Může exekutor zabavit i automat.pračku?

Dotaz ze dne 7. 1. 2010 10:03.

Otázka

Dobrý den, dne 5.1.2010 naši domácnost navštívil soudní exekutor. Mimo jiné nám zabavil i automatickou pračku. Má na zabavení výše uvedené věci nárok? Exekutorskému úřadu pravidelně splácíme, uznávám že menší částku než úřad požaduje, bohužel však nemáme možnost hradit vyší částku. Může mi exek.úřad nakázat úhradu vyšší, než jsme schopni platit? A poslední dotaz. Bylo by řešením exekuce vyhlášení osobního bankrotu? Díky za odpovědi

Odpověď

Dobrý den, pokud jde o věci nepodléhající exekuci, nalezneme jejich obecné vymezení v § 322 občanského soudního řádu. Jde o věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů a dále o věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Toto vymezení zákon dále upřesňuje tak, že jde o běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce (tj. 6 252 Kč).

Ohledně vybavení domácnosti je tedy třeba posuzovat, zda zabavená věc uspokojuje nezbytné potřeby povinného a jeho rodiny. V případě rodiny s dětmi je pračka považována za věc, jež nepodléhá exekuci. Pokud byly zabaveny věci, jež nepodléhají exekuci spočívá obrana v návrhu na částečné zastavení exekuce (zastavení exekuce podle § 268 písm. d)). Návrh na zastavení exekuce lze podat do 15 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděli o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u pověřeného exekutora.

Exekutor není povinen přistoupit na splátky. V podstatě má zákonem uvedené způsoby exekuce (srážky ze mzdy nebo obdobných příjmů, přikázání pohledávky z účtu, prodej movitého či nemovitého majetku) a podle názorů některých odborníků není oprávněn uzavírat splátkové kalendáře, jeho povinností je vymoci prostředky co nejrychleji. Pakliže povinný splácí dobrovolně podle exekutorů postačující částku, tak ve většině případů exekutoři nepodnikají další kroky k vymožení. Jestliže se jim ale výše splátek zdá nízká, nic jim nebrání provést exekuci některým z jmenovaných způsobů. Prodejem movitých věcí sice moc prostředků nezískají, ale je to využíváno jako nátlak na dlužníka, aby zaplatil (a je jim jedno, kde dlužník vezme peníze). Pokud se to pokusím shrnout, exekutor nemůže nařídit výši splátek, ale není povinen na splátky vůbec přistupovat a exekuci tak jako tak může provádět uvedenými způsoby bez ohledu na splátky.

Nemohu posoudit, zda-li splňujete podmínky pro oddlužení (označované jako osobní bankrot). Základnímu podmínkami je úpadek (neschopnost hradit vzniklé dluhy), závazky vůči 2 a více věřitelům a také schopnost uhradit alespoň 30% všech svých dluhů. Výhodou je, že po podání návrhu již nenarůstají úroky a nelze být provedena exekuce. Nicméně povinný a bude 5 let (nebo do zaplaceni dlužné částky, pokud toto nastane dříve) žit z vypočítaného minima (http://insolvencni-zakon.justice.cz/dluznik/kalkulacka.html). Popř. jestli má dlužník nemovitost mohou věřitelé rozhodnout, že dluh bude uhrazen z prodeje této nemovitosti. Dlužník tak může přijít i o střechu na hlavou.Více informací naleznete na http://insolvencni-zakon.justice.cz/dluznik/upadek.html. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Souhlasím se vším