"Trvalé" bydlení

Dotaz ze dne 9. 2. 2010 23:35.

Otázka

Dobrý den,

Jsem občan SR s doposud evidovaným trvalým pobytem na území SR (občanský průkaz SR). Na území SR se nezdržuji již 5 let a neuvažuji o návratu na Slovensko. V ČR bydlím téměř 2 roky, vlastníme s družkou (občanka ČR s trvalým pobytem v ČR) družstevní byt, kde jsem členem družstva, t.zn. hradím veškeré náklady spojené s bydlením - nájem SBD, energie, pojištění, mám v ČR registrován os. automobil na současné adrese v ČR. Jsem zaměstnán 1 rok v ČR. Z důvodu evidence jsem přihlášen na cizinecké policii k přechodnému pobytu (více než 1 rok - zelená knížka bez fotografie). Bez průkazu s adresou v ČR mi vzniká problém v souvislosti s různými situacemi - úřad práce (u žádosti o - podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení a pod.), u zdravotního pojištění v případě ztráty zaměstnání, u přebírání doporučených zásílek, při placení kom. odpadu, konc. poplatků, evidenci obyvatelství a pod. Chtěl bych se zeptat, jaké mám možnosti k získání trvalého pobytu nebo dlouhodobého pobytu (příp. dokladu) jako občan EU. Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

coby občan členského státu EU máte možnost žádat o povolení k trvalému pobytu podle ustanovení § 87g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců.

Toto ustanovení rozlišuje několik situací, v kterých lze žádat. Vyjdeme-li z prvního odstavce citovaného ustanovení, tak zde nalezneme možnost přiznání trvalého pobytu:

a) po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR,

b) po 3 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR, pakliže při skončení zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která byla vykonávána na území ČR v posledních 12 měsících před podáním žádosti, byl dosažen potřený věk a podána žádost o starobní důchod nebo předčasný starobní důchod,

c) po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR, pakliže zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost skončila z důvodu vzniku invalidity třetího stupně (dříve plný invalidní důchod), pakliže by šlo o důsledek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nepoužila by se podmínka 2 let předchozího pobytu,

d) pakliže je žadatel zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost na území jiného členského státu EU a zpravidla se vrací na území ČR každý den nebo alespoň jednou týdně, pokud na území dříve nepřetržitě pobýval a byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost po dobu nejméně 3 let,

e) jde-li o občana Evropské unie mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu.

Kromě těchto "běžných" důvodů zákon dále umožňuje přiznání tvalého pobytu:

1) z humanitárních důvodů nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele (§ 87g odst. 2), 2) pakliže je trvalý pobyt v zájmu České republiky (§ 87g odst. 2).

Pro případy b) a c) se započítá doba výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti na území jiného členského státu Evropské unie, pakliže se občan zpravidla každý den nebo alespoň jednou týdně vracel na území ČR. V těchto případech se dále nevyžaduje předepsaná doba pobytu, pakliže jde o občana Evropské unie, který je manželem občana ČR nebo jehož manžel státní občanství ČR pozbyl v důsledku sňatku s ním nebo nabytím jeho státního občanství.

Zákon dále upravuje, v jakých případech lze do doby zaměstnání započítat dobu vedení v české evidenci uchazečů o zaměstnání (důvody b) až d), pokud šlo u ukončení činnosti nezávislé na vůli žadatele) a co je rozuměno pod nepřetržitým přechodným pobytem (přerušení pobytu nesmí přesáhnout 6 měsíců ročně, či musí jít o přerušení z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo pokud jedna nepřítomnost nebude delší než 12 po sobě jdoucích měsíců a to ze závažných důvodů jako je těhotenství, narození dítěte, závažné onemocnění, studium, odborné školení či pracovní vyslání do zahraničí).

Pakliže vyjdu z popsané situace, obávám se, že se v současnosti nevejdete do žádné z výše uvedených kategorií. Nicméně se v případě zájmu můžete zkusit obrátit na místně příslušný odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/trvaly-pobyt-na-uzemi-ceske-republiky.aspx?q=Y2hudW09MTI%3d), např ohledně možnosti přiznání pobytu z důvodu humanitárních či jiných zvláštního zřetele hodných.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.