hrozící exekuce do konce dubna za bývalou manželku,která zfalšovala druhý podpis na smlouvě

Dotaz ze dne 14. 4. 2010 11:39.

Otázka

Dobrý den, prosím o pomoc,jak vyřešit tento problém,jak máme postupovat. (rozvod přítele pravomocný z ledna 2010, nežijí ve společné domácnosti od září 08) Bývalá manželka mého přítele si vzala v lednu 09 na splátky u Cetelem notebook, který samozřejmě nesplácela. Cetelem příteli neustále volá a tvrdí, že na smlouvě je ale i JEHO podpis a proto má povinnost platit tuto pohledávku stejným právem jako bývalá manželka.. Když jim opakovaně tvrdil, že má rozsudek, ve kterém je uvedeno, že nežijí spolu už od září 08 a smlouva je uzavřena v lednu 09, že to opravdu nepodepisoval a že s tím nemá nic společného, NEZAJÍMÁ JE TO.. Na to mu oni tvrdí, že budou tyto peníze vymáhat i po něm, a on si má podat žalobu na neznámého pachatele za zfalšování podpisu. že bude proveden grafologický rozbor podpisu znalcem a teprve potom se bude dokazovat, zda je to jeho podpis nebo není.... prosím o odpověď jak můžeme zabránit případné exekuci od Cetelemu,která se chystá koncem dubna 2010.. stačilo by podat trestní oznámení na zfalšování podpisu, které by exekuční řízení zastavilo???Mají na to vůbec Cetelem právo, když půjčka není na jeho rodné číslo? Další řešení je to ihned doplatit za bývalou, ale je to řešením? Peníze potom od ní už neuvidíme, hrozí dlouhé soudy a nebo pokud ano tak maximálně po pár stovkách měsíčně... Prosím naléhavě o nějakou radu a děkuji za váš čas.

Odpověď

Dobrý den,

v první fázi je třeba upozornit na to, že exekuce spadá až na samotný konec vymáhání pohledávky. Pakliže má Věřitel pohledávku, musí ji až na výjimky (exekutorská či notářská doložka vykonatelnosti) nejprve uplatnit u soudu či rozhodce (je-li platně sjednána rozhodčí doložka) a teprve po právní moci rozsudku či rozhodčího nálezu může přistoupit k exekuci. Pokud bude Váš přítel žalován vedle své bývalé manželky na zaplacení dotčeného dluhu, bude třeba namítat, že nejde o jeho podpis a vyžadovat zpracování písmoznaleckého (nikoliv grafologického) posudku. Pakliže dle posudku nepůjde o podpis Vašeho přítele bude žaloba ve vztahu k němu, vzhledem k aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR, zamítnuta. Pokud by mělo řízení proběhnout před rozhodcem, je na místě namítat, že samotná rozhodčí doložka je neplatná, jelikož nebyla podepsána údajným podpisatelem (čímž "přehodíme" spor o platnost podpisu do soudního řízení).

V samotném exekučním řízení se již nezkoumá, zda-li je pravomocný rozsudek či rozhodčí nález "správný". Exekuce probíhá zkrátka proto, že existuje pravomocný rozsudek a hlouběji do minulosti se nejde. V případě "promeškaní" předchozích fází řízení, by bylo nutné zkoumat, jak k jejich promeškání došlo a zda-li by je nebylo možné "oživit" např. díky zjištěné chybě v doručování.

Je poněkud divné, pakliže má probíhat exekuční řízení, aniž by proběhlo soudní či rozhodčí řízení, ve kterém by měl Váš přítel možnost namítat, že listinu nepodepsal.

Situaci by bylo možné vysvětlit tím, že již toto řízení proběhlo, ale pouze vůči bývalé manželce. V takovém případě by nešlo o exekuci na Vašeho přítele, což by nicméně nevylučovalo případné postižení zaniklého, ale dosud nevypořádaného společného jmění manželů (to může být postiženo nejen pro společné, ale i osobní dluhy).

Druhou možností je situace, kdy řízení proběhlo, ale Váš přítel se o něm nedozvěděl. V takovém případě lze doporučit nahlédnout do spisu a zjistit, jak a kam bylo ve věci doručováno. Pakliže nebude rozsudek pravomocný pro vadu v doručování, lze podat odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, jelikož exekuce nemůže probíhat na základě nepravomocného rozsudku (neřeším výjimky typu předběžně vykonatelných rozhodnutí).

Závěrem zmíním případ, kdyby šlo o exekuci běžící bez předchozího soudního či rozhodčího řízení na základě exekutorského či notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. V takovém případě by bylo na místě podat odvolání proti nařízení exekuce na základě toho, že tato doložka nebyla povinným (Vašim přítelem) platně sjednána (nejde o jeho podpis).

Nejde o vyčerpávající výčet možností, ale nemá smysl teoreticky řešit všechny možné i nemožné situace a bude lepší, pakliže v případě potřeby svůj dotaz náležitě upřesníte.

Trestní oznámení na neznámého pachatele podat můžete, ale trestní řízení je v zásadě nezávislé na tom, jak probíhá případná žaloba na zaplacení dluhu či exekuční řízení. Nelze nicméně vyloučit, že by se důkazy zajištěné v rámci trestního řízení mohli hodit v rámci sporu s věřitelem, který se na základě zjištěných skutečností může rozhodnout Vašeho přítele nežalovat, či vůči němu stáhnout žalobu / zastavit výkon rozhodnutí.

Skutečnost, že v dotčenou dobu spolu manželé již nevedli společnou domácnost, nemá pro případnou odpovědnost za dluh právní význam. Stejně tak není podstatné, zda-li je ve smlouvě uvedeno rodné číslo Vašeho přítele - nejde o povinnou součást smlouvy.

V případě potřeby dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším