zříci se otcovství na základě důkazu

Dotaz ze dne 24. 1. 2015 00:18.

Otázka

Dobry den . Manzelka me lhala , syn neni mym biologickym ditetem. Rozvedli se po dohode, chci zříci se otcovství na základě důkazu DNA. Ditete je 4 roky, rzvedli jsme kdyz jemu bylo 2 roky.

Odpověď

Dobrý den,

zvolil jste téma "právní systém v EU" a nejsem si jist, zda-li jste tak neučinil z důvodu, že věc řešíte podle jiného než českého práva, dále budu nicméně předpokládat, že se na otázku otcovství díváte z pohledu ČR.

Popření otcovství je v současnosti řešeno občanským zákoníkem, přičemž aktuálně problematiku popírání otcovství manželem matky nalezneme v ustanovení § 785 .

Dle citovaného ustanovení může manžel do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít své otcovství u soudu, nejpozději však do šesti let od narození dítěte.

Šestiletá lhůta Vám zřejmě zatím neuplynula, nicméně z dotazu není zřejmé, zda jste či nejste v šestiměsíční lhůtě co do zjištění skutečností zpochybňujících otcovství.

I po skončení lhůty je možné otcovství napadnout, ale již trochu jiným postupem.

Dle ustanovení § 792 je možné požádat soud, aby akceptoval žalobu na popření otcovství podanou po uplynutí stanovené lhůty, ale v takovém případě je nutné poukázat na okolnosti, že kterých plyne, že prominutí zmeškání lhůty vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek.

Ve výše uvedených případech se tedy otcovství popírá formou žaloby podávané k soudu, žaloba směřuje jak proti dítěti tak proti matce a kromě obvyklých náležitostí je třeba poukázat na splnění výše uvedených požadavků a na skutečnosti vylučující otcovství (testy, doklady o neplodnosti..), popřípadě na skutečnosti otcovství zpochybňující s tím, že k jednoznačnému zjištění skutečného stavu věci navrhujete provedení krevních a případně DNA testů.

Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud ostatně i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství bez ohledu na jakékoliv lhůty. V tomto případě se nepodává žaloba, ale podnět k tomu, aby soud řízení zahájil z úřední povinnosti, přičemž podstatné je doložení zřejmého zájmu a narušení základních práv.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.