Dotaz na možný postup

Dotaz ze dne 16. 7. 2014 20:58.

Otázka

Dobrý den, obracím se na Vás dotazem, lze-li se nějak účinně bránit exekuci na plat ze strany FÚ za dluh vzniklý před manželstvím. Nejsem si zcela jistý, zda patřím do nějaké z uvedených skupin, ale v krizi se minimálně cítím.

Oženil jsem se v roce 2004, kdy se vše jevilo v pořádku. V roce 2009, v době, kdy jsme s manželkou čekali druhého potomka, jsem se dozvěděl, že manželka byla ještě před manželstvím jednatelkou ve firmě svého otce, kdy firma se dostala do likvidace a zůstal po ní dluh ve výši 800 000 neodvedením daně. Otec jí sliboval, že to není žádný problém a dluh zaplatí. K tomuto však do dnešního dne nedošlo. V roce 2010 došlo pravomocným rozhodnutím soudu k rozdělení společného jmění manželů. V současné mi kvůli změnám v občanském zákoníku hrozí exekuce na plat a to ne za dlužnou částku, ale za vzniklé penále z nezaplaceného dluhu v době manželství. Lze se proti tomuto nějak bránit? Ačkoli má manželka exekuci na plat, tak dluh včetně penále neustále narůstá a v současné době činí cca 1 700 000. Manželka má od svého otce smlouvu na dluh ve výši 1500 000, ale pracovníci FÚ nechtějí přistoupit na uznání dluhu jejímu otci, ačkoli vědí, že dluh vznikl jeho vinou a manželku ve svých podnikatelských aktivitách pouze zneužil. Je možné z tuto situaci řešit jiným způsobem než rozvodem a následným zažalováním otce manželky i manželky teď, když od 1.1.2014 platí nové zákony a já jsem se de fakto stal účastníkem tohoto dluhu (manželka z důvodů citových vztahů nebyla schopna na svém otci dluh vymáhat).

Odpověď

Dobrý den,

možnost postižení příjmu, účtu a jiných majetkových práv manžela povinného je vázána na skutečnost, že jde o vymáhání pohledávky spadající do společného jmění manželů. Při nařízení exekuce není zákonná povinnost zkoumat, zda-li je vymáhán závazek spadající do společného jmění manželů, takže není nijak neobvyklé, že je nařízena některá z výše uvedených forem exekuce, byť je celkem jasné, že o pohledávku spadající do společného jmění manželů nejde.

V dotčeném případě uvádíte, že se řeší penále z dluhu vzniklého před uzavřením manželství, které naběhlo v průběhu manželství. Je pravda, že se lze setkat se spory, co kdy spadá a co nespadá do společného jmění manželů, nicméně osobně nevidím nejmenší důvod, proč by penále, mající charakter příslušenství daně, nemělo následovat právní režim dluhu ze kterého vzniklo. Pokud by tak skutečně došlo k některé z výše uvedených forem exekuce (např. Vám byl odstaven plat), doporučoval bych Vám podat návrh na zastavení exekuce dotčenou formou (tedy nikoliv na zastavení celé exekuce, ale pouze té konkrétní formy, která jde proti Vám) k exekutorovi (neuškodí kopii poslat "na vědomí" oprávněnému), přičemž návrh byste odůvodnil výše uvedeným - jde o formu exekuce přípustnou u závazku spadajícího do společného jmění manželů, v dotčeném případě je vymáháno příslušenství z dluhu, který vznikl před manželstvím a tudíž do společného jmění nespadá a neexistuje důvod, proč by příslušenství osobního závazku manželky mělo mít příslušenství v režimu společného jmění.

Preventivně bych Vám doporučil, je-li to možné, zařídit si platby tak, abyste fungoval bez bankovního účtu na své jméno - mohlo by se Vám totiž stát, že by došlo k zablokování Vašeho účtu a i kdyby jste následně dosáhl zastavení exekuce postižením účtu, neměl byste dočasně k účtu přístup (s výjimkou jednorázového vyplacení dvojnásobku životního minima jednotlivce), což by pravděpodobně znamenalo další komplikace.

Skutečnost, že výše uvedený dluh nespadá do společného jmění manželů však neznamená, že by se Vás exekuce nemohla majetkově dotknout - není sice možné nařídit srážky z Vaší mzdy atd., nicméně je možné postihnout majetek spadající do společného jmění (a to i pro dluhy z doby před manželstvím). Jedinou Vaší obranou je zde to, že věřitele prokazatelně neodkladně informujete o tom, že jde o závazek vzniklý bez Vašeho vědomí a vůle, či respektive bez Vašeho vědomí a vůle v době před uzavřením manželství (v zásadě není nutné u dluhů z doby před manželstvím, ale neuškodí na to i tak věřitele a případného exekutora upozornit) a proto v případě postižení společného jmění nemá dojít k postižení celého majetku, ale pouze části odpovídající vypořádacímu podílu dlužníka.

Druhé obecné ohrožení představuje skutečnost, že v případě exekuce na movité věci v bytě užívaném povinným exekutor v principu nezkoumá čí jsou jaké movité věci - v zásadě může sepsat vše co není z exekuce zvlášť vyloučeno a následně nechat skutečného vlastníka, aby se domáhal vyškrtnutí věci ze soupisu. Pokud byste tak např. měl ve společném bytě soukromý majetek z doby před manželstvím, bylo by vhodné mít doklady, že se jedná o Váš soukromý majetek, jelikož v opačném případě by mohl být majetek postižen a zpeněžen prostě proto, že nejste schopen prokázat, že nejde o majetek Vaší manželky.

Skutečnost, že Vaše manželka není jen dlužníkem, ale zároveň věřitelem vůči Vašemu otci, nijak neovlivňuje povinnosti, které jí plynou z dluhů, za které je odpovědná (v dotaze k tomuto není nic bližšího, předpokládám, že s právní odpovědností Vaší manželky za aktivity, které fakticky vedl její otec nelze po právní stránce nic dělat - pokud byste o odpovědnosti manželky v tomto ohledu měl pochybnosti, bylo by třeba tyto aspekty probrat důkladněji). Pokud by pohledávka byla vůči otci dobytná, mohla by samozřejmě exekuce proti manželce proběhnout tím způsobem, že by se přikázala pohledávka za otcem, ale je na uvážení věřitele, či respektive exekutora, zda dojde k závěru že je jednodušší postihnout pohledávku za otcem (záleží na srovnání majetnosti otce a Vaší manželky), nebo postihnout jiný manželčin majetek s tím, že je na ní, aby si peníze od otce vymohla a pokud po otci pohledávku nechce vymáhat, tak je to v situaci, kdy se její dluh vyrovná jiným jejím majetkem, pouze a jen její věc.

Rozvod by zjednodušil Vaše postavení pokud jde o rizika plynoucí z odpovědnosti manželů za závazky (dnes se celkem uznává, že i kdyby šlo o dluh v SJM, pro který mohou běžet srážky ze mzdy manžela povinného, tak by v případě rozvodu měly být srážky zastaveny) a v rámci vypořádání majetku by se řešily aktiva i pasiva spadající do společného jmění manželů, přičemž se dají zohlednit "zásluhy" na výsledném stavu majetku i zápočty (přesuny ze soukromého do společného a naopak), nicméně pokud předmětná pohledávka za otcem nespadá do společného jmění manželů (neposoudíme, opět zde nejsou uvedeny bližší podrobnosti), nebude se vypořádávat a Vy nezískáte oprávnění otce (bývalé) manželky žalovat.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte, popřípadě zvažte možnost osobní konzultace v některé z občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz) či s advokátem, pokud si ho můžete dovolit (www.cak.cz).

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším