Jak se můžu bránit exekuci, když mi nebyl zaslán platební rozkaz ani usnesení soudu o exekuci?

Dotaz ze dne 6. 9. 2010 19:46.

Otázka

Jak se můžu bránit exekuci, když mi nebyl zaslán platební rozkaz ani usnesení soudu o exekuci? Přišel mi rovnou exekuční příkaz bez jakékoliv předešlé výzvy od soudu i od exekutora. Toto zřejmě dostal můj bývalý manžel bez mého vědomí. Dále máme upravené společné jmění manželů, sepsáno před nákupem nemovitosti,na kterou se odvolává exekuční příkaz prodejem nemovitosti.Pomůže mi tato dohoda sepsaná u notáře, nebo při exekuci se na toto nebere ohled???

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není bohužel jasné, vůči komu je tato exekuce vedena - kdo je označován jako tzv. povinný.

V zásadě zde tedy máme dvě základní možné situace:

a) jste povinná

V takovéto situaci si je třeba klást otázku, co všechno Vám nebylo doručeno. Pokud by šlo pouze o usnesení o nařízení exekuce, nemusí jít ještě o žádné pochybení. Exekuce má dvě fáze, v rámci první dochází k zajišťování majetku bez toho, aby se o této činnosti povinný vyrozuměl (v zájmu předcházení maření exekuční činnosti). Až po zajištění majetku je povinný vyrozuměn a pakliže usnesení o nařízení nabude právní moci, přejde se do fáze realizační - majetek se začne fakticky prodávat, zablokované peněžní prostředky jsou odeslány exekutorovi atd.

Pokud byste u této varianty byla v první fázi, je normální, že nemáte k dispozici usnesení o nařízení exekuce, ale měla byste mít k dispozici listinu, na jejímž základě (pro její nesplnění) byla exekuce nařízena - může jít o platební rozkaz, pravomocný rozsudek, platební výměr atd (exekuci lze vést ve lhůtě deseti let od právní moci takovéto listiny, takže nelze vyloučit, že jde o listinu, na jejíž doručení jste již pozapomněla). V první fázi by tudíž bylo vhodné z platební rozkazu, prostřednitvím exekutora či příslušného soudu dohledat, na základě jaké listiny je exekuce vedena a následně dohledat, zda, kdy a jak Vám byla doručena. Pokud by bylo možné dohledat, že nedošlo k platnému doručení, lze se usnesení o nařízení exekuci bránit tím, že exekuce byla nařízena na základě listiny, která ještě nenabyla právní moci pro vady doručení.

b) nejste povinná

V této situaci můžete v exekuci figurovat buď jako osoba zúčastněná vzhledem k existenci společného jmění manželů či řádně nevypořádaného společného jmění manželů (i když manžel není povinný, stejně může být exekucí postižen vzhledem k tomu, že do exekuce může spadat i společné jmění) nebo "omylem" - exekutor postihne Vaši věc, ačkoliv k tomu nemá právní důvod (jinak řečeno - exekutor se mylně domnívá, že jde o věc spadající do exekuce). V těchto situacích Vám samozřejmě nebyla doručována listina, na jejímž základě byl Váš manžel povinný (doručovalo se povinnému). Ohledně usnesení o nařízení exekuce může jít jednak o situaci uvednou výše i o to, že Vám samozřejmě není důvod doručovat usnesení, pokud vlastně exekutor nepočítá s tím, že jde o Váš majetek.

V takovéto situaci by samozřejmě bylo důležité zjistit, zda-li exekutor na tuto nemovitost může či nemůže "sáhnout" pokud jde o exekuci nařízenou proti jiné osobě. Pokud jsem dotaz správně pochopil, šlo by o nemovitost, která by spadala do společného jmění manželů, ale do společného jmění manželů spadat neměla, jelikož zde došlo k zúžení SJM formou notářského zápisu. Problém s těmito zápisy je ten, že jsou účinné vůči třetím osobám pouze v případě, pokud jsou s obsahem zápisu seznámeni. Není-li věřitel seznámen s tím, že došlo k notářskému zúžení SJM, může postupovat tak, jako by k žádnému zúžení SJM nedošlo a tedy se uspokojit třeba i z majetku, který by na základě takovéhoto zúžení neměl spadat do SJM.

Neznám podrobnosti Vašeho případu - pokud od zániku manželství (SJM) neuplynuli ani tři roky, obávám se, že mě nenapadá způsob jak obecně vyloučit, že by dotčená nemovitost nemohla být zahrnuta do exekuce vedené proti bývalému manželovi. Pokud od zániku manželství již před nařízením exekuce uplynuly tři roky - stálo by za úvahu zkusit napadnout exekuci s tím, že v případě neúčinnosti notářského zúžení je třeba na postavení věřitele hledět tak, jaké by bylo jeho postavení bez takovéto dohody a to by v tomto případě bylo takové, že by po uplynutí tří let došlo k automatickému vypořádání společného jmění a s bývalým manželem byste se stali podílovými spoluvlastníky (každý 1/2), tímto by bylo možné z exekuce vyloučit alespoň 1/2 nemovitosti. Nemohu nicméně ohadnout, zda-li příslušný soud na tuto argumentaci přistoupí a není mi známo, že by v totmo ohledu byla soudní praxe sjednocena Nejvyšším soudem ČR. Vzhledem k tomu, že jde nepochybně o nemalé hodnoty, lze doporučit uvážit, zda-li by nebyl vhodné investovat do konzultace s advokátem seznámeným s místní praxí.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším