Náklady za opravy a práce na darované nemovitosti

Dotaz ze dne 22. 12. 2020 18:50.

Otázka

Dobrý den, v létě t. r. daroval můj bratranec mé matce nemovitost, která byla řadu let neudržovaná a ve velmi špatném stavu. Jelikož bydlí daleko a nemohl se o tuto nemovitost starat, daroval ji mé mamince jako přímé příbuzné, s tím že nemovitost budu užívat já. Udělali jsme tam spoustu práce a oprav, aby se tato stará chalupa dala alespoň částečně užívat. Po nějakém nedorozumění mezi mnou a dárcem, chce tuto nemovitost vrátit, lživým osočovaním mé maminky pro nevděk a tuto nemovitost chce prodat. Jak se prosím mohu domáhat odškodného za náklady a provedené práce? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací vyplývá, že mezi Vaší maminkou a bratrancem došlo k uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem byla nemovitost. Předpokládám, že proces darování byl "dotáhnut" do zdárného konce a v katastru nemovitostí je Vaše maminka zapsaná jako jediná vlastnice.

Uvádíte, že bratranec požaduje po Vaší mamince vrácení daru pro nevděk. Podmínky pro vrácení daru upravuje v § 2072 Občanský zákoník, znění dotčeného § přikládám níže:

„(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.“ Zákonem dále kvalifikované nevděčné chování obdarovaného musí - aby se stalo zákonným důvodem pro revokaci - naplnit tři předpoklady: 1) ubližuje dárci (eventuálně osobě dárci blízké - srov. § 2072 odst. 2) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, 2) zjevně tím porušuje dobré mravy a 3) dárce toto chování obdarovanému nepromine."

Nepíšete, o jakou rozmíšku mezi Vámi a dárcem šlo. Pro vrácení daru by však bylo stěžejní, že by spor/rozmíška vznikla mezi Vaší maminkou a dárcem nikoliv mezi Vámi a dárcem! Přesto však pro Vaši představu přikládám informace o tom, za jakých okolností může dárce uplatňovat vrácení daru. V komentáři Aspi, autor JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. k citovanému § 2072 Občanského zákoníku uvádí: „Zákonem dále kvalifikované nevděčné chování obdarovaného musí - aby se stalo zákonným důvodem pro revokaci - naplnit tři předpoklady: 1) ubližuje dárci (eventuálně osobě dárci blízké - srov. § 2072 odst. 2) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, 2) zjevně tím porušuje dobré mravy a 3) dárce toto chování obdarovanému nepromine.“

V komentáři jsou všechny tři výše uvedené předpoklady rozvedeny. Ohledně ublížení dárci platí, že obdarovaný může ublížit dárci jak ve fyzické rovině, tak v rovině psychické. Mezi skutky obdarovaného, které nepochybně opravňují dárce k odvolání daru, patří trestné činy proti životu a zdraví dárce, příp. jemu blízkých osob, jež lze spáchat úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Důvodem k odvolání daru mohou však být i amorality nižší intenzity než protiprávní skutky postihované trestním právem, příčí-li se zjevně dobrým mravům.

Požadavek kvalifikovaného rozporu s dobrými mravy může být naplněn třeba i jen jediným amorálním skutkem obdarovaného, je-li značného rozsahu a intenzity a dárce se osobně dotýká (ubližuje mu). Stejný závěr lze ovšem učinit i v případě několika méně intenzivních avšak setrvalých či opakujících se zásahů. I méně závažné závadné počínání obdarovaného, je-li soustavné, může nabýt charakteru natolik obtěžujícího, že je lze kvalifikovat jako zjevný rozpor s dobrými mravy (opakované verbální útoky, pomluvy, šikanování, poškozování dárcova majetku, opakované neposkytnutí potřebné pomoci atp.).

Jak sama vidíte, důvodem pro odvolání daru kvůli nevděku tedy není „běžné nedorozumění“. Nicméně pokud by k odvolání daru mělo opravdu dojít, bude na dárci, aby Vaší mamince zaslal jednostranné oznámení o odvolání daru. Pokud by maminka na tuto variantu přistoupila, je potřeba poskytnout součinnost a podepsat dárci souhlasné prohlášení, ve kterém obě strany prohlásí, že práva k předmětnému daru mezi nimi nejsou sporná ani pochybná, a že tedy obě strany souhlasí se změnou vlastnictví. Na základě tohoto prohlášení dojde následně ke změně údajů v katastru nemovitostí.

V případě kdy by odvolání daru ze strany Vašeho bratrance odmítla z důvodu, že nejsou pro tento postup naplněny důvody, bude na něm, zda se obrátí na soud a zahájí soudní řízení. Je samozřejmě otázka, zda by bratranec u soudu unesl důkazní břemeno a soud by následně rozhodl v jeho prospěch.

Pokud by však opravdu došlo k vrácení daru, může Vaše maminka žádat po dárce vyplacení částky, o kterou byla zhodnocena nemovitost po dobu jejího vlastnictví. Předpokladem však bude, abyste byly schopny prokázat vložené náklady např. prostřednictvím faktur. Předpokládám, že při darování v létě loňského roku nebyl dělán znalecký posudek nemovitosti. Bude tedy dobré zkusit také dohledat fotografie nemovitosti před započetím prací a zároveň bude vhodné nafotit současný stav nemovitosti. V případě kdy byste se na výši částky, o kterou byla nemovitost zhodnocena, s dárcem nedohodli, je možné zkusit zvážit možnost dohody o respektování znaleckého posudku oběma stranami a následně jej nechat vypracovat. V krajním případě je možné úhradu zhodnocení vymáhat soudně. Nicméně v tomto směru Vámi doporučuji mít právní zastoupení. Totéž platí i pro případný soudní spor o vrácení daru.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou

Souhlasím se vším