Vadné doručování České pošty

Dotaz ze dne 31. 10. 2013 11:09.

Otázka

Dobrý den, pronajali jsme si byt v rodinném domě, ve kterém je víc bytových jednotek. Kolem domu je plot a na plotě je umístěna schránka, která patří majiteli objektu a je neoznačená. Majitel nám zakázal, abychom si na plot umístili vlastní schránku. Z toho důvodu jsem si u České pošty zřídili smluvně placenou službu - poštovní příhrádka neboli p.o. box a poště jsme nahlásili, aby do této přihrádky doručovala veškerou poštu poslanou na naší adresu. Asi od července 2013 pošta soustavně přestává doručovat do poštovní přihrádky - jedná se zejména o tzv. písemnosti se zeleným pruhem, kdy oznámení vhazuje do schránky na plotě, která je sice neoznačená a nepatří nám, a následně v dané lhůtě i samotnou písemnost. Některé písemnosti se k nám tak vůbec nedostali, některé majitel vyhodil na zem pod schránkou, a tak jsme se o nich dozvěděli. Několikrát jsme ústně reklamovali toto počínání České pošty. Vysvětlovali jsme jim celou situaci kolem schránky na objektu s tím, že nám schránka nepatří, nemůžeme si tam umístit vlastní, a proto máme p.o.box a že jejím vadným doručování dochází mimo jiné k porušování listovního tajemství. Naši reklamaci pošta neakceptovala. Poraďte prosím, co můžeme dále dělat? Napsat písemnou stížnost? Co by měla obsahovat? Děkuji předem za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud dobře rozumím Vašemu dotazu, pak máte zřízenu poštovní přihrádku a zároveň jste se s Českou poštou dohodli na tom, že Vám bude do poštovní přihrádky doručovat i poštu adresovanou do Vašeho bydliště. Česká pošta však přestala doručovat výzvy a následně písemnosti nejen označené zeleným pruhem, které vhazovala do neoznačené schránky na plotě.

Podmínky pro doručování zásilek Českou poštou jsou primárně stanoveny v zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, a konkrétně v Poštovních podmínkách České pošty, s. p. (které jsou poněkud složité a málo přehledné).

Než odpovím na Váš dotaz, uvedu pár informací z Poštovních podmínek ČP týkající se poštovní přihrádky a způsobu doručování jednotlivých zásilek.

V poštovních podmínkách není nijak uceleně upravena problematika poštovních přihrádek (P.O.Boxů), avšak jsou zde stanovena pravidla pro doručování jednotlivých druhů zásilek a způsob uvádění adresy poštovní přihrádky. Zde je třeba zdůraznit rozdíl v uvedení adresy – pokud je na poštovní zásilce (ať obyčejné nebo doporučené) uvedena adresa Vašeho bydliště, pak je písemnost doručována na místo bydliště, nikoli do poštovní přihrádky. Lze se však s Českou poštou dohodnout na základě písemné žádosti na tom, aby i zásilky s uvedenou adresou Vašeho bydliště byly doručovány prostřednictvím poštovní přihrádky.

V dotaze uvádíte, že Vám nebyly řádně doručovány doporučené zásilky se zeleným pruhem. Podle Poštovních podmínek České pošty, s. p., je písemnost v obálce se zeleným pruhem doporučenou zásilkou, která je opatřena dodejkou a pro kterou platí zkrácená lhůta pro uložení na 10 dnů ode dne, kdy byla poštovní zásilka připravena k vyzvednutí. Doporučenou je zásilka, jejíž převzetí stvrzuje adresát. K takové doporučené zásilce může odesílatel přiřadit další služby, jako je doručení do vlastních rukou adresáta apod.

V případě, že má adresát poštovní přihrádku, pak je obyčejná zásilka s adresou P.O.Boxu doručována do poštovní přihrádky a obyčejná zásilka s adresou bydliště doručována na adresu bydliště, pokud se adresát s Českou poštou nedohodli na doručování takových zásilek do poštovní přihrádky (čl. 24 odst. 8).

Pokud jde o doporučené zásilky s adresou bydliště a není-li adresát zastižen, je výzva o uložení zásilky na poště vhozena do schránky nebo do dodací schrány. Není-li možné výzvu takto předat a jde-li o písemnost ve zvláštní obálce s dodejkou, pak pošta může zanechat výzvu v daném místě (často přilepí na dveře) – č. 25 odst. 9. Pokud jde o doporučenou zásilku s adresou poštovní přihrádky, pošta zásilku uloží a do poštovní přihrádky vloží výzvu. Takový postup je možný na základě písemné žádosti i u doporučené zásilky s adresou bydliště (čl. 25 odst. 13).

Jde-li o doporučenou zásilku do vlastních rukou s adresou bydliště, pak v případě neúspěšného doručení je zásilka uložena na poště a do schránky nebo dodací schránky vložena výzva. Opět jde-li o písemnost ve zvláštní obálce s dodejkou a není-li možné výzvu zanechat v poštovní schránce nebo dodací schránce, pak pošta může zanechat výzvu v daném místě (čl. 26 odst. 4). Podle č. 26 odst. 6 doporučenou zásilku do vlastních rukou s adresou poštovní přihrádky uloží pošta v místě pošty a do poštovní přihrádky vloží výzvu. Na tomto se lze opět dohodnout i pro případ zásilek s adresou bydliště.

Článek 32 odst. 3 poštovních podmínek upravuje náhradní doručení doporučené zásilky se zeleným pruhem, u níž odesílatel nepožaduje vrácení a zároveň nevyloučil vložení do schránky, pokud se ji nepodaří doručit standardním způsobem (viz výše), včetně vyzvednutí na příslušné poště ve stanovené lhůtě. Tímto náhradním doručením, namísto vrácení odesílateli, je vložení do domovní schránky, poštovní přihrádky nebo dodávací schrány.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jste se dohodli na základě písemné žádosti s Českou poštou na doručování veškeré pošty prostřednictvím poštovní přihrádky, pak Vám měly být zásilky, popř. výzvy k vyzvednutí doporučené zásilky (kromě zásilek do vlastních rukou) ukládány do poštovní přihrádky. Pokud se nepodaří doporučené zásilky do vlastních rukou doručit, má je Česká pošta vložit do poštovní přihrádky (neurčí-li odesílatel jinak). Zde je důležité si ověřit, zda jste učinili tuto žádost nebo oznámení o doručování veškeré pošty (tedy i adresované do bydliště) do poštovní přihrádky.

Ještě za podstatné považuji definici domovní schránky podle čl. 24 odst. 2:

a)  schránka, která je označena jménem a příjmením adresáta;

b)  není-li v místě schránka podle písmene a), schránka, která je označena příjmením shodným s příjmením adresáta;

c)  není-li v místě ani schránka podle písmene b), schránka, u níž lze s ohledem na okolnosti předpokládat, že ji zřídil adresát.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že do neoznačené schránky lze vložit písemnost pouze tehdy, lze-li vzhledem k okolnostem předpokládat, že ji zřídil adresát. Podle mého názoru za tuto schránku nelze považovat neoznačenou schránku u domu s více bytovými jednotkami, navíc pokud jste Českou poštu informovali o tom, že neoznačená schránka není Vaše. Je možné, že názor pošty je odlišný, posoudit by toto mohl nadřízený úřad – Český telekomunikační úřad.

Podle Vašich informací, které jste uvedl v dotaze, se domnívám, že Česká pošta pochybila především tím, že vhazovala výzvy do neoznačené poštovní schránky, u níž lze mít vhledem k okolnostem pochyb, že jde o Vaši schránku. Dále je možné, že Česká pošta chybila při doručování doporučených zásilek se zeleným pruhem, pokud jste měli písemně stanoveno, že má doručovat do poštovní přihrádky i písemnosti adresované do Vašeho bydliště.

Možná obrana proti vadnému doručování Českou poštou je buď přímo prostřednictvím písemné reklamace nedoručené zásilky nebo reklamace nesplněné povinnosti Českou poštou, a to přímo k České poště. Reklamaci dodání, resp. nedodání zásilky, lze podle poštovních podmínek (č. 40) uplatnit u České pošty do 1 roku od podání zásilky odesílatelem. Podmínkou však je předložit podací stvrzenku. Tato podmínka stanovená Českou poštou může být problematická, doporučovala bych pokusit se získat od některého odesílatele podací stvrzenku nebo její kopii. Popř. k reklamaci dodat jiný důkaz o tom, že nebylo řádně doručeno. Při reklamaci nesplněné povinnosti Českou poštou je třeba doložit veškeré doklady a důkazy svědčící o porušení povinnosti České pošty.

Při nespokojenosti s vyřízením reklamace vad poštovních služeb lze podat do jednoho měsíce od doručení vyřízení reklamace nebo po marném uplynutí lhůty pro její vyřízení, námitky proti vyřízení reklamace k Českému telekomunikačnímu úřadu. Rovněž lze při nespokojenosti s vyřízením reklamace či stížnosti obrátit se na Poštovního ombudsmana - více informací najdete na http://www.ceskaposta.cz/cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman-id29097/ .

Doufám, že jsou informace pro Vás srozumitelné (neboť vyznat se v Poštovních podmínkách nebylo jednoduché). V případě potřeby je možné se na nás znovu obrátit.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu

o. s. Společnou cestou