Exekuce na manžela kvůli manželce

Dotaz ze dne 3. 2. 2014 12:21.

Otázka

Dobrý den,můj manžel ukončil insolvenční řízení v prosinci 2013,uhradil 100% všech svých závazků, nemá již žádné pohledávky.V současné době je na nemocenské po těžkém infarktu.Koncem ledna 2014 však na něj přišel exekuční příkaz na mzdu a účet kvůli mé neuhrazené pohledávce.Manžel pobírá základní mzdu od svého zaměstnavatele a dále rentu od České pojišťovny za nemoc z povolání.Může mu exekutor postihnout srážky i z tohoto příjmu? Máme notářským zápisem rozdělené SJM z roku 2006 a mé pohledávky vznikly až daleko po tomto roce.Já sama jsem bez práce a bez příjmu, nepobírám ani podporu v nezaměstnanosti kvůli nedoplatku na OSSZ z dřívějšího podnikání.Toto je dle mého likvidace rodiny,a není dovolání pomoci.děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

od 1.1.2013 bylo novelou exekučního řádu umožněno provádět exekuci formou srážek ze mzdy manžela povinného a to za předpokladu, že se jedná o závazek spadající do společného jmění manželů. Pokud bychom tedy vyšli z toho, že jde o závazek spadající do společného jmění manželů (k tomu blíže dále), byla by tato forma exekuce právně přípustná, přičemž náhrada ztráty na výdělku ("renta") je zde postižitelná stejně jako mzda.

Úpravy společného jmění notářským zápisem slouží primárně k řešení vztahů mezi manželi a jejich použitelnost vůči třetím osobám je omezená - podle úpravy platné do 31.12.2013 se bylo možné dovolávat existence takovéhoto zúžení zákonného rozsahu společného jmění vůči věřiteli pouze pokud bylo možné prokázat, že byl věřitel při sjednávání závazku o obsahu zúžení společného jmění vyrozuměn (takovéto ustanovení se dává do smlouvy, či se kopie zápisu rovnou přikládá ke smlouvě jako příloha). Nový občanský zákoník se rozhodl toto vyřešit pomocí zavedení veřejného seznamu - smluvní modifikace společného jmění manželů může být na žádost manželů, či pokud to bylo přímo v dohodě ujednáno zapsána do tohoto seznamu a následně se lze odvolávat na to, že protistrana se měla možnost s úpravou majetkového režimu seznámit, obdobně jako se již dříve bylo možné odvolávat na skutečnosti uvedené v katastru nemovitostí.

Sluší se pro úplnost dodat, že této konstrukci nového občanského zákoníku poněkud "podrazila nohy" následná novelizace exekučních předpisů, která stanovila, že soudní exekutor má za majetek ve společném jmění manželů považovat i majetek, který netvoří společné jmění pouze kvůli existence smluvní či soudní modifikace zákonného režimu (což je pro rozpor s konstrukcí nového občanského zákoníku oprávněně kritizováno a v současnosti na Ministerstvu spravedlnosti řeší expertní skupina, co s tím dělat..). To uvádím nicméně spíše pro úplnost - ve Vašem případě neřešíme majetek, ale společné jmění (majetek je vše co člověku patří, jmění je majetek + dluhy).

Mohu-li jak předpokládám vycházet z toho, že při sjednávání dotčených závazků nebyly Vaši věřitelé prokazatelně seznámeni s Vaším smluvním zúžením společného jmění manželů, obávám se, že exekuci na příjem manžela není možné na základě existence notářského zápisu označit za neoprávněnou. Pokud byste měla důkaz o tom, že s existencí zúžení byli srozuměni, bylo by možné žádat zastavení exekuce formou srážek ze mzdy manžela na základě toho, že na základě smluvního zúžení společného jmění v kombinaci s informováním věřitelů (takže věděli, že sjednávají závazek, který nespadne do společného jmění manželů) dotčený závazek nevznikl jako součást společného jmění, ale jako Váš osobní závazek, pro který je dotčená forma exekuce nepřípustná.

Obdobně by bylo možné postupovat, pokud by zde bylo možné na základě jiných skutečností doložit, že dotčený závazek nespadl do společného jmění manželů. Poměrně často se argumentuje nepřiměřeností závazků - dříve platná právní úprava vycházela z toho, že závazky přiměřené majetkovým poměrům manželů může sjednat i jen jeden z manželů s tím, že dluh spadne do společného jmění manželů. Pokud však se jednalo o závazek přesahující míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, je třeba aby manželé jednali společně, či si přinejmenším, pokud jedná pouze jeden manžel, vyžádal souhlas druhého. V případě nepřiměřeně vysokých závazků by tak bylo možné požadovat zastavení na základě toho, že závazek není součástí společného jmění manželů, jelikož byl sjednán bez vědomí druhého z manželů a jeho rozsah byl nepřiměřený majetkovým poměrům manželů. Obdobně závazek nespadl do společného jmění manželů, pakliže se závazek týkal pouze a jen osobního majetku dotčeného manžela (např. závazek v rámci podniku, který byl v osobním majetku dotčeného manžela).

Není-li zde žádná ze skutečností na jejich základě by se bylo možné bránit, že je touto formou vymáhán závazek nespadající do společného jmění manželů, obávám se, že soudní exekutor má možnost podle současného stavu právní úpravy (a bez existence judikatury k těmto otázkám) popsaným způsobem postupovat.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším