Můžu darovat byt?

Dotaz ze dne 19. 11. 2009 10:27.

Otázka

Dobrý den, ráda by jsem se zeptala zda můžu darovat družstevní byt dceři která má 15 let.( a co členská práva ) Jde mi o to, že jsme se s manželem rozvedli kvůli jeho závislosti na automatech a tím pádem dluhů. Rozvedli jsme se 2002.Mám strach, že když teď koupím byt, aby mi ho nevzali. Převedla bych ho na dceru( sice nevím jak se to dělá )- mohli by ho vzít i jí, pokud by na mě díky manželovi byla uvalena exekuce? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, neuvádíte, zda po rozvodu došlo k vypořádání zaniklého společného jmění manželů (čímž je myšlen jak majetek, tak dluhy). Nebylo-li vypořádáno dohodou nebo podána žaloba k soudu na vypořádání do 3 let od rozvodu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných. Z tohoto by vyplývalo, že odpovídáte za polovinu dluhů z manželství (tzv. zákonná domněnka). Majetek i závazky nabyté za trvání manželství spadají do společného jmění manželů. S výjimkou majetku získaného darem, děděním či majetku nabytého před manželstvím. Dále tam nespadají závazky, které převzal jen jeden z manželů a které přesahují majetkové poměry manželů. Dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého a které nepřesahují přiměřené majetkové poměry manželů sice do společného jmění spadají, ale nelze pro ně žalovat druhého manžela. V obou těchto případech, lze dluh uspokojit jen z výlučného majetku toho, kdo dluh převzal a z podílu tohoto manžela, který na něj přešel při vypořádání (ať proběhlo dohodou, soudem nebo zákonou domněnkou). Pakliže převzali dluh oba manželé, může věřitel vymáhat tento dluh po kterémkoliv z bývalých manželů. Pakliže jste závazek nepřevzala, nemůžete být pro něj žalovaná (resp. se budete moci v případě žaloby bránit tím, že pro tyto dluhy Vás nezlze žalovat) čili nemůže být rozsudek znějící na Vaše jméno. Neexistuje-li rozsudek na Vaše jméno, nemůže exekutor postihnout Váš osobní majetek. Pakliže bude mít exekutor jen rozsudek znějící na jméno bývalého manžela, může dluh uspokojit jen z majetku bývalého manžela a majetku z podílu společného jmění manželů, který přiladá na manžela. Na základě rozsudku na bývalého manžela nemůže postihnout Váš majetek. Je bohužel možné, že proběhlo proti Vám soudní řízení o zaplacení, aniž byste o tom věděla (soud Vás například nedohledal, protože jste se přestěhovala). Také bych chtěla upozornit na promlčení. Promlčecí hůta činí 3 roky ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé. Pokud by se věřitel obrátitl na soud po uplynutí této lhůty, může se dlužník dovolat promlčení. Pakliže bylo právo přiznáno soudem, činí promlčecí doba 10 let od právní moci tohoto rozhodnutí. Nelze říci, zda by koupená nemovitost mohla být zabavena, jelikož je zde hodně neznámých. Můžete zkusit informovat se na příslušném soudu (podle Vašeho bydliště, podle minulých bydlišť, podle pracoviště, případně dalších soudech, které by připadaly v úvahu), zda proti Vám nebylo či není vedeno nějaké soudní řízení. Pokud žádné řízení neobjevíte, můžeme dovozovat, že Vám nehrozí exekuce (pokud byste nyní byla žalovaná na zaplacení, lze uplatnit promlčení) a nemovitost či členská práva můžete nabýt Vy. Pokud bysme uvažovali o tom, že hrozí postižení Vašeho majetku, pak bych doporučovala nemovitost či družstevní podíl koupit rovnou na dceru. Pakliže byste to nejprve nabyla Vy a pak převedla na dceru, mohl by věřitel tento právní úkon odporovat tj. domáhat se odpůrčí žalobou (žalovaná bude Vaše dcera), že tento právní úkon je vůči němu neúčinný. Aby bylo možné právní úkon odporovat, musí mít vůči Vám vymahatelnou pohledávku (tj. soudem přiznanou pohledávku vůči Vám) a musí prokázat, že tímto úkonem jste zkrátila jeho práva (není jiný majetek, ze kterého by pohledávka byla uspokojena). Takto odporovat lze právní úkony učiněné v předchozích třech letech. Jelikož je dcera nezletilá, vyžadovala by koupě bytu či nabytí členských práv na dceru (stejne jako jejich darování) schválení soudu. Vzor naleznete např. na http://www.pravnik.cz/vzory-smluv/i-27-navrh-na-schvaleni-pravniho-ukonu-za-nezletileho.html. Můžete také kontaktovat oddělení sociálně právní ochrany dětí sídlící na městském úřadě a poradit se, jak koupi za dceru provést. Sociální pracovnice z tohoto úřadu bude po podání návrhu soudu ustanovena opatrovníkem dítěte a bude pro soud připravovat zprávu, zda jej z jejího pohledu v zájmu dcery, aby nemovitost či členská práva nabyla. V případě potřeby svůj dotaz upřesněte. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s.Společnou cestou