platnost smlouvy o převedení nemovitosti

Dotaz ze dne 26. 4. 2010 12:03.

Otázka

Vážení, prosím o zodpovězení následující otázky: Nyní jsem rok rozvedená, ale ještě v době trvání manželství manžel udělal dluhy. Nedávno mi byl kvůli jednomu dluhu zabaven majetek, který byl předtím součástí SJM. Nevím, zda má ex-manžel další dluh, nemohu to zjistit. Vlastním ještě podíl na nemovitosti, který také spadal dříve do SJM. Kdybych tuto nemovitost darovala nebo prodala a ukázalo se, že existuje ještě nějaký další manželův věřitel, spáchám tím něco? Je taková smlouva platná, nebo je zpochybnitelná? Děkuji Vám předem.

Odpověď

Dobrý den, nejprve se zastavím u otázky, zda může být postižen Váš podíl na nemovitosti pro dluhy, které převzal manžel za trvání manželství. Podstatnou věcí zde je, jakým způsobem došlo k vypořádání společného jmění manželů. Pokud jen dohodou, mohou se věřitelé uspokojit z majetku, který kdysi tvořil společné jmění manželů, pakliže dohoda zhoršuje možnost vymožení pohledávky. Zde panují dva názory, pakliže dohoda byla v podstatě rovnocenná (každý ze společného jmění dostal stejný podíl) není možné dluh uspokojit z majetku, který připadl druhému manželovi. Druhý názor zastává stanovisko, že předtím měli věřitelé možnost vymáhat dluh z celého společného jmění, čili je dohoda poškozuje, jelikož nyní mohou postihnout jen polovinu majetku. Proto druhý názor připouští postižení celého zaniklého společného jmění. Domnívám se, že pokud by k uhrazení dluhů postačoval majetek, který získal při vypořádání manžel, neměli by věřitelé postihnout Váš podíl na nemovitosti.

Pakliže bylo vypořádání provedeno soudně, mohou se uspokojit jen ze té části společného majetku, který připadl manželovi. Lze upozornit na to, že dluhy, které převzal manžel po rozvodu, nemohou být uspokojeny ze zaniklého společného jmění (z Vaší části).

Pokud jde o podílové spoluvlastnictví, musíte při prodeji respektovat předkupní právo ostatních spoluvlastníků tj. nejprve to nabídnete jim za určitou cenu. Pakliže nebudou mít zájem, můžete svůj podíl prodat. Nemusíte předem nabízet svůj podíl spoluvlastníkům, pokud jde o převod na osobu blízkou.

Kdybychom předpokládali, že Váš podíl může být v rámci exekuce postižen, pak úplatný převod moc nevyřeší. V rámci exekuce by mohly být postižena utržená kupní cena (ledaže byste ji utratila; zakoupení jiných movitých či nemovitých věcí by znamenalo jen transformaci tohoto majetku a tedy jeho postižitelnost).

Darování jako neúplatný převod by mohl být věřiteli napaden resp. odporován podle § 42a z.č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník. Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat. Pokud by věřitelé uspěli, byl by vůči nim tento právní úkon neúčinný a oni by se mohli domáhat uspokojení svých pohledávek z toho, co z majetku dlužníka ušlo, vůči tomu, kdo měl z úkonu prospěch. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Souhlasím se vším