exekuce mzdy

Dotaz ze dne 11. 8. 2010 08:50.

Otázka

1.Manžel má dluhy z podnikání, prodali jsme RD, abychom je zaplatily, kromě 20let starého nábytku a drobné elektroniky nám nezbylo nic. Nyní se rozvádíme, máme nezletilé dítě, pro urychlení rozvodu jsme podepsaly dohodu o majetkovém vyrovnání, kde jsme si výše jmenované věci rozdělily, dluhy tam nejsou zmiňovány. Nyní už ale vím, že existují ještě další manželovi dluhy, o kterých jsem nevěděla. Vznikly i za doby manželství. Když budu rozvedená, jak za tyto dluhy zodpovídám? Může mi exekutor obstavit plat? Může přijít do mé samostané domácnosti zabavit třeba nově zakoupené věci např. elektroniku, apod...? 2. Ohrožujeme nějak majetek syna, u kterého fyzicky bydlíme, ale trvalý pobyt máme oba na ohlašovně OÚ? RD dům jsme mu před lety prodali kvůli zaplacení dluhů(lhůta pro napadnutí prodeje RD pominula), původně to bylo naše trvalé bydliště, ale nyní nemáme kam jít a on by sám celý dům neutáhl, takže se podílíme na platbách.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den, závazky, které převzal jeden z manželů za trvání manželství, jsou společným jměním manželů. Výjimku tvoří závazky přesahující přiměřené majetkové poměry manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého a dále závazky vzniklé z výlučného vlastnictví jednoho z manželů (např. z majetku, který dostat darem, zdědil jej nebo jej nabyl již před uzavřením manželství). Pro závazky, které podle výše uvedeného nespadají do společného jmění mohou věřitelé žalovat jen toho z manželů, který je převzal a uspokojeny mohou být z majetku tvořící společné jmění manželů (nevypořádané společné jmění manželů) a osobního majetku povinného manžela.

Dále zde můžeme mít závazky, které sice jsou součástí společného jmění, ale převzal je jen jeden z manželů. I zde platí, že může být žalován jen ten, kdo je převzal a uspokojení může proběhnout z výlučného majetku povinného manžela a (nevypořádaného) společného jmění.

Jisté obtíže nám činí to, že dohodu manželů ohledně vypořádání společného jmění mohou věřitelé napadnout s tím, že je neplatná, jelikož je poškozuje ( a to i v případě, že dohoda respektuje stejná pravidla, podle kterých vypořádává společné jmění soud). Současná právní praxe vychází z toho, že kdyby nebylo dohody, mohl se věřitel uspokojit z celého majetku ve společném jmění, ale dohoda mu toto právo zkracuje.

Může být tedy postižen veškerý majetek, který ve společném jmění ještě zbyl. Nicméně nejste odpovědná v tom smyslu, že byste mohla být pro dluhy manžela zažalovaná a následně byla nařízena exekuce na Váš osobní majetek (Váš účet, Vaše mzda, majetek, který jste nabyla po rozvodu apod.). Nelze vyloučit, že věřitelé zkusí zažalovat Vás, či následně exekutoři budou zkoušet nařídit exekuci na Váš majetek z důvodu, že šlo o dluh z doby trvání společného jmění manželů. V takovém případě je třeba se bránit. Při žalobě o zaplacení poukazovat na to, že jde o osobní závazek manžela či poukázat na rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Odo 677/2005 (který řeší menší dluhy sjednané bez souhlasu druhého manžela). V případě exekuce na Váš účet či mzdu je třeba podat k soudu, který exekuci nařídil vylučovací žalobu. U exekuce na Váš movitý majetek se podává návrh na vyškrtnutí ze soupisu a pokud exekutor nevyhoví vylučovací žalobu.

Jinou věcí by bylo, pakliže již soud rozhodl o Vaší povinnosti uhradit dluh. Pokud nebude možnost, jak rozhodnutí zvrátit (neplatné doručení rozhodnutí soudu, žaloba pro zmatečnost či na obnovu řízení), může být vedena exekuce i na Váš osobní majetek.

Exekutor nemůže postihnout jiný majetek než ten patřící dlužníkovi (výjimku tvoří možnost postihnutí společného jmění). U movitých věcí má však velice omezené možnosti rozpoznat, komu daný majetek patří. Pokud jej nepřesvědčíte (předložení záručního listu na jméno, výpis z účtu apod.), pravděpodobně věci sepíše nebo rovnou zabaví. Jak již bylo zmíněno výše, v tomto případě je na vlastníkovi, aby podal návrh na vyškrtnutí a to do 30 dní. Exekutor musí o tomto návrhu rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení. Pakliže mu byť jen z části nevyhoví, lze podat k soudu vylučovací žalobu. Exekutor není omezen jen trvalým bydlištěm, ale je oprávněn vstoupit kamkoliv, kde se domnívá, že má povinný své věci. Lze doporučit mít připraveny důkazy o vlastnictví. Někteří lidé doklady umísťují přímo na nábytek, kdyby exekutor dorazil v době jejich nepřítomnosti. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Souhlasím se vším