přesčasové hodiny

Dotaz ze dne 24. 6. 2009 13:37.

Otázka

Dobrý den,pracuji v ústavu s mentálně postiženými a chtěl jsem se zeptat,pojedu-li s nimi na dovolenou s kolegyní,jak by mi měl být tento pobyt hrazen.Kolik klientů mohu mít na starosti a má-li vliv na toto vše můj celoroční plán.Přesněji řečeno,mám-li dle celoroč.plánu mít v týdnu třeba jen dvě služby,na pobytu jsem týden,kolik mi mají uhradit peněz.Děkuji a jsem s pozdravem.

Odpověď

Dobrý den, níže uvádím ustanovení zákoníku práce, které se vztahují k práci přesčas a odměně za práci přesčas. § 78 Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost,

§ 93 2)Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. (3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem. (4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

§ 114 Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas (1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. (2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1. (3) U vedoucích zaměstnanců může být mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, je-li současně v rámci limitu práce přesčas v kalendářním roce stanoveného v §93 odst. 2 sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo přihlédnuto. V takovém případě dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší.

§ 127 Plat nebo náhradní volno za práci přesčas 1) Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku,a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50% průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. (2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatek podle odstavce 1.

Podle výkladu k § 78 je prací přesčas až práce konaná nad rámec stanovené týdenní doby, tedy nad rámec 40 hodin, ačkoliv máte sjednanou kratší pracovní dobu. Tedy výkon práce nad 40 hodin týdně je prací přesčas a náleží Vám mzda nebo náhradní volno za práci přesčas či plat nebo náhradní volno za práci přesčas, podle toho, co pobíráte. Za oněch 40 hodin dostanete mzdy či plat bez příspěvku či nároku na náhradní volno. Práce přesčas nijak neovlivní rozvržení směna na další období. Resp. po návratu budete chodit do práce podle obvyklého rozvržení směn. Jen pokud se místo poskytnutí mzdy či platu za práci přesčas dohodnete na poskytnutí náhradního volna, budete místo některých směn čerpat toto volno.

Dále Vám podle § 156 a následující zákoníku práce náleží cestovní náhrady, cestovními náhradami jsou jízdní výdaje, výdaje za ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje (např. parkovné, dálniční poplatek, zdravotní pojištění na zahraniční cestě, očkování převoz na lodi, průjezd tunelem, poplatky za telefon, odeslaní telegramu, faxu, poplatky za úschovu zavazadel, poplatky za použití sprchy či WC). Je tedy možné, abyste si vše uhradil sám a následně požadoval uhrazení cestovních nákladů nebo aby Vám uhradí pobyt, stravu i dopravu předem. Pokud jde o výši náhrad doporučuji prostudovat si ustanovení zákoníku práce.

Nepodařilo se mi vyhledat, zda existují nějaké „normativy“ na to, kolik klientů může mít na starosti jeden pracovník. Jen obecné tvrzení, že pracovník se má věnovat jen tolika klientům, o kolik je schopen se postarat. Doporučuji obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za Občanskou poradnu o.s Společnou cestou Květa Kudová