlastník neužívá, pak po tomto spoluvlastníku nelze požadovat úhradu spotřebovaných energií. Lze požadovat úhradu ostatních nákladů nesouvisejících se spotřebou (např. daň z nemovitosti) Více informací ohledně podílového spoluvlastnictví naleznete např. na http://obcanske.juristic.cz/544709/clanek/obcan2 http://pravniradce.ihned.cz/c1-21660550-hospodareni-podilovych-spoluvlastniku. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou