Soc. a zdr. pojištění po střední škole

Dotaz ze dne 29. 9. 2011 17:58.

Otázka

Dobrý den,

mám po maturitě a pracuji za účelem vydělat si na VŠ. Zajímalo by mne, zda mohu po roce práce opět nastoupit na denní studium na VŠ aniž bych si musel platit soc. a zdr. pojištění. Pokud mám správné informace, studovat bez nutnosti platit pojištění lze do 26 let ?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

budu se snažit odpovědět na Vámi položenou otázku vztahující se k účasti na pojištění v době studia. Nejprve se zastavím u zdravotního pojištění.

Dle Zákona o veřejném a zdravotním pojištění patří mezi "státní pojištěnce" tj. osoby za které hradí zdravotní pojištění stát, žáci a studenti, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za práci z praktického výcviku či započitatelné příjmy nemají. Zároveň je úhrada zdravotního pojištění studentů podmíněna jejich nezaopatřeností. Jinými slovy, lze říct, že stát platí pojistné na zdravotní pojištění za nezaopatřené děti, což jsou mj. studenti ve věku do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání. Po dovršení věku 26 let student již není posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho proto přestává zdravotní pojištění hradit.

Zároveň stále platí, že zdravotní pojištění je na rozdíl od sociálního pojištění povinné tzn. že v případě kdy není student státem zdravotně pojištěn z jiného titulu než je nezaopatřenost např. z důvodu pobírání důchodu či plné invalidity, je potřeba si úhradu zdravotního pojištění po dovršení 26 let zajistit jinak např. se student může nechat zaměstnat na základě dohody o pracovní činnosti nebo pracovního poměru, tehdy za něj pojištění odvádí zaměstnavatel. Další variantou je, že si student začne platit zdravotní pojištění sám. V současné době je základní platba zdravotního pojištění 1.080,--Kč měsíčně.

Jednou z možností, jak si zajistit účast na zdravotním pojištění je také výkon samostatně výdělečné činnosti. Tehdy je osoba samostatně výdělečně činná povinna si platit pojistné jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), což znamená mj. hrazení měsíční zálohy na pojistné v minimální částce; v roce 2011 je to 1.670,-- Kč.

Trochu jiná situace je u sociálního pojištění, které se skládá z nemocenského a důchodového pojištění.

U sociálního pojištění, konkrétně důchodového máte možnost si zajistit účast prostřednictvím výdělečné činnosti či platbou dobrovolného důchodového pojištění. Na rozdíl od zdravotního pojištění však není důchodové ani nemocenské povinné.

Z druhé strany případné 3 roky (bakalářské studium) nebo 5 let (magisterské studium) bez účasti na důchodovém pojištění by Vám mohly v budoucnu chybět, především v situaci kdy byste se např. kvůli úrazu či nemoci ocitl v situaci, kdy by bylo zjišťováno, zda máte potřebnou dobu důchodového pojištění pro přiznání invalidního důchodu, což je jedním z kritérií při posuzování nároku na tento typ důchodu. Přehled potřebných dob důchodového pojištění pro účely přiznání invalidního důchodu naleznete na http://www.cssz.cz/templates/nejcastejsi-dotazy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bF32F8E92-38CC-465D-BCDD-1A62B86C1B5E%7d&NRORIGINALURL=%2fcz%2finformace%2fnejcastejsi-dotazy%2fnejcastejsi-dotazy-duchodove-pojisteni%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#duchodove85.

V oblasti důchodového pojištění nastala změna v roce 2010. Doba studia na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole totiž není od 1. 1. 2010 započítávána do doby pojištění potřebné pro důchod, to znamená, že se již nejedná o tzv. náhradní dobou pojištění. Výjimkou jsou invalidní důchody, zde se omezeně zohledňuje studium i po 1.1.2010 (viz http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/judr-vladimir-vorisek-doba-studia-v-duchodovem-pojisteni-podle-pravni-upravy-ucinne-od-1-ledna-2010.htm)

Pro úplnost dodávám, že doba studia na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole získaná do 31. 12. 2009 se do doby pojištění potřebné pro důchod započítá v rozsahu prvních šesti let tohoto studia. Tedy doba studia na střední škole Vám je alespoň částečně posuzována jako náhradní doba důchodového pojištění.

Možností, jak si během studia zajistit účast na důchodovém pojištění, je začít vykonávat výdělečnou činnost, např. na kratší pracovní úvazek nebo na základě dohody o pracovní činnosti, případně se naskýtá možnost samostatně výdělečné činnosti. Předpokladem však je, že daná činnost zakládá účast na důchodovém pojištění. Účast na důchodovém pojištění si studenti mohou zajistit také prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Minimální výše pojistného na dobrovolném důchodovém pojištění činí 1.732,--Kč.

Jak jsem již psala výše, další složkou sociálního pojištění je nemocenské. I zde panuje podobná situace jako u důchodového pojištění. Studenti a žáci se totiž neúčastní nemocenského pojištění z titulu studia od 1. ledna 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Účast na nemocenském pojištění je opět možné získat prostřednictvím výdělečné činnosti na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti. V případně samostatně výdělečné činnosti není účast na nemocenském pojištění povinná, ale přihlásit se samozřejmě můžete (pozor na to, že tím se automaticky stává ze SVČ hlavní samostatná výdělečná činnost).

Pokud nebudete vykonávat žádnou činnost, která by Vám založila účast na nemocenském pojištění, nebudete účasten tohoto pojištění. Dobrovolná účast (pomineme-li "dobrovolnost" účasti OSVČ) zde není možná, ale na druhou stranu zde nejsou tak nebezpečné následky - nemůžete sice v danou dobu čerpat dávky nemocenského pojištění, ale nevznikají trvalé "díry" jako je tomu v důchodovém pojištění.

Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že v případě kdy byste začal studovat VŠ, mohl byste do Vašich 26 let z titulu nezaopatřenosti být státním pojištěncem v oblasti zdravotního pojištění. Po dovršení 26 let byste si musel zajistit úhradu zdravotního pojištění jiným způsobem viz výše. Důchodové ani nemocenské byste nemusel platit, pokud byste nevykonával činnost zakládající účast na pojištění, respektive se nerozhodl platit dobrovolně (u důchodového pojištění).

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová a Ondřej Načeradský

Občanská poradna o. s. Společnou cestou