Co může exkutor?!

Dotaz ze dne 11. 3. 2009 21:48.

Otázka

Je možné aby si exekutorka z vymožené částky nejprve ponechala svou odmněnu a až po té uspokojovala věřitele.Měli jsme dluh 80 000kč +procenta z nezaplacení.Dluh jsme zaplatili a měli se zastavit ty procenta s prodlení(tak to máme ve smlouvě)jenže z dlužné částky 80 000kč si exekutorka nechala cca 20 000 a nám tak vznikal další dluh cca25 000kč.Děkuji Jana

Odpověď

Dobrý den,

v exekučním řádu nenajdeme žádné ustanovení, které by upravovalo, v jakém pořadí má exekut započítávat stržené částky. V současnosti takovouto úpravu najdeme v obchodním zákoníku, dříve byla obdobná úprava rovněž v zákoníku občanském. Zde obsažený princip stanoví, že v případě, kdy není dlužníkem určeno, na co je jeho částečné plnění určeno, se uspokojují pohledávky od nejstarší s tím, že se nejprve obdržené plnění započítá na příslušenství (úroky, náklady) a teprve posléze na samotnou jistinu (původní dluh).

Podle judikatury Nejvyššího soudu (viz. 21 Cdo 326/2004) se v případě civilních vztahů, na které nedopadá úprava obchodního zákoníku nemá použít obchodněprávní úprava na základě analogie, ale má se postupovat podle obecných principů priority a proporcionality:

"Při úvaze, který z dluhů byl za této situace vyrovnán, pak lze vycházet - obecně vzato - buď ze zásady priority (přednostního vyrovnání některého z více dluhů, založeného například na době jejich splatnosti, na úrovni jejich zajištění, na jejich povaze apod.) nebo ze zásady proporcionality (poměrného vyrovnání všech dluhů); nemůže-li se uplatnit zásada priority, neboť pravidla stanovená pro přednostní vyrovnání dopadají na více dluhů, je třeba postupovat - jak je zřejmé z povahy věci - podle zásady proporcionality."

Z navazující judikatury můžeme dovodit, že soudy akceptují i v těchto věcech, aby se hradili dluhy v pořadí podle splatnosti.

Je mi známo, že Vámi popsaným způsobem exekutoři postupují a rovněž je mi známo, že v širokém povědomí je tento postup vnímán jako něco, co zákon nevylučuje.

Osobně se domnívám, že je zde prostor pro předložení této otázky Nejvyššímu soudu, bohužel je mi v souvislosti s touto problematikou znám pouze jeden judikát (20 Cdo 2985/2006) z podzimu roku 2007, kdy ovšem Nejvyšší soud nakonec dotčenou otázku neřešil, jelikož odvolání odmítl z důvodu jeho nepřípustnosti (napadnuto bylo částečné zastavení exekuce, dle názoru Nejvyššího soudu by dovolání bylo přípustné až po úplném zastavení exekuce). Je však na místě dodat, že z tohoto judikátu můžeme vyčíst, že krajský soud v dané věci došel k závěru, že postup oprávněného, který si obdržené plnění započetl nejprve na příslušenství, nemá oporu v zákoně.

Osobně si neodvážím odhadovat, jaký právní názor by nejvyšší soud zaujal, pokud by obdržel pro tuto právní otázku dovolání, které by nedávalo důvody k jeho odmítnutí.

Nechci ani zcela vyloučit, že takovýto judikát již vyšel a ušel mé pozornosti. Pro tento případ se můžete zkusit obrátit např. na sdružení SPES, který se na tuto problematiku specializuje (www.pomocsdluhy.cz).

V případě potřeby můžete též zkusit požádat o stanovisko k této věci Exekutorskou komoru nebo Ministerstvo spravedlnosti.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Souhlasím se vším