17-Let řízení

Dotaz ze dne 22. 4. 2021 15:23.

Otázka

Dobrý den, včera jsem byl zastaven dopravní policii v rychlosti 130kmh na 70kmh, jel jsem bez řidičského průkazu a ještě mám neoprávněné užívání cizí věci. Co mi hrozí? Děkuji moc.

Odpověď

Dobrý den,

právní posouzení Vašeho jednání a stanovení sankce za něj bude výsledek komplexního posouzení. Nelze tedy takto "od stolu" odhadovat, jaký trest bude následovat. Z názvu dotazu dovozuji, že je Vám 17 let. Toto a spousta dalších okolností bude mít vliv na to, "co vám hrozí".

Pojďme se na Vaše provinění podívat nejdříve jednotlivě:

Překročení rychlosti i jízda bez řidičského oprávnění jsou přestupky podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (z. č. 361/2000 Sb.):

§ 125c odst. 1) f. 2.: překročení povolené rychlosti o 40 nebo 50 km/h (v obci a mimo obec). Za tento přestupek lze uložit pokutu 5.000-10.000 Kč a zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok.

§ 125c odst. 1) e. 1.: řízení motorového vozidla v případě, že nejste držitelem řidičského oprávnění. Za tento přestupek lze uložit pokutu 25.000-50.000 Kč a zákaz řízení na dobu 1 až 2 roky.

Nakonec trestný čin dle § 207 trestního zákoníku: neoprávněné užívání cizí věci v prvním odstavci (další odstavce jsou závažnější a mají vyšší trestní sazbu): "Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti."

Podle zákona o přestupcích se u mladistvého (ten, kdo byl v době spáchání přestupku starší než 15 let, ale mladší než 18 let), mění pravidla ukládání trestů. Výslovně se uvádí, že pokuta může být maximálně 5000 Kč (v blokovém řízení jen 2500 Kč) a zákaz činnosti (tedy řízení) může být uložen nejdéle na dobu jednoho roku, nebránil-li by výkon této sankce jeho přípravě na povolání.

Trestní řízení v případě mladistvých má také zvláštní pravidla (zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb.). Spíše než trestní opatření (ekvivalent trestu pro dospělého pachatele) hrozí uložení některého z výchovných opatření. Ta jsou následující (§ 15): a) dohled probačního úředníka,

b) probační program,

c) výchovné povinnosti,

d) výchovná omezení,

e) napomenutí s výstrahou.

Příslušné orgány vždy hodnotí, zda šlo o první provinění nebo opakované. Bere se do úvahy dosavadní život, jak se osoba chová po spáchání činu nebo přestupku, zda svého jednání lituje, nahradí případnou škodu (nebo se o to alespoň snaží), za jakých konkrétních okolností došlo ke spáchání činu atd.

S pozdravem

Markéta Vávrová

Občanská poradna Společnou cestou