Exekuce nemovitosti v SJM

Dotaz ze dne 18. 7. 2009 17:01.

Otázka

Dobrý den, rád bych Vás poprosil o vysvětlení a odpověď na můj problém. Na moji osobu je vedena exekuce, exekutor dospěl k závěru, že pro 11.600,- Kč + poplatky podá exekuci na byt, který vlastním ve společném jmění manželů se svojí současnou manželkou, a to na celou bytovou jednotku. Problém dle mého názoru vzniká v okamžiku, kdy si uvědomím, že moje závazky (dluhy) vznikly dávno před uzavřením manželstvím. Datumově: manželství uzavřeno ****, dluhy vznikly ****-***, byt zakoupen v roce ****. Myslím si, že není možné postihovat i podíl manželky,která v době vzniku dluhu nebyla mojí manželkou a vlastně jsme se ani neznali. Potažmo byt měla ona v předchozím nájmu již od roku ****, já se jen přistěhoval. Aspoň takto bych to pochopil z prostudování Exekučního zákona. Prosím Vás, o vysvětlení mojí doměnky a zároveň o radu, kam se mám obrátit - soud, exekutor nebo nějaká jiná instituce? Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

exekuce nebo výkon rozhodnutí pro pohledávky vzniklé před uzavřením manželství by měli jít proti osobnímu majetku dlužníka (včetně mzdy, účtu a jiných pohledávek, u kterých došla právní teorie k závěru, že jde o osobní majetek a nikoliv o společné jmění manželů). Pakliže exekutor pro takovouto pohledávku vydal exekuční příkaz na prodej nemovitosti spadající do společného jmění manželů (snadno zjistitelné z katastru nemovitostí), je se třeba bránit u soudu a to prostřednictvím tzv. vylučovací žaloby, kterou podá Vaše manželka. Je třeba upozornit, že pokud vlastník nehájí své vlastnické právo vylučovací žalobou, exekuce běží bez ohledu na "omyl" exekutora.

K tomuto viz ustanovení § 42 odst. 1 exekučního řádu:

"Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze provést také tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství."

Z tohoto ustanovení se dovozuje, že pakliže zákon výslovně uvádí, že exekuce je možná pro závazek, který vznikl jen jednomu z manželů za trvání manželství, tak je tím míněno, že exekuce proti společnému jmění není přípustná pro závazky, které vznikly jindy než za trvání manželství. Obdobné ustanovení nalezneme i v občanském soudním řádu podle kterého se provádí výkon rozhodnutí (z právního hlediska je třeba rozlišovat "pravou" exekuci dle exekučního řádu a výkon rozhodnutí dle občanského soudního řádu.

Neuškodí, pokud zároveň podáte k soudu návrh na zastavení exekuce prodejem nemovitosti a to z důvodu nepřiměřenosti takovéhoto způsobu exekuce. Výslovná nezbytnost přiměřenosti postupu má být předmětem novelizace exekučního řádu (v současnosti se tuším čeká jen na podpis prezidenta), nicméně již v současnosti lze návrh na zastavení exekuce prodejem nemovitosti opřít o ustanovení § 47 odst. 1 exekučního řádu. Dle třetí věty citovaného ustanovení je exekutor: "povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo". Úspěch takovéhoto návrhu by nicméně závisel na skutečnost, že zde existovala "vhodnější" varianta. Pokud by nemovitost byla jediným postižitelným majetkem (žádná mzda, žádné peníze na účtu, žádné hodnotné movité věci ....) šlo o by o přípustnou formu exekuce (pomineme-li zde možnost vylučovací žaloby) bez ohledu na nepoměr mezi výší vymáhané pohledávky a ceny nemovitosti.

Na závěr je na místě zmínit, že pokud dle Vašeho názoru exekutor profesně pochybil (nařídil exekuci na majetek, který zjevně nepodléhá exekuci), máte možnost podat podnět k zahájení kárného řízení. Podnět můžete adresovat: Exekutorské komoře ČR, Ministru spravedlnosti ČR, předsedovi soudu, který exekuci nařídil.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším