Oddlužení podnikatele

Dotaz ze dne 4. 6. 2014 09:40.

Otázka

Dobrý den, v roce 1996 jsem začala podnikat a skončila "neslavně", z let 1997 - 2000 mám stále dluhy ve výši cca 1.mil. Pracuji a mám stálou práci, celkem byly dluhy cca 2.mil, 1.mil už jsem splatila - za 10 let... Můžu požádat o oddlužení pro "zbytek starých dluhů"? Podmínky pro 30% bych splnila, vlastně bych splnila cca 60%. Jde o to, že ačkoliv již 10 let řádně splácím a pracuji, každé cca 2 roky mám v bytě exekutory, kteří zjišťují, zda nemám nějaký majetek. Jsem vdaná, máme zúženo SJM dohodou od r. 2001. Jiný majetek než příjem nemám. Bydlíme v domku, který manžel zdědil ještě před sňatkem. Patří tyto dluhy do SJM? Můžu požádat o oddlužení bez manžela?

Odpověď

Dobrý den,

nejprve se zastavím u Vaší otázky, zda dluhy pocházející z podnikatelské činnosti patří do společného jmění manželů. Vzhledem k Vaší otázce předpokládám, že v době zahájení Vaší podnikatelské činnosti jste již byla vdaná.

Odpovědět na Vaši otázku nám pomůže rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 684/2004, ze kterého mj. vyplývá: "Podnik mohl být předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, upraveného občanským zákoníkem ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., avšak jen za předpokladu, že šlo o podnik náležející oběma manželům jako podnikatelům. Pokud však byl podnikatelem jen jeden z manželů a šlo o věc sloužící výkonu jen jeho povolání, náležel podnik do odděleného vlastnictví podnikajícího manžela."

Pakliže jste zahájila podnikatelskou činnost před 1. srpnem 1998, přičemž se nejednalo o podnik náležející oběma manželům, neměly by být Vaše dluhy z podnikatelské činnosti součástí společného jmění manželů.

Naskýtá se však otázka, zda máte ještě kromě dluhů z podnikatelské činnost dluhy jiné - soukromé. Pro určení zda se jedná o dluhy spadající do SJM či ne, bude důležité, zda o Vámi zmiňované smlouvě o vypořádání SJM byly informováni věřitelé (tj. zda s její existencí byli seznámeni při vzniku závazku) a dále zda, smlouvou o zúžení SJM nebyli poškozeni věřitelé.

Jinými slovy lze říci, že v případě kdy máte smluvně (notářsky) zúženo společné jmění manželů, je k tomuto zúžení přihlíženo pouze v situaci, kdy se smlouvou o zúžení byli seznámeny třetí osoby (věřitelé).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v případě kdy máte závazky výlučně z podnikatelské činnosti zahájené před 1. 8. 1998, můžete jít do oddlužení sama, jelikož žádný z Vašich závazků není předmětem SJM.

V opačném případě je potřeba zkoumat, výše uvedené skutečnosti. I v tomto případě byste mohla do oddlužení vstoupit sama, je však potřeba si uvědomit, že účinky oddlužení (např. zastavení růstu úroků, penále, ochrana před vykonáním exekuce, odpuštění neuhrazených závazků) by se vztahovaly pouze na Vás nikoliv na Vašeho manžela.

Nicméně je také pravdou to, že v případě kdy byste do oddlužení šli společně, není vyloučeno, že by se věřitelé mohli rozhodnout pro prodej domku, který manžel získal děděním.

Na základě novely insolvečního zákona mohou vstoupit do oddlužení i osoby, které mají dluhy z podnikatelské činnosti. Nicméně to zda prvně projdou konkursem (nestalo-li se tak v minulosti) či rovnou "půjdou do oddlužení" se odvíjí od vůle věřitelů. Praxe je v současné době taková, že v případě kdy dlužník, který má dluhy z podnikatelské činnosti a při podání návrhu na povolení oddlužení doloží souhlas věřitelů s jeho oddlužením, řeší se dlužníkovi oddlužení. Pokud dlužník souhlas věřitelů nemá, může podat návrh na povolení oddlužení také, v případě kdy by však některý z věřitelů proti tomu vznesl námitku, musí dlužník projít konkursem a teprve po jeho skončení by bylo řešeno dlužníkovo oddlužení. V situaci kdy dlužník již v minulosti absolvoval konkurs, podává rovnou návrh na povolení oddlužení a zároveň přikládá dokumenty vztahující se k již proběhlému konkursu.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou