Omezení provozu poradny

Omlouváme se, z organizačních důvodů dochází k těmto změnám:

čtvrtek 13.12. - odpolední konzultace pro neobjednané a telefonické pouze 13 - 15 hod

24. - 26. 12. - zavřeno (státní svátky)

čtvrtek 27. 12. - zrušeny konzultace v Řepích

pondělí 31. 12. - telefonické konzultace pouze 9 - 12 hod

úterý 1. 1. - zavřeno (státní svátek)

Děkujeme za pochopení.

..................................................................................................................................................................

Na Občanskou poradnu Společnou cestou na Praze 2 se často obracejí klienti s dotazy na exekuční postižení bankovního účtu a na problémy s tím spojené.

Exekuce na bankovní účet

 

Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu je jedním ze zákonem stanovených způsobů, jimiž je možné provádět výkon rozhodnutí či exekuci. V takovém případě banka po obdržení exekučního příkazu nebo usnesení soudu zablokuje účet a následně prostředky na něm uložené přepošle exekutorovi nebo soudu. Podle § 304b odst. 1 občanského soudního řádu se však toto oprávnění nevztahuje na prostředky do výše dvojnásobku životního minima (v současnosti 2 x 3410 Kč = 6820 Kč).

V praxi naší poradny se občas setkáváme s případy, kdy banka, která na příkaz exekutora účet zablokuje, odešle všechny uložené prostředky, někdy dokonce i s prostředky určené na splátku kontokorentu. Tím ovšem vznikají pro klienta značné potíže, protože jednak se náhle ocitne zcela bez prostředků, ale často mu v důsledku nezaplaceného kontokorentu či pravidelných plateb (nájemné, telefon apod.) začne naskakovat další penále či úroky z prodlení, čímž mu vzniká dodatečná škoda. Pokud k takovému pochybení došlo, banky se obvykle brání tím, že je povinností klienta požádat o uvolnění částky dvojnásobku životního minima, pokud tak neučiní (často proto, že to neví), jde škoda na jeho vrub. Přelomové rozhodnutí úřadu Finančního arbitra, potvrzené i Nejvyšším soudem ČR a Ústavním soudem ČR (20 Cdo 3524/2015  + II ÚS 2763/16-1) však tuto praxi ruší. Všechny tyto instance rozhodly, resp. potvrdily, že je povinností samotné banky ohlídat, aby klientovi zůstala k dispozici příslušná částka dvojnásobku životního minima (pokud má u konkrétní banky více účtů týká se to jen jednoho). Jestliže banka tyto peníze přesto odeslala za účelem uspokojení výkonu rozhodnutí či exekuce, má povinnost vyplatit klientovi tuto částku ze svých prostředků (a případné vrácení přeplatku vyplacených peněz řešit s dlužníkem sama). Finanční arbitr navíc příslušné bance udělil i správní pokutu. Tím však není vyloučena možnost domáhat se náhrady případně vzniklé škody (úroky z prodlení, penále, atd.) či ušlého zisku občanskoprávní cestou.

Bližší podrobnosti Vám rádi podají pracovníci občanských poraden.

 

Dluhové poradenství je podpořeno z projektu Asociace občanských poraden a ČSOB.

                                  

                                                                      

 OBČANSKÁ PORADNA SPOLEČNOU CESTOU

Občanská poradna Společnou cestou (dříve Občanská poradna Jižní Město) poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství v oblasti práva.
Tato služba je registrována podle §37, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zřizovatel Občanské poradny, SPOLEČNOU CESTOU z.s. je od roku 1997 zakládajícím členem Asociace občanských poraden (AOP) - http://www.obcanskeporadny.cz.

Občanská poradna Společnou cestou se řídí Chartou občanských poraden, metodikou občanského poradenství a poradci respektují Etický kodex občanského poradce.
 

Leták ke stažení zde:               Leták kontaktní pracoviště Praha 17 - Řepy ke stažení zde:

                                                     

POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA A KAPACITA OBČANSKÉ PORADNY SPOLEČNOU CESTOU


Poslání Občanské poradny Společnou cestou:

Občanská poradna poskytuje své služby, aby lidé ohrožení sociálním vyloučením či sociálně vyloučení nebyli znevýhodňováni z důvodu neznalosti svých práv a povinností, neinformovaností o existujících službách a neschopnosti své oprávněné zájmy hájit či se jich jinak domáhat.
 

Cíle Občanské poradny Společnou cestou:

 • Poskytovat bezplatné informace, rady a případnou další pomoc v 18 vymezených oblastech a tím předcházet sociálnímu vyloučení či usilovat o sociální začlenění.
 • Přistupovat k situaci uživatelů služby komplexně a upozorňovat na případná rizika, byť nejsou součástí původní zakázky.
 • Zvyšovat kvalifikaci poradců.
 • Zprostředkovat či odkázat zájemce či uživatele o službu na jinou službu, není-li občanská poradna schopna splnit zakázku či její část.
 • Upozorňovat na závažné společenské problémy, chyby a mezery v právní úpravě i na pochybení, ke kterým dochází při aplikaci právních norem v praxi.
 • Zkvalitňování služby.

Cílová skupina Občanské poradny Společnou cestou:

Služby občanské poradny může využít každý, kdo je oprávněn čerpat sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zjednodušeně řečeno jde především o ty, kteří jsou hlášeni v ČR k trvalému pobytu a jsou v tíživé životní situaci, kdy nemají možnost vést běžný život, či jim hrozí, že se do takové situace dostanou. Poradna neomezuje svoji činnost na žádnou konkrétní skupinu, jako jsou  např. osoby se zdravotním postižením, oběti trestných činů či senioři, takže pokud jste schopni komunikovat v české jazyce či si zajistit tlumočníka, můžete se na poradnu obrátit bez ohledu na svoji příslušnost či nepříslušnost k nějaké konkrétní skupině.


Zásady občanského poradenství:

 • Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí.
 • Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.
 • Občanská poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
 • Občanská poradna se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
 • Občanská poradna zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.

 Principy občanského poradenství:

Bezplatnost - občanské poradenství je bezplatné, a to v 18 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).

Diskrétnost - uživatel může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Nic, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo občanskou poradnu.

Nestrannost - služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod.  Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.

Nezávislost - občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

Občanská poradna poskytuje služby a informace v těchto oblastech: 

 1. sociální dávky poskytované mimo rámec sociální pojištění
 2. sociální služby
 3. sociální pojištění
 4. pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 5. bydlení
 6. rodina a mezilidské vztahy
 7. občanskoprávní vztahy
 8. daně a poplatky
 9. zdravotní pojištění a zdravotnictví
 10. školství a vzdělávání
 11. problematika zadlužování občanů
 12. ochrana spotřebitele
 13. právní systém ČR
 14. právní systém EU
 15. občanské soudní řízení a jeho alternativy
 16. veřejná správa
 17. trestní právo
 18. ochrana základních práv a svobod
Rady a informace se proto nad rámec základního sociálního poradenství neposkytují zejména v oblastech:
 • práva platného v zahraničí,
 • obchodního práva, vyjma otázek bytových družstev,
 • daňového poradenství, vyjma základních informací o daňových povinnostech občanů,
 • účetnictví,
 • finančního a investičního poradenství, vyjma základních informací o produktech a ochraně spotřebitele v rámci předcházení zadlužování občanů a podvodů,
 • psychologie a psychoterapie,
 • medicíny, včetně léčby závislostí a stravovacích dysfunkcí,
 • pedagogiky,
 • náboženství,
 • partnerské a vztahové terapie
 • mediace.

Občanská poradna poskytuje své služby prostřednictvím osobních, telefonických a elektronických konzultací. Bližší informace naleznete zde