Exekuce

Dotaz ze dne 25. 7. 2014 19:24.

Otázka

Dobrý den, můj přítel obdržel 23.6.2014 Exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy na částku pohledávek 33663 Kč a nákladů exekuce 13564,10 Kč.Před doručením příkazu,dne 10.7.2014, ještě odešla splátka dluhu 1000 Kč na účet věřiteli,což jsme EÚ doložili (přítel dluh splácel věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách od května 2013).Dne 3. a 4.7.2014 bylo tedy na účet EÚ odesláno převodem 32663 Kč a 13564,10 Kč.Dne 6.7.2014 přítel zaslal EÚ mailem Návrh na zastavení exekuce a dne 8.7.2014 jej doporučeně poslal také poštou.Mezi tím mu z EÚ odepsali toto:

Od: Mgr. *** Datum: 8. 7. 2014 11:21:08 Předmět: ***

Dobrý den,

k Vašemu podání sděluji, že e-mailová komunikace je v zásadě možná, ovšem pouze za předpokladu, že Váš e-mail bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem, nebo bude Vaše podání v zákonné (třídenní) lhůtě doručeno i v originále (poštou). S ohledem na to, že Vaše podání nemá ani jednu z výše uvedených náležitostí, není možné k němu přihlížet (ustanovení § 42 zákona 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění). Nadto Vám sděluji, že Vámi uvedené platby evidujeme, v exekučním řízení však zůstává k úhradě částka ve výši 1.041,31 Kč.

S pozdravem

Mgr. ***

exekutorský koncipient

Exekutorský úřad ***

Poté byla zaměstnavatelem příteli ze mzdy za červen dne 11.7.2014 sražena a deponována částka 6524 Kč,neboť příkaz ještě nenabyl právní moci. Chtěla jsem se zeptat,jak bude exekutor nyní postupovat,zda by neměl zaměstnavateli oznámit,že se výše pohledávky změnila a činí nyní už jen 1041,31 Kč,aby nebyla již bezdůvodně zadržována celá srážka a aby zbytek mohl být příteli vyplacen nebo máme čekat,jestli přijme Návrh na ukončení exekuce?Jak dlouho to může trvat,než EÚ dospěje k nějakému rozhodnutí? Děkuji za odpověď,

Odpověď

Dobrý den,

v dotazu přesně citujete komunikaci s exekutorem ohledně náležitostí elektronické komunikace, ale bohužel nijak blíže neuvádíte, co bylo v uvedeno ve zmiňovaném, doporučeně zaslaném návrhu na zastavení exekuce.

Exekutor vypočetl částku k úhradě na 33 663 Kč a náklady na 13 564,1 Kč, tato částka může a nemusí být konečná v závislosti na vývoji exekučních nákladů (při včasné úhradě mohou být nižší, časem mohou naopak náklady růst nad původně očekávanou částku...) případného nárůstu úroků v mezidobí mezi výpočtem a úhradou jistiny atd.

Dle Vámi uváděných údajů jste zaslali 4.7.2014 na účet EÚ částku o 1000 Kč nižší, než jakou výše vypočítal exekutor, při následné komunikaci Vám pak exekutor sdělil, že zbývá k úhradě 1 041,31 Kč, což pravděpodobně bude dotčená "chybějící tisícovka" a něco na úrocích.

V dotazu to neuvádíte, ale předpokládám, že exekuce běží na částku poníženou o splátky zaslané dříve přímo věřiteli a sporná je tak pouze zmiňovaná tisícovka, která byla uhrazena v mezidobí - je si třeba uvědomit, že v průběhu exekuce má exekutor nejen právo, ale i povinnost vymáhat pohledávku ve Výši o kterou oprávněný (věřitel) na základě exekučního titulu (typicky pravomocného rozsudku) požádá. Pokud následně dojde k úhradě části dluhu, pro který již běží exekuce, nikoliv exekutorovi, ale přímo věřiteli, je třeba, aby oprávněný a nebo povinný (dlužník - v tomto případě tedy Váš přítel) požádali o částečné zastavení exekuce z důvodu toho, že vymáhaná pohledávku v rozsahu částky 1000 Kč zanikla po zahájení exekuce přímou úhradou oprávněnému.

V principu by tudíž bylo možné postupovat v takovéto věci tak, že by povinný na EÚ zaslal návrh na částečné zastavení exekuce co do částky 1 000 Kč zaslané přímo věřiteli (pokud by již nebyly odečtené předchozí splátky, žádal by samozřejmě o zastavení ve větším rozsahu) s tím, že zbývající vymáhanou částku by složil na účet soudního exekutora (tedy včetně úroků naběhlých v mezidobí). V případě takového postupu si je třeba uvědomit, že až do rozhodnutí o částečném zastavení exekuce co do částky 1 000 Kč není splněna podmínka, že povinný složil CELOU vymáhanou částku u exekutora.

Pokud chce povinný co nejrychleji dosáhnout odblokování svého majetku, může být pro něj výhodnější složit exekutorovi celou částku (včetně toho co v mezičase poslal věřiteli a ohledně čeho zatím nedošlo k částečnému zastavení), jelikož v tom případě se může okamžitě dovolávat ustanovení § 44a odst. 2 exekučního řádu.

Dle citovaného ustanovení totiž platí, že pokud složí povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší omezení nakládat s majetkem ve lhůtě 7 dnů a neprodleně dotčené rozhodnutí doručí všem, který předtím zaslal exekuční příkaz (tedy i plátci mzdy).

Je samozřejmé možné i u první varianty (částečné zastavení + zaplacení zbytku) žádat, aby exekutor zrušil blokace majetku nad rámec dosud nevyřešené částky, ale je si třeba uvědomit, že zde již jde opět o situaci, kdy soudní exekutor musí posoudit situaci a rozhodnout, jestli skutečně je na místě exekuční příkaz zrušit (či respektive ho omezit na "spornou" částku) a to již může být také někdy rychlejší rozhodnutí o částečném zastavení exekuce. Nejde tedy v principu o to, že by někdo pochyboval, že když zbývá zaplatit lehce přes tisíc korun není třeba dál provádět srážky ze mzdy, když již sražená a deponovaná částka je několikanásobně vyšší, ale o to, jak rychle takovou žádost exekutor vyřídí (rychlost reakcí na různé situace se liší a až na výjimky nejsou absolutní zákonné lhůty).

Jinak řečeno - nevím, jestli se v mezičase situace posunula, či se příteli podařilo zjistit, jak rychle se zřejmě podaří či nepodaří exekuci dořešit na základě jím podaného návrhu, nicméně obecně by nejrychlejší cestou k odblokování majetku (pokud správně chápu, že to je aktuálně priorita) bylo zaslat k exekutorovi částku, kterou podle aktuálního stavu exekuce vede coby částku, kterou ještě zbývá doplatit a požádat podle výše uvedeného ustanovení o odblokování majetku (včetně zastavení srážek ze mzdy) a vedle toho pak buď požádat o částečné zastavení exekuce (může procesně exekuci prodloužit) co do částky 1 000 Kč (takže výsledkem exekuce bude přeplatek, který Vám exekutor vrátí), nebo se domluvit s oprávněným, že o částečné zastavení požádá sám, nebo se s ním domluvit, že Vám přeplatek vrátí přímo až ho obdrží od exekutora.

Druhou variantou by bylo nejprve vyřídit zastavení exekuce co do částky 1 000 Kč a pak na základě doplacení zbytku (úrok) požádat o odblokování majetku dle ust. § 44a EŘ.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším