Neplacení výživného

Dotaz ze dne 8. 8. 2014 09:59.

Otázka

Dobrý den, otec mé dcery v minulém roce neplatil výživné větší část roku a uhradila za něj jednorázově matka. K dnešnímu dni dluží na výživném za tři měsíce. Chtěla bych se obrátit na exekutora. Bývalý přítel je od podzimu 2013 ženatý, bydlí u své manželky, pracuje asi na černo a nemá řidičský průkaz. Mám nějakou možnost dlužné výživné získat? Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v situaci, kdy otec neplní svoji vyživovací povinnost, máte jako matka - zákonný zástupce nezletilého dítěte následující možnosti:

a) vymáhat dlužné výživné prostřednictvím výkonu rozhodnutí

b) vymáhat dlužné výživné prostřednictvím soudního exekutora

c) v případě kdy by otec neplatil výživné déle "alespoň" čtyři měsíce přicházelo by v úvahu trestní oznámení.

Nyní se postupně zastavím u všech výše nastíněných variant:

a) Výkon rozhodnutí je v zásadě obdoba exekučního řízení vedeného soudním exekutorem. Rozdíl spočívá v tom, že výkon rozhodnutí provádí nikoliv soudní exekutor ale zaměstnanci soudu. Výkon rozhodnutí může probíhat stejnými způsoby jako "klasická" exekuce - vyjma formy pozastavení řidičského oprávnění. Při vymáhání výživného pro nezletilé dítě je osvobozen od soudních poplatků. Podotýkám, že v případě kdy byste přistoupila k výkonu rozhodnutí, je potřeba počítat s tím, že by se po Vás vyžadovala vyšší aktivita než u exekuce prováděné soudním exekutorem zejména co do podání návrhu k soudu a stanovení formy výkonu rozhodnutí (tj. zda navrhujete provedení srážek z příjmu, prodej majetku, "obstavení" bankovního účtu apod.). Upozorňuji, že na každou formu výkonu rozhodnutí by bylo potřeba podat samostatný návrh. Z druhé strany by Vám odpadlo riziko případného sporu s exekutorem ohledně pořadí úhrady jeho odměny a náklady exekučního řízení tzn. v praxi se někdy stává, že exekutor použije vymožené prostředky nejprve na úhradu své odměny a nákladů exekučního řízení.

b)Další možností je vymáhání dlužného výživného prostřednictvím klasického exekučního řízení. V praxi by to znamenalo, že byste se obrátila na některý z Exekutorských úřadů v ČR a doložila exekuční titul (rozsudek o stanovení výživného). Vzhledem k tomu že by se jednalo o vymáhání výživného pro nezletilé dítě nemusíte exekutorovi skládat zálohu. Další kroky by již činil exekutor sám tj. podal by návrh na jeho pověření k vedení dotčeného exekučního řízení, vydal exekuční příkazy určující jednotlivé formy exekuce (lze již vydat současně několik) a prováděl samotný výkon exekuce.

U obou výše uvedených variant je však potřeba zvážit, zda je možné nějaký majetek či příjem postihnout ať již exekučně či výkonem rozhodnutí. Zmiňujete, že otec pracuje patrně na černo, a že bydlí u své manželky, nedisponuje řidičským oprávněním. Určitě by bylo nejprve vhodné, zkusit zjistit, jaká je otcova situace ve skutečnosti. Buď můžete zkusit tyto informace zjistit z neoficiálních zdrojů (např. od přátel, sousedů apod.) nebo můžete podat k soudu žádost o pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí. V žádosti je potřeba popsat situaci tj. bylo soudem pravomocně rozhodnuto o výši výživného (doložit kopii rozsudku od soudu), otec jej neplatí. Není Vám známa jeho majetková a sociální situace, proto žádáte soud o pomoc při jejím zjištění tj. aby ho soud předvolal či písemně vyzval za účelem zjištění, zda a kde otec pracuje, jaké jsou jeho příjmy, zda má účet či majetek.

Podotýkám, že dle nového občanského zákoníku lze postihnout pro dluhu jednoho z manželů (byť by nepatřily do společného jmění manželů) majetek, který manželé nabyli za trvání manželství. Pokud si tedy otec dítěte pořídil se svojí stávající manželkou nějaký majetek např. automobil, lze ho postihnout při vymáhání dlužného výživného. Pouze v případě kdy by manželka otce dítěte vyjádřila tzv. nesouhlas, bylo by možné postihnout pouze polovinu tohoto majetku.

c) Pakliže by otec nezačal výživné hradit, můžete podat trestní oznámení. Na jeho základě bude zahájeno trestní řízení. V rámci tohoto typu řízení jde primárně o potrestání pachatele nikoliv vymožené dlužného výživného. V některých případech však může mít trestní oznámení psychologický účinek na povinného, který následně začne dlužné výživné hradit. Existuje i institut tzv. účinné lítosti, což v praxi znamená, že rodič, který neplní vyživovací povinnost, uhradí dlužné výživné do doby, než trestní soud vynese rozsudek.

Pro úplnost dodávám, že v případě kdy povinný rodič není schopen plnit svoji vyživovací povinnost (např. z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,studia apod.) lze u soudu uplatnit návrh na stanovení vyživovací povinnosti prarodičů. Zdůrazňuji, že by soud v tomto případě zkoumal možnosti a schopni hrazení výživného u prarodičů z obou stran.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším