Exekuce na manželův plat po rozvodu

Dotaz ze dne 19. 2. 2014 20:49.

Otázka

Dobrý den. Mám na sebe vedeno několik exekucí, ale v současné době jsem bez práce, takže to strhávají manželovi z platu. Chtěla bych se zeptat, jak dlouho by mu peníze strhávali v případě rozvodu.Zda jen po určitou dobu např. 3 roky, nebo do splacení. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

v současné době lze dle § 262a odst. 2 občanského soudního řádu exekučně postihnout mzdu a účet manžela povinného pouze tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Jinými slovy - pokud závazky, pro které jsou nyní prováděny exekuční srážky z příjmu Vašeho manžela patří do společného jmění manželů, lze dovozovat, že provádění srážek není v rozporu se zákonem.

Pokud by však došlo k rozvodu manželství (tj. rozsudek by nabyl právní moci), zanikla by možnost exekutora postihovat manželovy příjmy pro "Vaše" závazky (tj. závazky, které sice patří do společného jmění manželů, nicméně byly podepsány Vámi), jelikož by již nebyl Váš manžel. Je nicméně třeba upozornit, že toto není výslovně uvedeno v zákoně, ani stanoveno ustálenou judikaturou, takže se je možné setkat i s názory, že pokud jde o dluh ve společném jmění, má být následná exekuce na mzdu manžela prováděna až do uhrazení pohledávky (čemuž by bylo možné oponovat - že dotčená úprava nepochybně nezakládá osobní odpovědnost manžela, ale pouze se snaží postihnout příjem, který z hlediska klasifikace až do vyplacení není součástí společného jmění manželů a příjem vyplacený po zániku manželství by se již tak jako tak součástí společného jmění manželů nestal).

Trochu jiná situace však panuje ohledně možnosti postižení majetku, které patří do společného jmění manželů. Zde došlo k novelizaci § 42 exekučního řádu, podle kterého lze postihnout majetek patřící do společného jmění manželů pro dluhy, které vznikly za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Bez ohledu na to, zda došlo k úpravě společného jmění manželů (nejčastěji se jedná o zúžení společného jmění manželů). Přičemž tento režim by se vztahoval na Vaše společné jmění manželů do doby než by došlo k jeho vypořádání (tj. nelze vyloučit postižení Vašeho společného majetku i po zániku manželství). Pokud by k rozvodu skutečně došlo, bylo by vhodné zvážit způsob vypořádání společného jmění manželů.

Společné jmění manželů lze vypořádat tzv. dohodou (což je možné již při rozvodu dohodou). V případě kdy je předmětem vypořádání společné jmění manželů zatížené dluhy, je potřeba si uvědomit, že tato dohoda je závazná vůči osobám, které ji uzavřely (tj. Vy a Váš manžel) nikoliv vůči třetím osobám (např. věřitelům). V případě tohoto způsobu vypořádání je tedy riziko, že věřitelé k uzavřené dohodě nemusí přihlížet.

Druhý způsob je vypořádání soudem tj. jeden z manželů v tříleté lhůtě po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu podá k soudu návrh na vypořádání společného jmění manželů. V tomto případě je rozhodnutí soudu závazné pro účastníky i třetí osoby (věřitele).

Třetí možnost vypořádání je vypořádání tzv. fikcí času. Nedojde-li totiž do tří let od zániku společného jmění manželů (ve Vašem případě od rozvodu) k vypořádání dohodou nebo podáním návrhu k soudu, platí, že se bývalí manželé vypořádali tak, že movité věci jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá. Ostatní movité věci jsou v podílovém spoluvlastnictví (podíly jsou stejné). Totéž platí o dluzích, pohledávkách či majetkových právech.

V situaci kdy byste nadále v manželství setrvali, je v současné době jedinou ochranou před postižením veškerého majetku ve společném jmění manželů je neprodlené uplatnění písemného nesouhlasu Vašeho manžela s existencí Vašich závazků, pro které by mělo být postiženo Vaše společné jmění manželů. Tato možnost je zakotvena v § 732 nového občanského zákoníku. V případě, že je závazek ve stadiu exekuce, je vhodné vyjádření nesouhlasu dát na vědomí také pověřenému exekutorovi.

Vyjádření písemného nesouhlasu vůči věřiteli, neznamená, že by exekuce na majetek patřící do společného jmění manželů byla zastavena. Dojde však k tomu, že může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. tj. polovina majetku ve společném jmění manželů by Vašemu manželovi měla zůstat.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším