Jak na VZP?

Dotaz ze dne 4. 3. 2013 21:13.

Otázka

Dobrý den, dne 5.2 2013 jsem se dozvěděl že dlužím všeobecné pojištovně peníze za období 1993-1994 na konci roku 1994 jsem přešel k jiné pojištovně. Dále jsem zjistil že VZP v roce 2008 na mě podala platební výměr a to jak na dluh tak na penále. V období od 10.8 1993 do 10/1994 jsem byl zaměstnán a mám pracovní smlouvu kterou jsem donesl na VZP a tam jsem zjistil že mě zaměstnavatel ani nepřihlásil tudíž nic neplatil. Pracovní smlouvu mám sepsanou v advokátní kanceláři tudíš je platná ale VZP to vůbec nezajímá a nadále po mě chce peníze které ji vůbec nedlužím. Na VZP mi řekli at požádám o prominuti penále ale nechápu proč bých měl o to žádat kdýž jim žádné peníze nedlužím akorát bych tím přiznal dluh a co námitka o promlčení? Jak mám postupovat dál? Děkuji za odpověd.

Odpověď

Dobrý den,

dovoluji si odhadovat, že "kámen úrazu" zde spočívá v tom, že pojišťovna vychází z toho, že má pravomocný platební výměr, který byl řádně doručen a pojištěnec se proti němu nijak nebránil. Ve svém dotazu nezmiňujete, jakým způsobem Vám měl být dotčený výměr doručen, nicméně bych se zde příliš nespoléhal na to, že bude možné namítat neplatnost doručení. Zdravotní pojišťovna má totiž možnost v případě, kdy jí není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení, nebo v případě, že se účastník řízení nezdržuje na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil, doručovat veřejnou vyhláškou (vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů).

Řádný postup v dané věci měl být takový, že se po doručení platebního výměru v zákonné lhůtě podalo odvolání, v rámci kterého byste navrhl důkazy k prokázání, že v uvedenou dobu měl povinnost odvádět zdravotní pojištění Váš tehdejší zaměstnavatel. Pokud by Vám zdravotní pojišťovna nevyhověla a rozhodla v rozporu se zákonem, měl byste následně podat žalobu proti rozhodnutí pojišťovny ve správním soudnictví a řada opravných prostředků by byla dovršena možností ze stanovených důvodů podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ČR.

Je-li promeškána možnost podání odvolání, je možnost dalších opravných prostředků omezená. Existuje zde možnost přezkumného řízení, ale zde jde o vnitřní kontrolu orgánu, který vydal rozhodnutí. Účastník může podat návrh na zahájení přezkumného řízení, ale je na dotčeném orgánu, zda-li se ztotožní se závěrem, že je na místě přezkumné řízení zahájit. V popsaném případě pravděpodobně narazíme na skutečnost, že usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat pouze ve lhůtě jednoho roku od právní moci napadeného rozhodnutí.

Dalším opravným prostředkem umožňujícím zvrátit pravomocné rozhodnutí, je návrh na obnovu řízení. Zde sice na jednu stranu poskytuje správní řád "benevolentnější" lhůtu tří let od právní moci rozhodnutí, ale na druhou stranu jsou zde notně omezeny důvody, pro které je možné žádosti o obnovu řízení vyhovět. Obnova řízení je na místě, pokud vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

Navrhuje-li obnovu řízení účastník, platí pro něj dále pravidlo, že se nemůže domáhat obnovy řízení z důvodů, které mohl uplatnit v odvolacím řízení. Pokud by chtěl obnovu řízení zahájit sám dotčený orgán bez návrhu účastníka, byl by vázán dodatečnou podmínkou, že na novém řízení musí být veřejný zájem.

Jak vidíte z výše uvedené, bude v dané situaci třeba blíže prozkoumat, kdy a jak byl doručen platební výměr. Pokud by zde byly důvody na jejichž základě by bylo možné napadnout platnost doručení (např. bylo doručováno vyhláškou, aniž by byly splněny podmínky stanovené zákonem), otevřela by se výše uvedená cesta k uplatnění opravných prostředků. Nebude-li možné doručení napadnout a jste po výše uvedených lhůtách, obávám se, že zdravotní pojišťovna může setrvat na tom, že věc byla pravomocně vyřízena a nemá důvod rozhodnutí přezkoumávat, pakliže jste nevyužil ve stanovených lhůtách zákonem daných opravných prostředků.

Z hlediska odstranění tvrdosti zákonná úprava neumožňuje odpuštění pojistného, odpuštění penále, pokuty a přirážky je možné, nicméně žádost by měla být podána dříve, než platební výměr nabude právní moci (ve lhůtě pro odvolání). Jsou-li zde nové skutečnosti, které nemohly být tehdy uplatněny, lze si požádat o prominutí dodatečně ve lhůtě tří let od právní moci rozhodnutí. Na odstranění tvrdosti není právní nárok a nelze o něm rozhodnou dříve, než dojde k úhradě dlužného pojistného.

Nebude-li zde jiná možnost, jak se vyhnout úhradě vyměřené částky a nebudete-li schopen ji uhradit jednorázově, lze doporučit požádat o splátkový kalendář, jelikož v opačném případě může být na základě pravomocného platebního výměru zahájena exekuce, což by vedlo jak k nárůstu celkové dlužné částky, tak k praktickým komplikacím.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším