Dědické řízení

Dotaz ze dne 8. 7. 2014 12:47.

Otázka

Dobrý den, moje maminka zemřela ve věku 58 let v květnu 2012 po té, co byla téměř 4 měsíce v kómatu s těžkým poškozením mozku po mozkové příhodě. Moje matka měla družstevní podíl k 3 + 1 bytu v bytovém družstvu v Praze - v bytě jsem vyrůstala spolu s bratrem, maminka byla sama. Můj bratr zajistil pohřeb matky a slíbil, že se o vše postará, zajistí notáře kvůli dědickému řízení atd. Mezitím mě ujišťoval, že mě notář bude určitě kontaktovat a abych byla trpělivá, protože údajně v Praze vždy vše trvá. Téměř po roce - v červnu 2013 - mi bratr ale sdělil, že dědické řízení již proběhlo před soudem na podzim 2012 a že je vše uzavřené. Byla jsem velmi překvapená. Notář mě vůbec nekontaktoval (já jsem neměla žádné kontaktní údaje na něj, ani jsem nevěděla, kdo to je). Na podzim 2013 jsem požádala příslušný pražský soud o nahlédnutí do spisu; to mi bylo povoleno, až když jsem prokázala, že jsem dcerou zesnulé. Ze spisu vyplynulo, že dle bratra měla matka majetek pouze v hodnotě 500 Kč (!!!!) a 3 nesplacené úvěry. Řízení bylo proto bez mé účasti zastaveno. Moje matka přitom bydlela v zrekonstruovaném a dobře vybaveném bytě, ráda si kupovala obrazy a zlaté šperky. Bratr mi v té době na dotaz sdělil, že matka prý převedla bezúplatně družstevní podíl na něj necelý měsíc než měla mrtvici, z které se již nikdy neprobrala. Velmi mě to šokovalo a dlouho jsem se z toho nemohla probrat. Kontaktovala jsem bytové družstvo, abych si tyto věci prověřila a požádala jsem o kopie příslušných dokumentů o převodu dědického podílu. Družstvo mi ale žádné informace nechce poskytnout. Jsem hluboce přesvědčená, že bratr spáchal podvod, neboť maminka by nikdy takto nejednala. Nevím, co mám dělat, pokud se ještě něco dá dělat. Obávám se, že je již vše ztraceno a promlčeno (promeškala jsem nějaké lhůty?). Po mamince mi nezůstalo nic.

Odpověď

Dobrý den,

podle platné úpravy skutečně může skutečně dojít k tomu, že Vás notář nebude v rámci dědického řízení po matčině smrti kontaktovat. Standardní postup totiž spočívá v tom, že je před předvoláním dědiců k samotnému projednání dědictví předvolán nejprve vypravitel pohřbu a to za účelem zjištění bližších informací o poměrech zesnulé (vychází se z předpokladu, že pohřeb zpravidla zařizuje osoba s nejtěsnější vazbou na zesnulou). Pokud notář následně dojde k závěru, že zesnulá neměla žádný majetek, či měla majetek pouze nepatrné hodnoty, nepokračuje se dále v klasickém řízení (protože by zřejmě náklady byly vyšší než hodnota dědictví) a dědické řízení se zastaví s tím, že případný majetek drobné hodnoty se vydá vypraviteli pohřbu, aby se alespoň částečně pokryly náklady spojené s pohřbem.

Výše uvedené však neznamená, že se následně nemusí ukázat, že ve skutečnosti měl zůstavitel další majetek - v takovéto situaci se je třeba obrátit na soud s tím, že byl odhalen další majetek, který nebyl notářem zohledněn, když rozhodl o zastavení dědického řízení a tudíž je ho třeba dodatečně projednat. Zde se sluší dodat, že výše uvedené (řízení se zastaví po vyslechnutí vypravitele pohřbu a pak je na případné další osobě, aby dokládala existenci dalšího majetku spadajícího do dědictví) není zas až tak neúměrné - ani u notářského řízení se totiž neřeší spory (pokud nelze dědice dovést k dohodě), takže pokud byste se s bratrem nebyla schopná dohodnout o tom, zda-li do dědictví spadá určitý majetek či nikoliv, stejně by Vás notář s tímto sporem odkázal k soudnímu řízení.

Ve svém dotazu zmiňujete:

a) obrazy a zlaté šperky, b) nové vybavení bytu, c) podíl v bytovém družstvu.

Neuvádíte nic bližšího a konkrétního, takže není zřejmé, do jaké míry jste měla aktuální a konkrétní informace o majetku či nikoliv. Je se třeba zamyslet nad tím, jaké by bylo možné navrhnout důkazy k prokázání, že určitý majetek matka měla a že si tento majetek bratr ponechal. Lze si představit fotografie, svědecké výpovědi osob, které matku v bytě navštěvovali (známí, příbuzní, sousedé...), doklady pro pojišťovnu, doklady o zakoupení určitých věcí atd. ohledně dokládání faktu, že matka tyto věci měla. Pokud se bratr bude dušovat, že v době smrti v bytě nebyly a že netuší co se s nimi stalo, je samozřejmě otázkou co se podaří dále vypátrat - lze teoreticky podat trestní oznámení, že někdo zřejmě věci po smrti matky odcizili, ale i možnosti Policie ČR jsou v takové situaci omezené. Pokud by se jednalo o unikátní předměty, bylo by samozřejmě rovněž možné sledovat, jestli se je někdo nesnaží zpeněžit (sledovat inzerci a aukce na internetu či v tisku odpovídajícího zaměření, obejít si zastavárny, starožitnictví či aukční domy - opět podle typu předmětu). Bohužel, nelze vyloučit situace, kdy si někdo určitý předmět spadající do pozůstalosti dobře schová a není mu možné prokázat, že ho z pozůstalosti odňal.

Dohledatelný je z povahy věci osud členského podílu v bytovém družstvu - z hlediska bytového družstva jste cizí osoba, které nemají důvod (a ani právo) poskytovat informace o svých členech. Na případnou žádost soudu či orgánů činných v trestním řízení by však již reagovat muselo. Nevím, jaké máte informace o matce a její situaci v době, kdy mělo dojít k přepsání členského podílu na Vašeho bratra. V zásadě si lze představit několik situací:

a) listina o převodu členských práv a povinností obsahuje padělaný podpis matky

- takováto situace je relativně jednoduchá a bylo by ji možné řešit písmoznaleckou analýzou podpisu, s vysokou pravděpodobností by se podařilo odhalit, že nejde o podpis matky (na druhou stranu nepočítejte, že se z podpisu podaří určit, kdo je padělatelem).

b) listina o převodu členských práv a povinností obsahuje pravý podpis matky, který však učinila na základě neodolatelného nátlaku či duševní poruchy vylučující způsobilost

- tato situace je již podstatně složitější, jelikož nemusí být možné prokázat, že matka byla obětí nátlaku či že jednala v duševní poruše, relativně lépe zde ještě může být možné prokázat duševní poruchu, ale záleží jestli v danou dobu byla u lékaře, který by si zaznamenal, že jeví známky takovéto poruchy, či byla v kontaktu s lidmi, kteří by mohli dosvědčit, že její jednání zřejmě vybočovalo z normy.

c) listina o převodu členských práv a povinností byla podepsána matkou, která byla v danou dobu schopná jednat dostatečně svobodně

- z této varianty se vychází, pokud se nepodaří prokázat, že k podpisu došlo za jiných okolností, je důležité si uvědomit, že např. skutečnost, že Váš bratr naléhal na matku, aby na něj členský podíl přepsala a matka nakonec povolila, aby "měla klid" ještě neznamená, že jde o neplatný převod - je třeba zkoumat, zda-li byla matka dostatečně způsobilá, aby se mohla rozhodnout, že bratrovi požadavky odmítne a případný nátlak byl v takové míře, kterému lze odolat.

Nemáte-li k dispozici informace o stavu Vaší matky v předmětnou dobu, lze v první fázi je doporučit získat (poptat se u lékaře, sousedů, známých či jiných lidí, kteří by mohli něco ke stavu matky a jejím poměrům vypovědět), jestli se nepodaří získat nic, na základě čeho by se např. dal převod napadnout s tím, že již v tu dobu jevila známky závažné duševní poruchy, můžete si následně zkusit vyžádat od bratra listinu o převodu členských práv, jelikož nevěříte, že se jedná o pravý podpis matky - pokud Vám ji bratr nevydá (takže nebudete moci laicky posoudit, jestli podpis odpovídá a případně se obrátit na soudního znalce), tak jsou v zásadě dvě cesty:

1) podáte trestní oznámení pro podezření, že došlo k padělání podpisu - pokud orgány činné v trestním řízení dojdou k závěru, že se skutečně může jednat o padělek (bylo by vhodné dokládat, že matka projevovala vůli dotčenou nemovitost ponechat do dědictví), mohou si listinu vyžádat a nechat udělat písmoznalecký posudek,

2) podáte k soudu žalobu - zde postup ve věci nezáleží na posouzení třetí osoby, ale na druhou stranu jde řízení "na Vaše riziko" - soud se žalobou bude zabývat, ale musíte zaplatit soudní poplatek, nechá provést posudek na pravost podpisu, ale bude po Vás vyžadovat zálohu na náklady zpracování posudku a v případě prohry sporu by Vám zřejmě bylo přikázáno uhradit soudní náklady i žalovanému bratrovi.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším