Exekuce na manželku a na rozvedenou manželku

Dotaz ze dne 9. 3. 2015 21:21.

Otázka

Dobrý den, prosím Vás o ujasnění, jaká exekuce mně může postihnout, když jsem dosud vdaná za zadluženého manžela a jaká exekuce mně může postihnout, když bych se s manželem rozvedla.

Manžel má dluhy, které si pobral ještě před svatbou a pak si dobíral ještě nějaké (bez mého vědomí) i v našem manželství. Potřebovala bych vědět, jak na tom jsem nebo budu .

1/ Exekuce na manželku pro dluhy manžela:

Manžel si za trvání manželství nabral nějaké půjčky, podepsal si je jen on sám. Já jsem je nepodepsala. Jsme manželé. Půjčky si neplatí, bude exekuce.

Může být pro tyto jeho dluhy na mne uvalena exekuce? Pokud ano, jakými způsoby?

2/ Exekuce na rozvedenou manželku pro dluhy manžela:

Bývalý manžel si za trvání manželství nabral nějaké půjčky, podepsal si je jen on sám. Půjčky nesplácí. Nyní už jsme rozvedeni.

Může být pro tyto jeho dluhy na mne uvalena exekuce? Pokud ano, jakými způsoby?

3/ Exekuce na manželku pro dluhy manžela:

Manžel si ještě před uzavřením manželství za svobodna nabral nějaké půjčky, podepsal si je on sám. Nesplácí je. Bude exekuce. Jsme manželé.

Může být pro tyto jeho dluhy na mne uvalena exekuce? Pokud ano, jakými způsoby?

4/ Exekuce na rozvedenou manželku pro dluhy exmanžela:

Manžel si ještě před uzavřením manželství za svobodna nabral nějaké půjčky, podepsal si je on sám. Nesplácí je. Bude exekuce. Jsme rozvedeni.

Může být pro tyto jeho dluhy na mne uvalena exekuce? Pokud ano, jakými způsoby?

Odpověď

Dobrý den,

hned v úvodu však musím upozornit, že je situace trochu složitější.

Podle současné judikatury Nejvyššího soudu ČR, je důvod Vás žalovat pokud se jedná o dluh ze závazku, který jste sjednala, pokud se jedná o závazek, který sjednal pouze Váš manžel, tak, byť by se jednalo o dluh spadající do společného jmění manželů, má být žalován jednající manžel, rozsudek má znít na jednajícího manžela a tudíž i následná exekuce má být zahájena proti jednajícímu manželovi. Jinak řečeno - pokud řešíte částečně dluhy z doby před manželstvím a částečně dluhy vzniklé za manželství bez Vašeho vědomí, neměla byste být pro tyto dluhy žalována a tudíž by proti Vám ani neměla být zahájena exekuce.

Skutečnost, že proti Vám nebude zahájena exekuce (nebudete povinnou), však ještě neznamená, že se Vás exekuce nedotkne - jednak mohou určité formy exekuce směřovat na "manžela povinného" a dále může dojít k postižení společného jmění manželů, či zaniklého, ale nevypořádaného společného jmění manželů.

Nyní však postupně k Vámi uváděným variantám.

1) dluhy za manželství, manželství trvá

Jde-li o dluhy vzniklé za trvání manželství, znamená to bez dalšího, že exekuce nařízená na Vašeho manžela může směřovat nejen proti osobnímu majetku Vašeho manžela, ale rovněž proti Vašemu společnému jmění manželů (přičemž pro nařízení exekuce se za majetek ve společném jmění manželů považuje i majetek, který není součástí společného jmění toliko z důvodu změny zákonného majetkového režimu manželů). Z hlediska rozsahu postižení se zkoumá, zda-li jste věřitele bezodkladně poté, co jste se o existenci závazku dozvěděla, prokazatelně upozornila na skutečnost, že dotčený závazek vznikl bez Vašeho vědomí a souhlasu. Pokud jste věřitele upozornila, můžete požadovat, aby se exekuce na společné jmění omezila na vypořádací podíl Vašeho manžela. Pokud však věřitelé upozorněni nebyli, může být postiženo společné jmění manželů v plném rozsahu.

Výše řešíme postižení společného jmění, pro postižení Vašeho vlastního majetku je třeba zkoumat další okolnost a to, zda dotčený závazek spadá či nespadá do společného jmění manželů.

U závazků vzniklých v režimu starého občanského zákoníku je vedle skutečnosti, že jste o závazcích nevěděla (a tudíž šlo o jednání manžela bez Vašeho souhlasu) rozhodující, zda jde o závazek přiměřený Vašim majetkovým poměrům. Jinak řečeno - pokud si manžel bez Vašeho vědomí půjčil 5 000 Kč, půjde o dluh spadající do společného jmění manželů. Pokud by si však manžel půjčil 500 000 Kč, o dluh do společného jmění spadající nepůjde (nepředpokládám tedy, že by šlo o částku z hlediska Vašich majetkových poměrů obvyklou a přiměřenou).

Nový občanský zákoník kritérium poněkud posouvá - nehledí se čistě na rozsah závazků, ale na to, zda k závazku došlo v rámci obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Výše uvedené je základní dělení - samozřejmě mohou se řešit i další situace (závazky vztahující se k osobnímu majetku, závazky z podnikání).

Jde-li o dluh ve společném jmění manželů, je možné v exekuci postihnout nejen majetek povinného a společné jmění manželů, ale rovněž je přípustné postižení manžela povinného a to formou srážek ze mzdy či jiných příjmů, přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu či jiné peněžité pohledávky nebo postižením jiných majetkových práv.

Toto zpravidla znamená, že manžel povinného (byť sám přímo v exekuci není) může dostat exekuční příkaz na mzdu a bankovní účet, ale již není důvod prodávat např. chatu, kterou zdědil po babičce a má ji v osobním majetku (ve výše uvedeném výčtu nikde není forma "prodejem movitého a nemovitého majetku").

Velkou praktickou komplikaci pro manžele povinných představuje skutečnost, že exekutor při nařízení exekuce neřeší, zda jde o dluh ve společném jmění manželů či nikoliv - vidí-li, že povinný má manžela, nařídí výše uvedené formy i proti němu a následně čeká, zda-li se tomu bude dotčený manžel bránit návrhem na zastavení těchto forem exekuce a doloží, že nejde o dluhy spadající do společného jmění manželů.

2) dluhy za manželství, manželství skončilo

Navážeme na výše uvedený výklad, který doplníme. Zaprvé je třeba brát zřetel na skutečnost, že na nevypořádané společné jmění manželů se hledí jako na společné jmění a tudíž exekutor může postihnout tento majetek z titulu exekuce na jednoho z nyní již bývalých manželů, takže režim postižení společného jmění manželů v praxi pokračuje i po zániku manželství. V případě překotné snahy společné jmění manželů vypořádat je třeba upozornit, že vypořádání poškozující třetí osobu může být touto osobou odporováno (samozřejmě se nelze vyhnout odpovědnosti za závazky tak, že by se manželé dohodou vypořádali tak, že veškerý majetek má připadnout tomu z manželů, na kterého nejsou exekuce).

Rozvod manželství v tomto ohledu tudíž není tak o záchraně stávajícího majetku, jako spíše o tom, že po rozvodu již každý z bývalých manželů nabývá majetek do svého osobního jmění, takže pokud by mi např. exekutor chtěl zabavit z titulu společného jmění manželů televizi, mám možnost dokladem o koupi prokázat, že jsem televizi zakoupil až po zániku manželství a tudíž televize není v zaniklém společném jmění, ale v mém osobním majetku, který není důvod pro dluhy mého bývalého manžela postihovat.

Zásadní význam pak má rozvod pro možnost exekucí vedených na "manžela povinného" z titulu dluhů spadajících do společného jmění manželů. Podle současné praxe se dovozuje, že po zániku manželství již tyto formy nejsou přípustné, takže i kdyby např. byly zahájeny srážky ze mzdy manžela povinného za trvání manželství, lze na základě doložení zániku manželství požadovat, aby tato forma exekuce byla zastavena.

3) dluhy z doby před manželstvím, trvá manželství

V současnosti lze společné jmění manželů postihnout nejen pro dluhy vzniklé za trvání manželství (viz ad 1), ale i pro dluhy vzniklé před manželstvím. Rozdíl zde spočívá v tom, že zde není vyžadováno, aby manžel věřitele zvlášť upozorňoval, že se jedná o dluhy vzniklé bez jeho vědomí (v praxi bych to nicméně doporučoval - věřitel si zpravidla nezjišťuje, kdy došlo ke vzniku manželství, takže ho neuškodí upozornit, že se jedná o dluhy z doby před manželstvím, se kterými nechcete mít nic společného). Nicméně i zde je třeba počítat s tím, že manžel povinného musí být aktivní a pokud exekuce půjde proti celému společnému jmění, dožadovat se omezení exekuce na vypořádací podíl povinného.

Ohledně forem exekuce na manžela povinného bylo již výše uvedeno, že musí jít o dluhy spadající do společného jmění manželů, to je u dluhů z doby před manželstvím v zásadě nesmysl, nicméně musím opět upozornit, že je třeba počítat s tím, že exekutor exekuční příkazy stejně vydá a je opět na manželu povinného, aby žádal zastavení těchto forem.

4) dluhy z doby před manželstvím, manželství zaniklo

Z hlediska společného jmění je v zásadě již vše uvedeno v předchozích odstavcích - závazek může jít proti zaniklému, nevypořádanému společnému jmění manželů, lze žádat omezení na vypořádací podíl povinného bez nutnosti dokládat upozornění zaslané věřiteli.

Z hlediska forem exekuce na manžela povinného lze opět odkázat na výše uvedené - nejen, že zde zřejmě nešlo o dluh ve společném jmění manželů, ale navíc není splněna ani druhá podmínka, aby šlo o manžela povinného. Opět však nelze vyloučit, že exekutor vydá exekuční příkazy, např. v situaci, kdy dochází k rozvodu manželství v mezidobí a exekutor vychází z lustrace evidence obyvatel, kde v danou dobu bylo u povinného ještě vedeno manželství. V takovéto situaci by tudíž opět bylo nutné podat návrh na zastavení dotčených forem s tím, že lze dokládat jak zánik manželství, tak to, že nejde o dluhy ve společném jmění manželů.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.

Souhlasím se vším