Exekuce na podíl1/5 na nemovitost

Dotaz ze dne 19. 12. 2018 08:11.

Otázka

Dobrý den chtěl bych se zeptat mám různé exekuce které splácím loňi se naskytla věc že nám zemřela mamka a zanechala nám nemovitost je nás 5bratrů teď v týdnu tam byl odhadce něco si oměřoval má otázka je může se tento můj podíl nějak prodat nebo zabavit aniž by se musela prodat celá nemovitost?děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den, Vaši situaci jsme spolu probírali při telefonické konzultaci. Budu se tedy snažit shrnout poskytnuté informace.

Obecně lze říci, že exekučně je zatížen pouze Váš spoluvlastnický podíl nikoliv celá nemovitost. V zásadě lze říci, že ostatní spoluvlastníci mohou se svými podíly na nemovitosti nakládat (darovat, prodat) dle svého uvážení.

V tomto směru jste omezen Vy jako spoluvlastník - dlužník. Dlužník (povinný) totiž nesmí po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku, přičemž právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné.

Dále jsme spolu hovořili o možnostech, které v dané situaci máte, přičemž jste vyloučil variantu uhrazení částky ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného pověřenému exekutorovi.

Také jsme rozebírali další dvě možnosti, které v podobných situacích mohou teoreticky přicházet v úvahu. Jednou z nich je postup dle § 44a odst. 4 Exekučního řádu. Dle něj lze nemovitost postiženou exekucí prodat, ovšem pouze za předpokladu, že s tím všichni zúčastnění (tj. pověřený exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé) udělí písemný souhlas, a že nemovitost není postižena žádnou další exekucí. Prodej také musí být uskutečněn nejméně za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku a kupní cena musí být splatná při podpisu smlouvy k rukám exekutora. U této varianty by byla výhoda, že by spoluvlastnický podíl byl prodán za vyšší cenu než v nařízené exekuční dražbě. Nicméně u této varianty jsme došli k závěru, že získání souhlasu všech zúčastněných může být nepřekonatelná překážka při realizaci této varianty. Důvodem je postižení Vašeho podílu více exekucemi.

Druhou variantu představuje zakoupení spoluvlastnického podílu v rámci exekuční dražby. V tomto případě je nemovitost (spoluvlastnický podíl) oceněna znalcem, vyvolávací cena pak činí v prvním kole 2/3 nemovitosti. v případě opakované dražby výše nejnižších podání klesají až na 25 %. Zúčastní-li se spoluvlastník dlužníka dražby a učiní-li stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep. Jinak řečeno, když spoluvlastník v dražbě nabídne stejnou nejvyšší cenu za nemovitost (spoluvlastnický podíl dlužníka) jako případní další zájemci, tak bude mít přednost. Pokud by jeden či více spoluvlastníků Váš podíl zakoupil, stal by se tak většinovým spoluvlastníkem nemovitosti. Tímto krokem by se také zamezilo možnosti, že by dotčený podíl zakoupila cizí osoba, která by mohla silně narušit spoluvlastnické vztahy v rodině.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou