exekuce od dopravních podniků

Dotaz ze dne 20. 10. 2010 16:00.

Otázka

Dobrý den, v roce 1997 rozhodl pravomocně soud, abych dopravnímu podniku zaplatila jistou čásku, ale nikdy jsem o tomto nebyla vyrozuměna. Až nyní přišlo, že v červnu 2010 byla nařízena exekuce na vymáhání několikanásobně vyšší částky. Není náhodou toto vymáhání po 13 letech již promlčeno? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

věřitel má na podání návrhu na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí lhůtu deseti let. Pokud bylo rozhodnutí pravomocné a vykonatelné v roce 1997 a návrh na nařízení exekuce byl podán až v roce 2010, byl by to skutečně důvod k tomu, aby se podalo odvolání proti nařízení exekuce na základě toho, že již došlo k promlčení vymáhané pohledávky. Bez bližší znalosti věci se však nemohu vyjádřit k tomu, zda-li skutečně k promlčení došlo, jelikož nelze vyloučit, že došlo k promlčení či stavění promlčecí doby - k posouzení této skutečnosti by bylo nutné dohledat, zda a jakým způsobem oprávněný v této době vymáhal dlužnou pohledávku. Pokud např. došlo k přerušení promlčení v důsledku řízení o výkon rozhodnutí (které bylo zastaveno, jelikož se nepodařilo dohledat postižitelný majetek), nelze vyloučit, že 10 letá promlčecí lhůta doposud neskončila, ačkoliv již od původního rozhodnutí uplynulo více jak deset let (do promlčecí doby se nepočítá doba, kdy se již snažil oprávněný svoji pohledávku vymoci a řádně pokračoval v řízení).

Chápu-li dále správně to, že Vám původní rozhodnutí z roku 1997 nebylo doručeno, bylo by na místě požádat o nahlédnutí do tohoto původního spisu a zjistit, jakým způsobem a kdy Vám mělo být doručováno (jak soud dospěl k závěru, že rozhodnutí bylo platně doručeno a je již pravomocné - právní úprava umožňuje "doručení bez doručení", takže je třeba zjistit jak soud tenkrát postupovat - zda Vám např. neustanovil opatrovníka, protože nejste dohledatelný - v takovém případě by bylo nutné zkoumat, zda-li se Vás soud opravdu pokoušel řádně dohledat..).

Dojde-li na to, že sice není možné namítat promlčení, může být pro Vás stále zajímavé podat odvolání či návrh na zastavení exekuce na základě skutečnosti, že exekuce byla nařízena na základě rozhodnutí, které není pro vady doručování pravomocné (respektive např. bylo doručováno opatrovníkovi, ačkoliv nebyly splněny zákonné podmínky pro to, aby Vám opatrovník byl ustanoven). Podaří-li se Vám totiž vrátit do fáze před právní mocí původního rozhodnutí, můžete ušetřit náklady exekučního řízení a to i když se neubráníte žalobnímu nároku jako takovému (uznáte svoji povinnost zaplatit žalovanou částku a náklady soudního řízení, ale zaplatíte ve lhůtě stanovené v rozsudku, takže nebude důvod účtovat exekuční náklady).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším