Exekuce

Dotaz ze dne 19. 6. 2015 00:09.

Otázka

Dobrý den, prosím Vás o radu. Manželka má dluhy a exekuční příkazy vzniklé před uzavřením manželství. V r.2007 byl na manželku uvalen exekuční příkaz a v únoru 2010 exekuční úřad souhlasil písemně s navrženým splátkovým kalendářem a splátky se dle dohody hradí cca 5 let. Přesto jsme raději v březnu 2010 sepsali u notáře smlouvu o zúžení majetku a výlučně oddělených majetkových poměrech po svatbě Manželství bylo uzavřené v březnu 2010. Po celou dobu nebyl ze strany exekutorského úřadu problém. Teď mi přišlo do vlastních rukou oznámení o zabavení auta, které je ve vlastnictví mém nikoli manželky a vztahuje se na něj závazek údajně závazek vzniklý před uzavřením manželství...dle novely exekučního řádu z 1.ledna 2014 bych pochopil poměrnou polovinu auta, ale příkaz k vydání....jak je to s novelou l exekucích od června 2015, kdy údajně na obsah předmanželských smluv uložených notářské komoře po 1.1.2015 má exekutor povinnost přihlížet.Děkuji Vám za Vaši ochotu a odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

z kontextu předpokládám, že je Vám známo, že k postižení došlo z toho důvodu, že exekutor podle platné právní úpravy nemá při nařízení exekuce přihlížet k případným modifikacím společného jmění a je na dotčeném manželovi, aby se následně bránil (návrh na částečné zastavení a pokud se tak věc nepodaří vyřešit "po dobrém" tak dát proti oprávněnému tzv. vylučovací žalobu).

V současnosti se čeká na účinnost novely (zákon č. 139/2015 Sb, byl publikován 16.6.2015 s tím, že účinnost nabude 15 dnem po vyhlášení). Tato novela mimo jiné reaguje na kritiku, že není účelné ignorovat modifikace majetku, které si exekutor může relativně snadno zjistit ze seznamu vedeného notářskou komorou. Účinek novely však není absolutní.

Exekutor má nově před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění manželů zjistit, zda v dotčeném seznamu není smlouva nebo rozhodnutí soudu modifikující či rušící společné jmění manželů.

Exekutor následně má vycházet z takto zjištěného stavu, POKUD jde o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po příslušném zápisu do seznamu. V případě závazků vzniklých před zápisem do seznamu, vychází soudní exekutor z modifikovaného majetkového režimu pouze pokud s tím vysloví souhlas oprávněný.

Jinak řečeno: pokud si zúžím SJM zápisem 4.6.2014 a k zápisu do seznamu dojde 5.8.2014, tak exekutor stále nebude přihlížet k této modifikaci, pokud došlo ke vzniku závazku např. 1.2.2014 nebo 9.7.2014 (podstatný je zde zápis do seznamu, nikoliv notářský zápis o dohodě o zúžení SJM). U závazku vzniklého v letošním roce však již automaticky bude třeba z modifikovaného režimu vycházet.

Samozřejmě není předmětem činnosti exekutora řešit přesný okamžik vzniku závazku (to ostatně nemusí být nezbytně nutné určit ani pro účely předchozího soudního řízení), takže zde zákon stanoví domněnku, že pokud nelze zjistit kdy vznik závazek z exekučního titulu nebo ze samotného seznamu, vychází se z toho, že závazek vznikl před zápisem a tudíž se k zápisu nepřihlíží. Takže novela neřeší situaci, kdy exekutor z rozsudku nepozná, zda závazek (pokud budeme pokračovat s předchozím případem) vznikl 9.7.2014 nebo 1.12.2014, ale pokud je např. rozsudek (exekuční titul) datován 1.1.2010, tak je jasné, že závazek vznikl před zápisem a tudíž se na něj účinek zápisu nyní bude vztahovat.

Když výše uvedené shrneme: pokud exekutor nepozná, zda závazek vznikl před zápisem, nebo pokud zjistí, že vznikl před zápisem, jede se podle "starých" pravidel a nařídí exekuci i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů proto, že byl jeho režim soudně či smluvně modifikován.

Z hlediska Vašeho konkrétního případu je jasné, že jde o exekuci pro závazek, který vznikl před tím, než došlo k zápisu Vašeho společného jmění manželů do příslušného seznamu a tudíž se Vás v tomto ohledu novela nedotkne. Pokud jste tak však neučinili a máte obavu z případných dalších závazků, lze důrazně doporučit, abyste si modifikaci společného jmění nechali co nejdříve zapsat (teprve poté bude u NOVÝCH závazků exekutor k modifikaci přihlížet).

Předmětná novela však přináší více změn (např. omezení možnosti postižení manžela povinného - zbude jen forma postižení účtu a to co do poloviny prostředků a to ještě z možností dokázat, že zde nejsou prostředky související se SJM) přičemž z hlediska Vaší situace je zajímavé, že zatímco v současnosti byl u postižení SJM návrh na částečné zastavení exekuce spíše "klička" a "správnou" formou obrany byla vylučovací žaloba, tak novela nově stanoví, že v případě postižení SJM v rozsahu větším, než je přípustné (což je např. případ, kdy není postihován pouze vypořádací podíl při postihování SJM pro dluh z doby před manželstvím), může být nyní již "oficiálně" podán návrh na zastavení (dle ust. § 262b OSŘ) exekuce, kterému má exekutor do 15 dnů vyhovět, nebo ho předat soudu k rozhodnutí. Možnost vyřešení věci přes zastavení tak již není závislá na souhlasný postoj oprávněného. Ve srovnání s nutností podání vylučovací žaloby by tak měly být případné rozpory mezi vydanými exekučními příkazy (které nikdy nemohou na 100 % trefit "správný" stav věci) a hmotněprávním nárokem řešeny na soudní poměry velmi rychle.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.

Souhlasím se vším