zrušení BSM a exekuce

Dotaz ze dne 19. 2. 2014 17:46.

Otázka

V roce 1998 nám bylo zrušeno BSM Rozsudkem Jménem Republiky s nabytím právní moci dne 23.7.1998.Manželé jsme od 24.9.1983.Manžel se zhruba v době od roku 2000 do 31.12.2013 zadlužil různými půjčkami o kterých jsem bohužel nevěděla.V současné době je není schopen splácet v plné výši, navíc je invalidní důchodce s důchodem 5724,-Kč a bez práce.Měli jsme v bytě několik návštěv exekutorů, ale vždy mi bylo vylučovací žalobou vše vráceno.Taktéž byly některé exekuce z důvodu neschopnosti splácení pozastaveny.V současné době tedy po 1.1.2014 mi byly nařízeny srážky ze mzdy.Nevím co mám dělat a jak se bránit, protože mám nějaké splátky a platbu nájemného.Navíc mám strach z obstavení mého účtu,vkladní knížky a spoření.A co děti?Ty už pracují, nemohou být postiženi exekucí?Jsem zoufalá!Můj život se díky tomu změnil,nevím co mám dělat.Poraďte mi prosím!Mnohokrát předem děkuji za radu a pomoc v mé tíživé situaci.

Odpověď

Dobrý den,

problematika odpovědnosti a exekucí na manžele je poměrně složitá a přehlednost situace je někdy dále komplikována množstvím legislativních změn, na které nestíhá soudní praxe vždy reagovat ustálením způsobu výkladu.

Postižení mzdy manžela povinného je novinka, která se do zákona dostala k 1.1.2013 a tato forma exekuce byla připuštěna za předpokladu, že:

a) jde o manžele, b) dluh spadá do společného jmění manželů.

Pakliže ve Vašem případě došlo ještě v době, kdy místo společného jmění manželů (SJM) existovalo Vámi zmiňované bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM) k soudnímu zrušení BSM, dost dobře následně nemohlo dojít k tomu, že by se následně manželem sjednané závazky staly součástí společného jmění manželů (k tomu, že se účinky zrušení BSM vztahují i k SJM lze poukázat např. na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 9. 2000, sp. zn. 30 Cdo 1803/2000).

Shrneme-li výše uvedené, tak exekuce formou srážek ze mzdy manžela povinného je na místě v případě, pokud by byl vymáhán dluh spadající do společného jmění. Je-li možné doložit, že došlo k zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů a až následně došlo ke vzniku závazků, připadají dluhy pouze Vašemu manželovi a tudíž není právní důvod k provádění exekuce formou srážek ze mzdy.

V popsané situaci tak lze doporučit požádat soudního exekutora o zastavení exekuce formou srážek ze mzdy manželky povinného a to na základě výše uvedených skutečností, které je samozřejmě na místě zároveň doložit (kopii rozhodnutí o zrušení BSM, doklady z nichž plyne doba vzniku vymáhaného závazku).

Pokud by exekutor exekuci nezastavil, byla by věc následně řešena na úrovni soudu.

Exekuční úprava srážek ze mzdy manžela povinného je shodná s úpravou srážek z jiných příjmů či postižení pohledávek manžela povinného (např. účet či spoření manžela povinného), k tomuto bylo do exekučního řádu k 1.1.2014 doplněno pouze ustanovení řešící, pro jak "staré" exekuce lze tyto formy použít (dříve se vycházelo z toho, že srážky ze mzdy manžela povinného není přípustných u exekucí zahájených před 1.1.2013, od 1.1.2014 rozhoduje datum vydání exekučního příkazu). Složitější situace může nastat, pokud by exekutor usilovat o postižení majetku spadajícího do společného jmění manželů, či respektive o postižení majetku, který by spadal do společného jmění manželů, pakliže by nedošlo k soudní či smluvní úpravě společného jmění manželů. Zatím zde není ustálená judikatura a výklad příslušných ustanovení je sporný, takže lze v kostce doporučit informovat věřitele (a následně i exekutora), že šlo o závazky, které vznikly bez Vašeho vědomí či vůle. Bohužel však nelze vyloučit, že by soudní exekutoři na základě nové právní úpravy opět zkusili postihnout majetek, který jste doposud byla schopná vyhrát zpět (pokud se o to pokusí, můžete se např. zkusit opřít o názor publikovaný odbornou skupinou http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Vyjadreni_1.pdf), nicméně nejde o názor právně závazný, ani příliš komplexní a v současnosti je těžké odhadnout jak se bude praxe vyvíjet (Nejvyšší soud tradičně spíše hájí manžele povinných, ale než se situace vyjasní výkladem Nejvyššího soudu, může nás čekat několik relativně "divokých" let).

Bude-li se situace dále vyvíjet, či máte-li další dotazy, můžete nás samozřejmě opětovně kontaktovat (na doplňující dotazy můžete využít e-mailovou adresu poradny a nemusíte opět procházet skrz aplikaci internetové poradny).

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším