Exekuce za dopravní podnik

Dotaz ze dne 7. 9. 2012 14:34.

Otázka

Dobrý den. Švagr měl několik pohledávek u dopravního podniku. Neřešil je a nyní je má u exekutora. Pohledávky ve výši cca 180.000 Kč jsou u jednoho nejmenovaného exekutora. Sním je dohodnutý na splátce 2.000 Kč měsíčně. Je možné tyhle pohledávky sloučit tak,aby se počítal jen jeden poplatek za všechny pohledávky? Příklad: jedna pohledávka i penálema činí 7.000 Kč a exekutor si k tomu připočte 10.000Kč.

Další pohledávku ve výši 25.000 Kč u dalšího exe. Ten druhý chce splátku najednou. Jinak si budou lustrovat kde bydlí,pracuje,jaký má majetek a to ho prý bude stát dalších 10.000 Kč. Takhle s ním hovořila paní od dotýčnýho exekutora. Jeho finanční stránka je špatná a nyní bude mít dítě. Prosím o radu,kam by se mohl obrátit. Děkuji F.

Odpověď

Dobrý den,

žádný právní předpis výslovně nestanovuje povinnost exekutora spojit exekuční řízení na více pohledávek stejného oprávněného a stejného povinného. Ústavní soud však již několikrát rozhodl, že exekutor je povinen dodržovat princip přiměřenosti a hospodárnosti řízení, a pokud to povaha vymáhaných pohledávek dovoluje, podobná řízení spojit a tím snížit náklady exekucí (Ústavní soud takto rozhodoval právě v otázkách vymáhání více pohledávek dopravním podnikem vůči jednomu dlužníku). Proto pokud exekutor více exekucí nespojil, doporučuji Vašemu švagrovi, aby doručil exekutorovi návrh na spojení exekučních řízení. Nevyhoví-li exekutor, může se švagr proti jeho rozhodnutí odvolat k exekučnímu soudu.

K Vašemu druhému dotazu uvedu nejprve právní úpravu výše odměny exekutora. Podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. činí odměna exekutora za provedení exekuce 15% z vymožené částky (do základu 3 000 000 Kč) a dále náhrada hotových výdajů v paušální částce 3 500 Kč. Splní-li povinný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu (výši určuje exekutor) na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % výše uvedené odměny. A zároveň splní-li povinný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok, nepřevyšuje-li vymožené plnění 10 000 Kč (což není případ Vašeho bratra) a uhradí-li povinný zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů v paušální částce 1 750 Kč.

Exekutor nejprve vyzve povinného k uhrazení dluhu a nákladů exekuce. Pokud povinný nezaplatí ani se jinak nedohodne s exekutorem, exekutor je povinen vymáhat pohledávku podle exekučního řádu, to znamená, že musí zjistit, jaký majetek vlastní dlužník a podle toho dluh vymoci. S tím jsou spojené náklady a odměna dlužníka. Pokud tedy švagr do 15 dnů od výzvy vše neuhradí, náleží exekutorovi odměna a náklady dle vyhlášky. Je zde však ještě jedna možnost - pokud se u tohoto druhého exekutora jedná o obdobný dluh jako v prvém případě, tj. o dluh u stejného dopravního podniku, je možné požádat exekuční soud o sloučení všech řízení a tím i snížit náklady na toto druhé řízení. Soudy zatím o takovém návrhu příliš nerozhodovaly, ale je možné se o sloučení pokusit.

O sloučení exekučních řízení je na stránkách organizace Člověk v tísni pěkný článek spolu se vzorem návrhu - http://www.clovekvpravu.cz/obcanske-soudni-rizeni-aktualizovano-k-11-2012-90/vykon-rozhodnuti-exekuce-124/exekuce-prubeh-511/navrh-na-spojeni-exekuci-557 .

Náklady, které vnikly v exekučním řízení oprávněnému, tj. dopravnímu podniku, může exekutor vymáhat spolu se svými náklady. Pokud by byly tyto náklady oprávněného neúměrně vysoké, je možné proti příkazu o nákladech exekuce podat u exekutora do 8 dnů námitky.

V případě potřeby se může Váš švagr obrátit přímo na naši poradnu.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším