exekuce od exmanžela

Dotaz ze dne 18. 2. 2014 19:35.

Otázka

Dobrý den, 17.7.2012 jsem podala žalobu o rozvod a 19.6.2013 bylo mé manželství rozvedené. Bohužel exmanžel v té době (mezi podáním žaloby o rozvod a rozvodem) uzavřel životní pojištění, které cca po dvou splátkách přestal platit a nyní mé osobě přišel dopis o zahájení exekuce, kde povinný je jen exmanžel. Vztahuje se tato doba mezi podáním žaloby a rozvodem stále do manželství? A vztahuje se na mě jakožto exmanželku exekuce za pojištění? Předem moc děkuji za odpověď. S pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

manželství zaniká nabytí právní mocí rozsudku o rozvodu. K tomuto datu zanikne také společné jmění manželů. Fakticky to tedy znamená, že dluh který vznikl Vašemu manželovi patří do společného jmění manželů.

Na základě Vámi uvedených informací si dovolím usuzovat, že ve Vašem případě došlo k rozvodu spornému nikoliv dohodou. Což fakticky znamená, že soud rozhodoval pouze o rozvodu manželství nikoliv o jeho majetkových poměrech a závazcích. Z tohoto důvodu by bylo vhodné začít řešit způsob vypořádání společného jmění manželů.

Pro vypořádání zaniklého společného jmění manželů mají bývalí manželé 3letou lhůtu, která jim začíná plynout od data, kdy došlo k nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Nový občanský zákoník v zásadě zachovává stejné způsoby vypořádání jako byly u předchozí legislativy. Jedním ze způsobů je vypořádání dohodou. Zde je však potřeby si uvědomit, že daná dohoda je závazná pouze pro manžele nikoliv pro věřitele. Není zde tedy jistota, že věřitel její obsah nenapadne např. proto že zkracuje jeho práva.

Dalším způsobem je soudní vypořádání. U této varianty to v praxi znamená, že jeden z manželů podá k soudu návrh na vypořádání společného jmění manželů. Samotné vypořádání je upraveno rozsudkem, který je po nabytí své pravomocnosti závazný vůči všem subjektům (tj. i věřitelům).

Nedojde-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání, přičemž nebylo ani zahájeno řízení o jeho vypořádání, platí, že manželé se vypořádali tak, že movité věci jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá. Ostatní movité věci a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou. Jejich podíly jsou stejné. Ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma, jejich podíly jsou stejné. Jedná se o tzv. vypořádání zákonnou fikcí.

V situaci kdy předmětem vypořádání společného jmění manželů jsou dluhy, je obvykle na místě přistoupit k jeho soudnímu vypořádání. V rámci tohoto vypořádání byste mohla navrhovat, aby soud rozhodl, že vzhledem k okolnostem vzniku závazku a povaze závazku a též tomu, že jste s jeho vznikem nesouhlasila (případně o něm nevěděla), žádáte, aby v rámci vypořádání společného jmění manželů připadl bývalému manželovi. Návrh na vypořádání společného jmění manželů můžete podat jak Vy tak bývalý manžel. V případě potřeby se můžete využít služeb některé z občanských poraden, kde Vám pracovníci poskytnou vzor a vysvětlí, jak ho sestavit a k jakému soudu ho podat. Seznam občanských poraden včetně kontaktů naleznete zde. www.obcanskeporadny.cz

Kromě podání návrhu na vypořádání společného jmění manželů, je na místě, abyste co nejdříve (dle zákona bez zbytečného odkladu) oznámila věřiteli, u kterého vznikl dluh Vašemu bývalému manželovi, že daný závazek vznikl bez Vašeho vědomí, že s ním nesouhlasíte a že tímto způsobem vyjadřujete nesouhlas ve smyslu § 732 nového občanského zákoníku. Jeho znění naleznete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2

V případě, že je závazek ve stadiu exekuce, je vhodné vyjádření nesouhlasu zaslat na vědomí také pověřenému exekutorovi.

Vyjádření písemného nesouhlasu vůči věřiteli, neznamená, že by exekuce na majetek patřící do společného jmění manželů byla zastavena. Dojde však k tomu, že může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. tj. polovina majetku ve společném jmění manželů by Vašemu manželovi měla zůstat. Pro úplnost dodávám, že dokud zaniklé společné jmění není vypořádáno, použijí se pro ně přiměřeně ustanovení o společném jmění manželů. Což znamená, že by exekutor mohl zkusit postihnout část společného jmění manželů (pokud nevyjádříte svůj nesouhlas tak celé).

Neměl by však postihnout Vaši mzdu a účet, jelikož dle 262a odst. 2 občanského soudního řádu lze exekučně postihnout mzdu a účet manžela povinného pouze tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Ve Vašem případě není naplněn první z předpokladů tj. již nejste manželé.

Pokud by se tak přesto stalo, což Vám bohužel nikdo nemůže zaručit na 100%, je potřeba se bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším